Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

En genomgående analys av: TargetEveryOne

Analysen i korthet:

TargetEveryOne är ett företag inom marknadsföringssektorn vilka specialiserat sig på 1-1 marknadsföring. Det gånga året resulterade i en stark försäljningstillväxt, samtidigt som aktien trampat vatten. Bolaget gjorde nyligen ett genombrott då de träffade partneravtal med Telenor AS, vilka kommer integrera TargetEveryOnes plattform i deras nya cloudtjänst. Tjänsten syftar till att erbjuda Telenors små och medelstora företagskunder en kostnadseffektiv marknadsföringstjänst på ett användarvänligt sätt. Med detta avtal till grund för framtiden och ett stort kundinflöde är prognoserna framgent att bolaget tros kunna växa snabbt i denna expansiva fas. Vidare ser vi goda möjligheter att övriga partners, och specifikt amerikanska TargetEveryOne INC., kommer kunna bidra med ökad publicitet och till viss del omsättning. Expansion och fokus på partners är något som VD Björn Forslund lyfter under vår intervju där han meddelar att detta är högsta prioritet och nycklarna till fortsatt tillväxt.

Bolaget lämnade under föregående år en EBITDA-prognos om 15 MSEK, något det tidigare aldrig uppvisat. Det har vidare kommunicerats att försäljningsmålen uppnås och i vissa fall i förtid, dock var det för tidigt att avgöra eventuella prognoshöjningar. Vi har av denna anledning ett estimat om 15-19 MSEK EBITDA för E2017. Anledningen till att vi, såväl som bolaget, använder EBITDA är bolagets skuldsituation samt immateriella anläggningstillgångar vilka har en stor effekt på sista raden. En kvalificerad gissning, förutsatt att bolaget fortsätter att växa dubbelsiffrigt, är att sista raden kan visa positiva siffror inom 3-5 år. Detta är dock en situation som kan förändras snabbt i det fall att bolagets utställda konvertibler konverteras.

Gällande värderingen kan denna anses låg i förhållande till noterade konkurrenter. I analysen nedan presenteras en nyckeltalsjämförelse och ett utredande parti vilket tar hänsyn till hela situationen.

 

Verksamheten i korthet:

TargetEveryOnes aktie är noterad på First North under tickname $TEONE. Bolaget är aktivt inom informationsteknik och då specifikt digital marknadsföring med fokus på mobilmarknadsföring.

Produkt:

TargetEveryOnes verksamhet baseras på en egenutvecklad plattform som erbjuds till företag inriktade mot konsumenter, Business to Consumer. Plattformen är utformad som en användarvänlig webbaserad designmodul i vilken kunden i enkla ordalag kan dra, förflytta och infoga det material du önskar för att bygga en kampanj. Plattformen kommunicerar dessa kampanjer via till exempel SMS, mejl, Twitter och Facebook. Bolaget erbjuder i kombination med denna plattform företag möjligheten att komplettera kampanjverktyget genom att bolaget utarbetar en applikation med medföljande kundklubb vilket utökar möjligheten att segmentera och anpassa erbjudande. Vidare innehåller molntjänsten ett analysverktyg vilken syftar till att erbjuda kunden en insikt och en överblick gällande kampanjernas conversion rate, hur många som nås av utskicket, hur snabbt tilltänkt målgrupp tillgodogör sig utsänd information etc.

Marknad:

Fokusmarknader Bolagets huvudsakliga marknad var inledningsvis i Sverige där man fortsatt är aktiv. Allt större fokus ligger just nu på den norska delen av verksamheten efter förvärvet av Vianett AS. TargetEveryOne inledde ett förvärv av den norska verksamheten under 2015 och äger numera 98,1 % av verksamheten. Förvärvet genomfördes genom hälften egna aktier och hälften konvertibler. Detta innebär att verksamheten fick ett kraftigt kund- och omsättningstillskott samtidigt som verksamheten delvis bytte geografisk inriktning.

Övriga marknader:

Bolaget har idag två strategier för att kostnadseffektivt utöka sin marknad samtidigt som man exkluderar risken genom egen etablering. Den lösningen företaget valt att använda i flera av fallen är licensavtal. Bolagen ges exklusivitet samt rätten att marknadsföra och distribuera TargetEveryOnes plattform. Dessa avtal resulterar i en fast månatlig ersättning såväl som månatlig ersättning från slutkunden baserad på licens- och distributionsintäkter. Denna typ av avtal är slutna med två bolag vilka är LoyaltyHub & Movitex SA och innebär ett inträde på flera marknader.

Den andra lösningen bolaget har använt är att etablera ett nytt bolag. TargetEveryOne Inc är baserat i USA där bolagsmännen givits rätten att bruka såväl bolagets tjänster som bolagets namn under en begränsad tid. Detta avtal slöts med tre välrenommerade individer med erfarenhet från branschen vilka även är de riskbärande i samarbetet eftersom de betalat 50 000 USD upfront i en uppstartsavgift. Utöver denna initiala betalning tillkommer löpande royaltyavgifter. Denna överenskommelse breddar den potentiella kundgruppen och ger ökad närvaro i USA samt Kanada med fokus på Nordamerika. Viktigt i detta fall var att avtalet inte innebar en exklusivitet vilket tillåter bolaget att utöka samarbetet med andra parter framgent i det fall att det är önskvärt.

 

Nyckelkund:

Telenor är utöver Norge etablerade i tretton marknader spridda i Europa och Asien, och är ett stort genombrott för TargetEveryOne. Upphandlingen vanns i hård konkurrens med bl. a. norska Link Mobility och avtalet öppnar nu flera dörrar. Telenor ser ett ökat behov av kostnadseffektiva lösningar för kunder som är mindre och medelstora bolag, vilket även konstaterats i ett internt PM. Sedan en tid tillbaka har Telenor utarbetat en molnbaserad tjänst för detta ändamål. Här blir TargetEveryOne en partner där deras plattform integreras och marknadsförs via Telenors egna led såväl som direkt till kund. Bortsett från utökad publicitet och en stor inarbetad kundbas med redan etablerade affärsrelationer är detta en kvalitetsstämpel. Bolagets ordförande, Fredric Forsman, har själv kommenterat att redan innan Telenors lansering av tjänsten, vilken påbörjas under våren 2017, har efterfrågan varit stadigt ökande som ett resultat av att samarbetet presenterades och dessutom resulterat i flera nya kunder. Således är det ett rimligt antagande att det troligtvis kommer medföra en kundtillströmning framgent.

Intresseväckande information gällande detta samarbete kommunicerades nyligen från bolaget. TargetEveryOne har i samarbete med Telenor lyckats sluta avtal med Coop i Norge gällande 1-1 marknadsföring. I samma meddelande presenterar man att samarbete med Telenor accelererar. Telenors ansvarige, Stephen Parsli, kommenterar följande; ”Vi växlar upp vårt samarbete med TargetEveryOne. Vi ser flera större kunder som skulle kunna förbättrasin digitala marknadsföring med hjälp av Telenors och TargetEveryOnes gemensamma cloudlösning”. Vi tolkar detta så som att telenor i samröre med bolaget nu väljer att även ta in större organisationer och företag i målgruppen, vilket är väldigt positivt.

Utdrag ur nuvarande kundbas

 

Framtid, tillväxt & bransch:

Räkenskapernas utveckling har sedan notering varit god och bolaget växter med nästan 80 % på topline under 2016 vilket resulterade i en omsättning på 105 MSEK. Tidigare år innehåller en extrem tillväxt men blev sådan till följd av konsolideringen med Vianett. Toplinetillväxten resulterade i att årets resultat hamnade på 29,4 MSEK i förlust, vilket kan jämföras med 2015 års förlust 35,7 MSEK. Det som är intressant i detta fallet är att se hur omsättningen utvecklats i relation till kostnadsutvecklingen. Det är fördelaktigt i det fall att ett bolag kan befinna sig i en expansiv fas och samtidigt ha en kostnadsmassa vilken inte ökar i samma, alternativt ännu högre, takt än intjäningen; och fallet är sådant för TargetEveryOne.

- Vad innebär då detta för bolaget och dess framtida möjlighet för expansion & tillväxt?

Tillväxten beror av flera faktorer. Delvis skapar tillväxten ökad synlighet genom kunders kampanjer och delvis skapar tidigare beskrivna samarbeten med till exempel Telenor en god grund att knyta fler företag till sig vilket är grundstenen för expansionen. Det vi ser som den stora fördelen bortsett från utökad kundbas är den enorma skalbarheten som finns i produkten. Plattformen är fullt anpassningsbar med liten insats vilket bolaget bevisat med kunder spridda i över 100 länder. Det som är av störst dygd är dock den låga marginalkostnaden. Bolagets kostnader för ännu en kund är extremt låg samtidigt som man har en färdig struktur för att etablera kundklubbar och skapa applikationer för intresserade kunder då de alla bygger i samma grundkod och man eliminerar konsultkostnaderna genom att producera dessa med arbetskraft inom bolaget. Här bidrar även bolagets valda strategi att sluta partneravtal med att dra ner risken förknippad med expansion eftersom man inte belastas med nämnvärda kostnader samtidigt som man skapar en stor geografisk spridning och täcker in stora marknader.

 

Redovisning och prognoser:

Som precis presenterats har omsättningen ökat markant samtidigt som förlusten minskat. Det som enligt oss är viktigt för bolaget idag är att uppnå ett positivt kassaflöde eftersom det möjliggör utökade investeringar men främst minskar behovet av dyra skulder och nyemissioner. Bolaget har idag ett negativt fritt kassaflöde, delvis på grund av dyra långfristiga och kortfristiga skulder vilka bär en hög ränta. Detta är något bolaget är medvetna om och man genomförde under föregående år ett sparpaket vilket resulterade i kostnadsbesparingar om 0,9 MSEK per månad och när detta kommunicerats skulle ytterligare 0,6 MSEK sparas per månad under innevarande år. Detta medför en operationell kostnadsminskning på 40 % vilket direkt påverkar kassaflödet. Kassaflödesutvecklingen ser ut som nedan presenterat.

Utgångsläget baserat på kommunicerad information från bolaget blir således att bolaget kommer på sikt prestera ett positivt kassaflöde, om än att det kan fördröjas med nuvarande expansionskostnader och amortering. Det ska tas i beaktande att de pengar bolaget tagit in under 2016 bidrar med en positiv engångspost i kassaflödet för 2016. 

 

Vinstutsikter & balansräkning:

Här återfinns en intressant detalj vilken härrör från en bokföringsteknisk åtgärd. Enligt svenska bokföringslagen tillåts bolag idag nyttja vad som ”Balanserade utgifter för forskning och utveckling” vilket påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen. I det skede ett bolag utvecklar en immateriell tillgång vilken med högsta sannolikhet kommer ge framtida ekonomiska fördelar och arbetet spås vara av väsentligt värde under flera år framåt kan detta används. Enkelt beskrivet innebär det att de utgifter en utveckling medför, i TargetEveryOnes fall dess programvara och medföljande vid förvärv, tillåts placeras på tillgångssidan i balansräkningen. Detta resulterar ofta i att mindre bolag har det som benämns en ”uppblåst balansräkning” att det inte är reella tillgångar vilka inte kan likvideras i samma bemärkelse som inventarier eller dylikt. Normalt sett anses balanserade utgifter för forskning och utveckling inte vara av sådan karaktär att den har en obegränsad ekonomisk livslängd utan förväntas skrivas av på 5 år. I det fall man anser tillgången ha en obegränsad ekonomisk livslängd utvärderas detta vid bokslut vart år. Bolagets immateriella tillgångar utgör idag 82,9% av bolagets samlade tillgångar. Detta innebär i sin tur att bolaget varje år tvingas göra kraftiga nedskrivning. Fjolåret resulterade i strax över 20 MSEK i ned- och avskrivningar och merparten hänförliga till immateriella anläggningstillgångar. Vår tro är således att bolaget inte kommer visa faktisk vinst på bottom line kommande två till tre år på grund av denna anledningen men när väl dessa avskrivningarna är klara slår det direkt på bottom line. Vi förmodar att bolagets egen ledning är av samma uppfattning då de valt att guida för ett EBITDA om 15 MSEK för 2017. Vidare tror vi de förhållandevis höga skulderna har varit bidragande till valet av EBITDA. En positivt nyhet som kom i anknytning till bolagets Q4:a och helårsrapport var en antydan att det framgent kan bli aktuellt med en upprevidering av prognosen bolaget satt under H2 2016 på grund av stark försäljningen där man under pressmeddelandets månad redan halvvägs in i månaden hade nått målet, men det är fortsatt för tidigt att säga något och prognosen kvarstår. Nyhetsvärdet i detta ska dock inte gå om intet; innebörden av denna kommunikation är således att bolaget är i linje med prognosen och ett positivt EBITDA är att ha som utgångsläge. Stärkande för denna tes är att bolaget under Q4 2016 redan då visade positivt EBITDA om 1 MSEK, vilket visar att bolaget arbetar i rätt riktning. I det fall man vill räkna på ett eventuellt positivare resultat är det enligt vår mening ett EBITDA om cirka 18-19 MSEK att vänta, dvs en förbättring om 20-27%.

Som nämnt i föregående stycke är skulderna idag bolagets andra hållplats på resan till stabil lönsamhet. Bolaget har sedan noteringen ådragit sig dyra räntebärande skulder, vilka idag består av 33,9 MSEK i konvertivler samt 4,2 MSEK i långfristiga skulder samt kortfristiga om 22,5 MSEK. Dessa skuldbrev och konvertibler löper som nämnt med 6 % ränta, med ett undantag på senaste upptagna lånet om 18 MSEK vilket har 12 % ränta, vilket är tämligen högt sett till dagens räntesituation där kapital aldrig varit billigare. Detta är ett problemområde som bolaget själva belyst som ett vidare utvecklingsområde där man ska lägga stort fokus för att effektivt betala av dessa för att sänka räntekostnaderna somt tynger. Även inom detta område kan en positiv utveckling av bolaget snabbt ändra situationen eftersom delar av skulderna består av konvertibler som uppstått vid förvärven av norska ViaNett och annan upplång. Dessa kan konverteras till aktier vid ett antal tillfälle kommande år. Senaste och dyraste lånet kan exempelvis konverteras vid fyra tillfällen kommande två år. Tidigare konvertibler som förblivit okonverterade beror på att konvertiblernas pris för aktierna är satt till 5,01 vilket i sin tur innebär att vid eventuell konvertering gör långivare och konvertibelhållare en förlust och väljer istället att låta bli konvertering och inkasserar ränta. Här kan det, i det fall bolaget lyckas få alla bitar att falla på plats att bli en snabb förändring på skuldsida eftersom en positiv verksamhet kommer tala för en högre värdering. Detta skulle i sin tur kunna leda till konvertering till aktier och att 34 MSEK av skulderna försvinner vid full konvertering. Detta skulle dock innebära en utspädning då de ersätts med nytryckta aktier vilken är signifikant för konvertibler men under omständigheterna överkomlig. Således vore detta positivt på sikt.

Sammantaget har vi en bransch vilken strukturell tillväxt återfinns i och konkurrenter visar att en hög lönsamhet existerar samtidigt som TargetEveryOne differentierat sig i sitt produkterbjudande vilket skapar högre marginaler samtidigt som man erbjuder de traditionella lösningarna med. Vi ser positivt på bolaget förutsatt att de lyckas lätta sin balansräkning vad gäller materiella anläggningstillgångar och de räntebärande skulder till en lägre nivå än dagsläget. En halvering av skulderna skulle innebära att bolaget låg i linje med vad resterande i sektorn gör, men trots detta ska man ha i beaktan att bolaget är ungt och således kan en lite högre skuldsättning vara acceptabelt förutsatt att tillväxten kompenserar detta.

 

Peerjämförelse:
 

Konkurrenter: 

TargetEveryOne har idag 3 noterade konkurrenter i varierande storlek. Den största av dessa fyra är CLX Communications vilka är noterade på svenska börsen tillsammans med den minsta, Jojka Communications. Sist är den norske konkurrenten Link Mobility Group. Nedan följer en mindre sammanställning av konkurrenternas nyckeltal i förhållande till TargetEveryOnes.

Det går att göra en jämförelse dessa bolag emellan med två utgångspunkter, antingen ser man på det utifrån Jojka och hur TargetEveryOne står sig emot detta men vi anser TargetEveryOne bättre jämförs med CLX och Link av anledningen att Jojka är ett mycket mindre bolag. Med det sagt ligger fokus på de två nedre men Jojka berörs till en mindre del också.

Som synes i tabellen står sig TargetEveryOne väldigt bra vad gäller bruttomarginalen och denna tror vi kan komma att stiga lite kommande år. Både CLX och Link har idag skalfördelar genom sin storlek, något som TargetEveryOne saknar i dagsläget. I takt med utrullningen av Telenors CloudService och bolagets tillväxt tror vi att skalfördelarna kan stiga på grund av de låga marginalkostnaderna. Ser man vidare på EV/EBITDA får bolaget här ett negativt tal men räknat på E2017 handlas de till ett EV/EBITDA om cirka 9, samtidigt som man växer något snabbare än CLX och något långsammare än Link räknat på 2016. Trots detta handlas båda dessa bolag till mycket högre multiplar, 3-6 gånger så höga i detta fall. En viss riskjustering bör det finnas, ty risken är högre i Targets fall, men denna kan anses var i överkant även efter justering. Ser vi till P/B och immateriella anläggningstillgångar kan vi snabbt utläsa att marknaden ogillar stora immateriella tillgångar vilka är svåra att prissätta och svåra likvidera. Detta återspeglas i både Links och Targets fall, vilket är något vi tidigare belyst i analysen att Target arbetar med vilket framgent kan skapa grund för ett bättre tal, om än CLXs kan anses oroväckande hög med den förvärvsinriktade strategi de arbetar med där de blir ett multipelarbitrage. Utöver dessa nyckeltal finns ett flertal andra som talar för att TargetEveryOne kan anses lågt värderade i förhållande till sektorns i allmänhet. Detta kan antas ändras snabbt med positiva rapporter och då ge en hävstång. En bidragande faktor till en eventuellt eftersläpande värdering kan vara den låga likviditet som finns i aktien idag vilket innebär svårigheter att ta sig såväl in som ut och att marknaden därför applicerat en likviditetsrisk.

 

Uppköpspotential eller ej?

En intressant infallsvinkel i mindre bolag som Target är huruvida det kan vara objekt för ett strategiskt eller fientligt förvärv eller inte aktuellt överhuvudtaget. Det är extremt svårt att beräkna sannolikheten för ett uppköp. Det är dock inte lika omöjligt att utreda huruvida man är en kandidat. Utan att spekulera i sannolikhet eller eventuell premie anser vi att det finns en potential för det i TargetEveryOnes fall. Den primära spekulanten skulle troligtvis Link Mobility Group vilka primärt fokuserar på Norge vilken även är TargetEveryOnes största marknad idag. Efter att ha lyckats etablera samarbetet med Telenor kan ett förvärv från Links sida vara strategiskt för att minska konkurrensen och lyckas ta sig in i Telenors service. Giganten CLX skall dock inte förkastas som spekulant, som vi skrev på föregående sida har CLX en uttalad förvärvsstrategi för geografisk expansion. Med sin närvaro på flera marknader skulle detta bolaget utifrån vad vi kan utläsa falla inom ramarna för bolagets strategi samtidigt som detta skulle kunna skapa synergier.

Den slutsats vi drar utifrån presenterad information och en översiktlig analys av övriga bolag är att bolaget med sina jämförelsetal kan anses vara lågt värderat baserat på vad de idag presterar, men främst på kommande 12 månaders utveckling vilken befaras vara god för bolaget. I det fall att aktien står kvar vid dagens kurs, omkring 3,6 kr, och bolaget presterar så som prognostiserat talar mycket för en uppvärdering och multipelexpansion om än inget är hugget i sten.

 

Intervju med Björn Forslund, CEO:

Främjande för analysen ansåg vi vara att få bolagets CEO att kommentera verksamheten och vad han såg som viktigast den kommande tiden.

 

Vad ser du kommer vara de viktigaste händelserna under 2017 för verksamheten?

Vi lägger stort fokus på att utveckla våra partnersamarbeten. I första hand är vi starkt positionerade mot operatörspartners, framför allt Telenor, och där ser vi stora möjligheter att bredda oss med fler samarbeten med andra aktörer. Vi är numera certifierade på operatörernas billingsystem, Odin, och detta skapar affärsmöjligheter.

Vidare ser vi att övriga partners, det vill säga reklam- och marknadsbyråer i första hand, visar stort intresse för våra tjänster. Där finns mer att utveckla.

Slutligen är vår målsättning att bredda verksamheten geografiskt. Vi har haft en så otrolig efterfrågan i Norge att vi lagt all vår kraft där – det hade varit tjänstefel att inte göra det – men nu väntar en utrullning i ett antal andra länder.

Hur ser du på Telenors lansering under Q1 och vilken effekt tror du detta kan få om man bortser från redan kommunicerad information gällande nya kunder?

Projektet har gått helt enligt plan och vår integrering i Telenors produkter har hittills inte mött några problem. Vi finns inom kort uppe på Telenors Cloud-tjänst och därefter är det helt upp till Telenor när de vill lansera sitt erbjudande.

Vi har stora förväntningar på lanseringen och tjänsten. De signaler vi får från Telenor är att vi ska följa deras interna utrullning i alla deras fjorton länder, vilket i sig är ett väldigt stort projekt för oss.

Hur stor andel av Telenors kunder är idag företag vilken servicen riktas sig emot?

Telenor Norge har en väldigt stark etablering inom segmentet SME, små och medelstora företag. Det är något liknande i Sverige. Vår försiktiga kalkyl bygger på att vi på sikt får några procent som fasta kunder och regelbundna användare av vårt system via Telenor Cloud-tjänst.

Sedan är Telenor Norge en utmärkt dörröppnare till andra stora kunder via direktförsäljning. Det är kunder som är av den digniteten att det skulle krävas ett omfattande arbete och mycket tur om vi själva skulle kunna komma i kontakt med dem. Flera av kunderna har kunddatabaser på en till en och en halv miljon kontakter.

Kan detta förväntas bidra till en geografisk expansion kommande år?

Jag är tämligen övertygad om att vi kommer att fortsätta vår geografiska expansion under 2017, både i samarbete med Telenor och själva. Hela vårt koncept bygger på möjligheten att skala upp verksamheten och internationalisera produkten.

Vi finns redan på några viktiga marknader men vi har ännu inte lagt kraft på utrullningen. Den norska marknaden och Telenorprojektet har tagit all kraft. Men under 2017 händer det.

Vilka marknadsföringskanaler används idag och vilka kommer eventuellt att användas under året?

Vi är ju en onlineprodukt och vi tror starkt på marknadsföring över nätet. Vi lever som vi lär.

Men vi vill inte enbart tala om ”ny” eller ”traditionell” marknadsföring utan det väsentligaste är att du har tänkt igenom vem du riktar dig till, hur du bör göra det och varför.

I vårt fall kommer vi att ha en bas i online marknadsföring och parallellt med det en uppsökande direktförsäljning, både med en egen säljkår och via partners.

För Telenors del så räknar vi med att de marknadsför sin cloudlösning brett. Framför allt har Telenor ett omfattande återförsäljarled som är under upplärning och återförsäljarnas insatser blir väsentliga för oss.

Ni växte kraftigt under föregående år och vi ser att ni fortsatt tror på en stark tillväxt såväl för er som för branschen, men hur ser det ut med er amerikanska division, TargetEveryOne INC. Och övriga samarbetsavtal i Holland och USA?

Det finns betydligt mycket mer att göra internationellt än vad vi gjort hittills. Det är relativt kostsamt och när man, som vi, behöver hushålla på resurserna så blir man lätt försiktig.

För USA:s del så behöver vi göra vissa anpassningar av tjänsten till den amerikanska marknaden. Detta pågår. För Holland och Sverige så är det egentligen mer en fokuseringsfråga. Vi är etablerade men det stora tryck som vi upplever i framför allt Norge gör att vi först måste fullfölja den resan.

Ni kommenterar i ett pressmeddelande vid årets slut skuldsituationen som ett problemområde och att ett positivt kassaflöde är att vänta. Finns det en plan för hur man på sikt ska beta av dessa skulder och i så fall, hur aggressivt kommer detta att göras?

Vi har ännu inte kommenterat kassaflödet men däremot resultatet på EBITDA-nivå. Det stämmer att vi har en tung skuldbörda med framför allt kostsamma kortfristiga lån.

Lånen har varit livsnödvändiga för bolagets överlevnad. När vi reste lånen var vi väldigt utsatta. Sedan dess har vi gjort en kraftfull omstrukturering och har idag ett tydligare fokus och starkare gemenskap. Vi ser att kundintresset ökar och avtal tecknas.

Detta gör att vi är bättre positionerade för att förbättra lånebilden. I organisationen arbetar både vår styrelseordförande och vår CFO aktivt med detta.

Ni lämnade under fjärde kvartalet en prognos om 15 MSEK EBITDA och visade under samma kvartal positivt EBITDA för första gången, om 1 MSEK. Vidare har ni kommenterat att försäljningen löper enligt plan och lite där till, hur ser ni på nuvarande prognos och sannolikheten för en höjning, trots att det som skriver är tidigt att kommentera?

Min erfarenhet är att unga bolag som vi, som väljer att publicera prognoser, har anledning att lämna nya korrigerande prognoser. Det händer så mycket, så ofta och så snabbt att spelplanen ändras oftare än i mer mogna företag.

 Vad anser ni ligga till grund för den kraftiga försäljningen?

Det stora intresset för vår produkt är ett resultat av tre års intensiv marknadsföring och omfattande säljinsatser. Det är under andra halvåret 2016 som den så kallade proppen gick ur och kunderna började använda vår tjänst och under vintern 2017 har detta fortsatt.
 

 

Appendix:

Samtlig data i analysen är hämtad från respektive bolags kvartals och årsbokslut, börsdata (www.borsdata.se) samt egna prognoser baserat på tidigare års prestationer.

 

David Svensson

Taggar (blogg): 
trader3000's picture
215
216
64
0
trader3000

Rikitgt bra analys och spännande peer jämförelse. Bolager ser väldigt intressant ut, jag ska titta närmare på det. 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar