Ekonomiblogg
Likes
386
Antal inlägg
553
Följare
80
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
15 februari

Positiv stress och negativ stress för bättre investeringar.

En kris-kassa:   

Brukar hålla i likvider och ha en 15-20% kris-kassa, och nu vill jag se hur 2017 utvecklar sig med en viss Mr. Trump i spetsen. Däremot kommer jag fortsätta att investera mitt månads-sparande i olika aktier. Målet är främst att balansera upp innehavens storlekar i portföljen. Jag väljer alltså att ta en lite defensiv position till att börja med under 2017. Så här långt i år har det ju gott över förväntan på Stockholmsbörsen.

 

Ett av mina favoritknep för att kunna slippa den där stressen i magen. Är att alltid ha likvider i en sorts ”kris-kassa”. Skulle det ske en sättning på börsen så vet man att det finns kapital att köpa billigare aktier för. Ja, du kan missa att få avkastning på en liten del av kapitalet, men det är enligt mig värt det alla dagar i veckan. Kris-kassan behöver inte vara så stor,min är15-20% av portföljen, så länge det finns ett litet kapital att köpa för så brukar det räcka för att psyket ska hållas stadigt. 

 

Stress har alltid varit en del människans vardag och levnads villkor. 

Även om du inte kan förändra stressen omkring dig så kan du förändra hur man bemöta stress. Först och främst är det viktigt att du skiljer på positiv och negativ stress så att du inte ser all stress som jobbig. Positiv stress gör nämligen så att vi blir produktiva och mår bra. Får du dock stressymptom så som huvudvärk, sömnproblem, eller aptitlöshet kan det vara negativ stress som du bör göra något åt. Hälsoinsatser är en investering inte en kostnad.

 

De här två bolagen: Är innehavens storlekar i portföljen cirka 20%.För några dagar sedan kom Acandos rapport 2016. Och bolaget fortsätter att leverera stabilt Acando ökade vinsten. Fjärde kvartalets omsättning om 633 miljoner kronor visar en tillväxt för kvartalet på 12 procent och rörelsemarginalen på 12,9 procent gör kvartalet till ett av de starkaste ”någonsin”. En utdelning om 1:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (1:20.)På lång sikt tror jag att Acando är ett fint, stabilt innehav.

 

Tobii: Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 har publiceras idag 15 februari 2017.kvartalsrapport upprepar Swedbank rekommendationen köp och riktkursen 92 kronor.

 

Omsättningen Q4 2017 för Tobii Tech blev goda 40.9 Mkr jämfört med 15.3 Mkr motsvarande kvartal 2015, dvs tillväxt 167 %Detta indikerar att tillväxten och omsättningen för Tobii Tech bör bli minst så bra 2017 som jag har hoppats tidigare.Långsiktigt kan man sitta lugn med ett stort innehav tror jag fortfarande...http://mb.cision.com/Main/2874/2189048/629287.pdf

 

 

13 februari

Hoppade av skolan och grundade succébolag.

Hoppade av skolan och grundade succébolag i tonårsrummet – så byggde 19-åringen en digital vinstmaskin.

 

 

Det är som en saga Hoppade av skolan och grundade succébolag i tonårsrummet - så…

 
10 februari

Vad är skuggbanker i upplysta delen av finansvärlden:

När reglerna skärps i den upplysta delen av finansvärlden flödarna pengar in i ett mörkt obevakat ingemansland. Frågan är om jakten på en stabilare världsekonomi måste börja från ett annat håll?.

 

En central fråga är om det finns en risk att finansiell verksamhet, till följd av höga krav på de reglerade bankerna, flyttar till de delar av banksektorn som inte är lika reglerade. Det är i och för sig inte nödvändigtvis ett problem men det vi ser nu är att reglerande myndigheter världen över frågar sig om det här kan leda till problem i en framtida kris. Finns det en risk här?. Ja vi vet ju vad som har hänt i Malmö totalt passerade 30 miljarder kronor en skuggbank i en lägenhet i Malmö.

 

Kreditgivning inom skuggbanksverksamhet sker på annat sätt än i de etablerade bankerna. Den gemensamma nämnaren för skuggbanker är att de sysslar med utlåning samtidigt som deras verksamhet ligger utanför den traditionella banksektorn. Ofta handlar det om finansinstitut som lånar ut pengar men som inte har någon inlåning från allmänheten, vilket kräver särskilda tillstånd. Pengarna kommer istället från professionella investerare som placerar i räntebärande värdepapper som ges ut av skuggbanken.

 

Traditionell bankverksamhet har i spåren av finanskrisen blivit allt mer reglerad och kraven på bankerna när det gäller kapital och transparens har blivit allt större. En direkt följd av detta är att det blivit dyrare för banker att låna ut pengar, inte minst till företag. Det här har i sin tur lett till att fler företag lånar pengar på andra sätt än genom traditionella banklån, främst genom att ge ut egna obligationer. Därmed flyttas också krediten från ett hårt reglerat till ett långt mindre reglerat område av finanssektorn.

 

Begreppet skuggbanker myntades under den globala finanskrisen 2007–2008 och står för bankliknande verksamheter utanför det reglerade banksystemet. Företeelsen har dock förekommit betydligt längre än så. Till exempel ägnade sig de finansbolag som hade en stor roll i den svenska 90-talskrisen åt bankliknande verksamheter utanför banksektorn och 

kan därför liknas vid skuggbanker.

 

Ordet skuggbanker kan vara ett något missvisande begrepp, då det egentligen inte avser en specifik typ av institut. Istället ska begreppet ses som ett samlingsnamn för institut och aktiviteter utanför banksystemet som alla har gemensamt att de är exponerade för liknande typer av risker som bankerna och som under vissa förutsättningar kan påverka den finansiella stabiliteten negativt. Men det kan vara stora skillnader mellan instituten och aktiviteterna, både vad gäller vilka verksamheter de utför och hur de kan påverka den finansiella stabiliteten. 

 

Dessutom är inte alla finansiella institut utanför banksektorn skuggbanker. Begreppet skuggbanker kan också felaktigt leda tankarna till att skuggbanker ägnar sig åt olaglig verksamhet eller alltid verkar i det fördolda. Tvärtom kommer de flesta hushåll i kontakt med någon typ av skuggbanker, exempelvis när de investerar i fonder. Det finns dock vissa skuggbanker som endast andra finansiella institut kommer i kontakt med och som inte är tillgängliga för allmänheten, exempelvis värdepapperiseringsinstitut (kallas även ofta specialföretag).

 

Ett exempel på skuggbanker som är tillgängliga för allmänheten är räntefonder, det vill säga penningmarknadsfonder och obligationsfonder. Hushållen investerar (sparar) i ränte fonder, som i sin tur investerar i räntebärande värdepapper utgivna av stater, banker och andra företag. Genom att investera i dessa värdepapper, lånar fonderna ut likvida medel till stater, banker och andra företag precis som banker. Räntefonderna bidrar alltså till bankernas finansiering, vilket gör att det finns kopplingar mellan bankerna och räntefonderna. 

 

De som investerar i räntefonderna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna på samma sätt som för ett bankkonto. Det innebär att fonderna använder sig av kortfristig finansiering på liknande sätt som bankerna. Alltså ägnar sig räntefonderna åt verksamheter som liknar bankernas och exponerar sig därför mot liknande risker som bankerna. Men fonderna är inte reglerade på samma sätt som banker, vilket gör att de klassificeras som skuggbanker. 

 

Andra institut som brukar klassificeras som skuggbanker är till exempel värdepapperi seringsinstitut, finansbolag och hedgefonder. Det är bland annat dessa institut som utgör den så kallade skuggbanksektorn. I USA är skuggbanksektorn större än banksektorn. Även utanför USA har skuggbankerna blivit alltmer betydelsefulla för det finansiella systemet

 

Det finns flera förklaringar till varför skuggbanker finns och varför denna sektor har blivit så stor i vissa länder. En anledning är att de inte regleras som banker, vilket kan utnyttjas i vinstsyfte (så kallat regelarbitrage). Det har också gjort att vissa typer av skuggbanker, främst fonder, i många fall har kunnat erbjuda sina kunder högre avkastning än vid insättningar på bankkonto. Det har lett till hög efterfrågan bland hushåll att investera i dessa fonder. Framväxten av penningmarknadsfonder i USA beror till exempel på att det under 1970-talet infördes förbud för banker i USA att betala räntor på inlåningskonton 

 

Även i Sverige investerar hushållen i skuggbanker, eftersom en del av det kollektiva pensionssparandet till exempel sker i fonder som kan anses vara skuggbanker. Den globala finanskrisen gav exempel på hur problem bland skuggbanker kan ge upphov till systemrisker i det finansiella systemet, vilket i förlängningen även kan få konsekvenser för realekonomin. 

 

En starkt bidragande faktor till den globala finanskrisen 2007–2008 var nämligen att penningmarknadsfonder och värdepapperiseringsinstitut fick problem som sedan spred sig till det övriga finansiella systemet. Det beror på att det finansiella systemet är så nära sammankopplat och komplext, vilket gör att problem för ett finansiellt institut kan sprida sig till andra institut, främst banker.

 

Långt ifrån alla skuggbanker påverkar den finansiella stabiliteten negativt och skuggbanker bidrar även till nytta för det finansiella systemet och för samhället i stort. Som nämns ovan så investerar till exempel räntefonder bland annat i räntebärande värdepapper utgivna av icke-finansiella företag och erbjuder på så sätt en alternativ finansieringskälla för dessa företag vid sidan om bankerna. Skuggbankerna är dessutom i många fall stora och aktiva investerare som bidrar till att de finansiella marknaderna får en bättre likviditet och blir mer effektiva.

 

6 februari

Köper mycket i SenSys

Timber Hill Europe AG. Köper mycket i SenSys

 

Vad vet dom  som vi inte vet?  Någon som vet varför....

 

Sensys Gatso, som lyfte 15 procent, hög omsättning. Bolagets tidigare vd och nuvarande affärschef Johan Fridlund hade när Direkt talade med honom ingen förklaring till uppgången

 

Kan det vara det här:  http://www.dn.se/sthlm/stockholm-satsar-pa-fartkameror/

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
3 februari

"lågkonjunktursaktie & tajmningen är viktig”.

Vi som gör aktie-investeringar ska ha ett öppet sinne så blir tajmningen bra och vi kan rida på de här trenderna. Då håller vi själva i taktpinnen. Jag tycker det här med globala trenderna år lika viktig som att vi gör alla analyser om det företaget innan man tankar på med aktier.

 

Frågan om konjunkturen är på väg att vända eller inte är avgörande för vilka aktier man ska välja. Det finns ett antal bolag som väntas visa stigande vinster kommande år, nästan oberoende av hur konjunkturen utvecklas.

 

Historiskt har aktier som tillgångsslag avkastat bättre än räntepapper. Det är logiskt att vilja aktier men ha ett öppet sinne åtminstone delvis om man tror att tillgångsslaget även fortsättningsvis ska ha en bättre värdeutveckling. Men det kräver att tajmningen blir rätt.

 

Ska man va försiktig 

De som inte är lika övertygad om den globala konjunkturuppgången i år och nästa år och funderar över tajmningen kan söka efter aktier och branscher som står pall även om den senaste årens börsoptimism kommer på skam.

 

Läkemedel oavsett marknadsklimat.

Det finns långsiktiga tillväxttrender som håller även i ett svagt konjunkturscenario: Internet, åldrande befolkning och växande global befolkning som leder till ökade behov av livsmedel och energi, läkemedel osv. Internetrelaterade tjänster befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. 

 

Ny teknologi/infrastruktur har skapat ett nytt informations och konsumtionsbeteende som fortfarande bara befinner sig i sin linda. ”Som ett exempel” Elektriska vägtransporter togs upp under tyskt statsbesök i onsdags.

 

Under Tysklands förbundskansler Angela Merkels statsbesök i Sverige presenterades ett nytt innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland. Det gemensamma initiativet från statsminister Stefan Löfven och förbundskansler Angela Merkel handlar om "Innovation och samarbete för en hållbar framtid" och syftar till att stärka de två nationernas hållbara, ekonomiska och tekniska konkurrenskraft och omfattar fyra områden; varav ett är mobilitet och elektrifiering av vägtransporter.

 

De två regeringarnas gemensamma innovationssatsning syftar även till att stärka samarbetet för att utveckla redan tillgänglig teknik. Ett fokusområde för samarbetet mellan de två länderna kommer att vara utvecklingen av elektrifierade vägtransporter, ett arbete som redan har påbörjats av Siemens i samarbete med Scania. 

 

En gemensam studie av så kallade eHighways och elektrifiering av vägar, med syfte att undersöka möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten och vidare spridning av elvägstekniken, kommer att genomföras inom ramen för samarbetet.

 

Avtalet understryker också värdet av strategiska partnerskap för att skapa lösningar för framtidens hållbara transporter. Ett exempel på ett sådant samarbete är det mellan Siemens och Scania för elektrifierade vägtransporter, vilket har resulterat i ”världens första elväg” för tunga transporter på allmän väg som invigdes på E16 utanför Sandviken i juni 2016. 

 

Den två kilometer långa elvägen som drivs av Region Gävleborg under namnet Elväg E16, är resultatet av partnerskap mellan ett flertal aktörer inom den offentliga och privata sektorn i Sverige och Tyskland. Det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Tyskland som presenterades understryker vikten av samarbete mellan politiska beslutsfattare, myndigheter, teknik och fordonsleverantörer och andra aktörer ur näringslivet, och är i linje med vad som har gjort det svenska pilotprojektet Elväg E16 framgångsrikt.

 

Sen har vi online betting kan rida på den här trenden. Det finns hot, som politiskt motstånd och låga inträdesbarriärer, men branschen har många jungfruliga marknader att attackera där bredband ännu är en sällsynthet samtidigt som mognare marknader står inför en konsolideringsfas.

 

1 februari

Efter en månad så är Precise Biometrics en vinnare i Aktie tävling.

Bolaget är en aktie-raket i januari, en uppgång med cir 29 %. Men det är 11 månader kvar av 2017 års tävlingen så mycket kan hända.

Precise Biometrics AB  undertecknade det utökade licens- och distributionsavtalet med en befintlig kund "under dagen", säger bolagets vd Håkan Persson till Nyhetsbyrån Direkt på måndagseftermiddagen. Precises aktie rusade vid lunchtid och handelsstoppades strax innan klockan 14. Då var aktien upp hela 16 procent. Klockan 15.50 meddelade Precise marknaden om avtalet, som ger en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner kronor under 2017 och 2018.

 

 

"Vi hade för avsikt att släppa ett pressmeddelande om detta. Om då informationen läckt till marknaden i förväg är något börsens övervakning får titta på", säger Håkan Persson. Håkan Persson menar att det inte är relevant för marknaden vilken kund det utökade avtalet tecknats med och vill därför inte kommentera detta vidare. 

 

Pareto Securities inleder bevakning av Precise Biometrics genom att sätta rekommendationen till köp och riktkursen till 4:90 kronor. Precise handlas kring 4:14 kronor på tisdagen efter ha gått upp betydligt under de senaste handelsdagarna.Det framgår av en analys. 

 

30 januari

Osäkerheten kring en oförutsägbar marknad och tillväxt.

Blir det fågel, fisk eller mittemellan? 

 

2016 blev framförallt överraskningarnas år. Det nästan otänkbara hände två gånger. Och när det otänkbara blev verklighet så uteblev dessutom det förväntade kaoset på marknaderna. 

 

Den brittiska folkomröstningen resulterade i en brexit. Den initiala effekten av den oväntade valutgången blev börsfall och en pundförsvagning. Marknaden skakade emellertid ganska raskt av sig oron för konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde. Utträdes- förhandlingarna skulle inte börja förrän till våren 2017 

 

 

Efter överraskningarnas 2016, ett 2017 som på förhand ser ut att kunna bli lika händelserikt och kan- ske lika oförutsägbart. Marknaden har i skrivande stund prisat in mycket positivt i kölvattnet av Trumps installation som USA:s president. Det finns dock fler frågetecken än svar kring effekterna av maktskiftet inte minst avseende USA:s handelspolitik. 

 

Vad blir det av det ? Svårt att  bedöma trots allt att risken för stora inskränkningar i världshandeln är relativt liten. Istället förväntas signifikanta finanspolitiska stimulanser, framförallt satsningar i infrastruktur, ge extra energi till en amerikansk ekonomi som redan har ökat farten. 

 

Det innebär i sin tur att USA:s roll som drag- lok blir ännu tydligare i en global ekonomi som trots alla orosmoln successivt har stärkts. En allt bredare europeisk tillväxt gör den både högre och robustare, samtidigt som den kinesiska ekonomin har stabiliserats. En högre världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ skapar en intressant inramning för placeringar i börsen. 

 

Börsen har emellertid gått i förväg och redan prisat in mycket positivt. Det innebär dels en hög bevisbörda för bolagen när de ska redovisa sina vinster det kommande raportåret, och dels att börsens har blivit känsligare för negativa nyheter. 

 

Orosmolnen kommer sannolikt inte heller att bli färre under 2017. Bland annat riskerar det politiska missnöjet fortsätta att manifestera sig i Europa och skapa osäkerhet. Sammantaget har vi en inramning som framför allt är gynnsam för alternativa placeringar placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen. Hur ser ni på 2017.

 
18 januari

Forskningsbolaget Bioinvent har samarbetet med Pfizer.

Läkemedelsjätten erbjöd sig att betala 10 miljoner dollar eller drygt 92 miljoner kronor för forskningssamarbetet med tisdagens växelkurs. I det ingår bland annat en riktad emission på närmare 22 miljoner aktier i Bioinvent till teckningskursen 2,56 kronor som genomfördes förra veckan. Pfzizer är nu fjärde största ägare med drygt 7,2 procent av kapitalet.

Bioinvents avtal med Pfizer ger anledning till höjt motiverat värde. I Redeye höjs motiverat värde till 5:60 kronor per aktie, från tidigare 3:50 kronor. Bioinvent har en låg relativvärdering och onsdagens avtal med den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer kring cancerforskning är en synnerligen stark kvalitetsstämpel. Samarbetet med Pfizer rör utvecklingen av antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. 

 

Totalt kan avtalet generera drygt 500 miljoner dollar eller 4,6 miljarder kronor i milstolpeersättningar om fem projekt når marknaden. Därtill kommer också royaltybetalningar för försäljningen, som Redeye spår kan nå 10 procent.

 

Jag menar att bioteknikbolaget har en låg värdering om man tittar på andra bioteknikbolag verksamma inom cancerområdet. Så jag har köpt aktier här, aktierna köptes för kursen 2,95 st. Men det här är min personliga  åsikt om bolaget BioInvent.

 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. 

 

BioInvent har en preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc.

 

BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.

 

6 januari

Ytterligare ett gynnsamt år.

Jag tycker det helt otroligt vackert ute nu, men mycket kallt och nya strömavbrott och nytt köldrekord minus 41,3 i norra Sverige. Och elmätaren snurrar på och elräkning lär ruinera många elkunder. El är en stor utgift för de flesta hushåll. Även små skillnader betyder mycket på sikt, och om du har koll på förbrukningen i hemmet är det lättare att påverka elförbrukningen. Om du vill veta hur förbrukningen ser ut innan fakturan kommer, kan du själv gå in och läsa av mätarställningen. 

 

Genom att läsa av mätarställningen med jämna mellanrum får du bra koll på hur mycket ström som verkligen förbrukas. Det här är många gånger ett bättre alternativ än att enbart använda fakturan som underlag, eftersom det då går att reagera direkt om elmätaren snurrar på för snabbt. Kanske är det någon maskin som går oavbrutet (kanske är den defekt?), eller så är radiatorerna påslagna i rum som inte används? Med en kontinuerlig avläsning går det att upptäcka det här i god tid, innan det kostar för mycket pengar. 

 

Sen ska man ha ett elavtal också. En av sex elkunder betalar dyrt för den el de förbrukar, enligt en granskning som Energimarknadsinspektionen (EI) har gjort. EI vill därför ha en skärpning av ellagen som tvingar bolagen att informera sina kunder om att de ska välja avtal. Det är kunder som inte väljer aktivt som får de dyraste, så kallade tillsvidareavtal, och får betala i snitt 30 procent mer än om de hade valt ett rörligt avtal.

 

Flera seriösa elföretag erbjuder också sina kunder en alldeles egen elmätare som kan placeras i hemmet. Den läser av förbrukningen i hemmet varje sekund. Med en sådan mätare går det att upptäcka vilka maskiner som förbrukar den el du betalar för. När du slår på en maskin, ger mätaren utslag. Och du kan se hur stort utslag den ger. Dessutom visar mätaren om förbrukningen just nu är högre eller lägre än normalt i villan eller lägenheten. Mätaren är särskilt användbar för alla som känner att de vill få bukt med alltför höga elräkningar, men som inte riktigt vet vad elen används till.

 

Sedan flera år tillbaka har Sverige byggt upp ett stort överskott med billig förnyelsebar el som pressat elpriset. Det märkte vi inte minst av förra året som blev ovanligt billigt när elen såldes till de lägsta priserna sedan millennieskiftet, och det märktes även under 2016 trots att tillgången på vattenkraft minskade avsevärt under andra halvan av året.

 

För de allra flesta elkunderna blev 2016 ytterligare ett gynnsamt år. Det rörliga elpriset för 2016 blev 27, 8 öre/kWh.  Men det finns fortfarande de som hamnat utanför el-rean.Precis som historien ofta visat blev kunder med rörligt elavtal de största vinnarna. Dessvärre stod fortfarande 13 till 20 procent av kunderna ovetandes på oskäligt dyra anvisningsavtal och betalade 30 - 50 procent mer än alla som gjort ett aktivt val.

 

Prisprognosen för 2017 är fortfarande osäker men terminspriserna på Nasdaq, som ger en indikation på hur elpriset kan utvecklas framöver, pekar på ett fortsatt billigt elpris under 2017.

Marknaden spår att elpriset 2017 år hamnar i nivå med 2016 eller möjligen något högre. 

Men så här tidigt finns det fortfarande flera osäkra faktorer som kan påverka priset i båda riktningarna. En sådan faktor är om 2017 år ger tillräcklig nederbörd för att återställa det tillfälliga underskott som vi idag har i vattenmagasinen. Det här underskott i vattenmagasinen är en mycket viktig faktorer liksom förnyelsebar el som pressar elpriset, 

 

Nätavgifter och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentpriset som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset. Vanligtvis sker detta med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool.

 

Nord Pool Spot ägs av systemoperatörerna i Norge (Statnett), Sverige (Svenska kraftnät), Finland (Fingrid) och Danmark (Energinet.dk). Nord Pool Spot organiserar handel med el på en fysisk marknad. Genom Nasdaq OMX Commodities finns möjligheter till finansiell handel samt clearingtjänster.

 

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. På terminsmarknaden kan aktörerna säkra elpriset med hjälp av så kallade futures och forwards för en tidsperiod på upp till tio år.Eloption är ett finansiellt instrument för riskstyrning och prissäkring av framtida intäkter och kostnader knutna till handel med elkontrakt. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (71)
Nov (3)

Taggar