SSAB

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,68%0,27 SEK39,80126 351 689

Strategi & Mål

Mål
SSABs övergripande mål är vara världens lönsammaste stålföretag. SSAB delar in sina huvudsakliga mål i två kategorier: finansiella-och hållbarhets mål.
 
Finansiella mål
SSAB ska uppnå ledande lönsamhet mätt som EBITDA-marginal bland en definierad jämförelsegrupp

- Koncernens verksamhet är konjunkturberoende. Nettoskuldsättningen ska långsiktigt uppgå till 30 %

- Utdelning ska anpassas till genomsnittsresultatnivån över en konjunkturcykel och långsiktigt utgöra ca 50 % av vinsten efter skatt. Utdelningen ska även kunna användas för att anpassa kapitalstrukturen.  

Hållbarhets mål
Under 2014 förvärvade SSAB Rautaruukki, sammanslagningen innebär att företaget för närvarande utarbetar nya hållbarhets mål. Den framtida hållbarhetsstrategin ska stödja SSABs övergripande strategi – ”Taking the lead”.
 
Strategi
SSAB sammanfattar deras strategi i frasen ”Taking the lead”. Den strategiska inriktningen syftar till att säkra företagets långsiktiga utveckling och värde för aktieägare samt övriga intressenter. Den strategiska inriktningen ska även bidra till långsiktig och hållbar tillväxt. 

SSABs generella mål och strategi sammanfattas i figuren nedan: