Crowdsoft Technology

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,84%0,00 SEK0,1290 245

Bolagsbeskrivning

Crowdsoft levererar kommunikations­system för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll, händelseregistrering och rapportering. Lösningarna levereras i form av applikationer för smartphones samt en central serverlösning som kan koordinera stora informationsflöden. Systemen ska till­handahålla korrekt information till rätt personer så att dess användare kan öka tryggheten, minimera skade­verkningar och därmed sänka kostnaderna för så kallade ”plötsliga händelser”. Användarna av företagets applikationer är kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner, det vill säga både stora och mindre internationella och nationella företag samt myndigheter. Crowdsoft verkar inom marknadssegmentet ”Situational Awareness Systems (SAS)”, och enligt Research and Markets beräknas omsättnin­gen för marknaden uppgå till 17,41 miljarder USD år 2020, med en årlig tillväxt på 7,4 procent från år 2015. År 2015 omsatte Crowdsoft 2 Mkr.

 

Bolaget

Crowdsoft levererar kommunikations­system för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll, händelseregistrering och rapportering. Lösningarna levereras i form av applikationer för smartphones samt en central serverlösning som kan koordinera stora informationsflöden. Crowdsofts lösningar möjliggör för kontrollcentraler att på kort tid få information om oförutsägbara händelser och störningar i säkerheten. Syftet är att nödvändiga åtgärder, så som att återställa full produktion eller inleda räddningsinsatser, kan initieras på ett effektivt sätt utan dröjsmål. Användarna av företagets applikationer är kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner, det vill säga både stora och mindre internationella och nationella företag samt myndigheter. Gemensamt för kunderna är behovet av tillförlitliga kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar. År 2015 omsatte Crowdsoft 2 Mkr och hade 3 anställda.

Crowdsoft ombildades år 2014 kring utvecklingen av meddelandekommunikation via mobiltelefon-appar och samma år utvecklades det koncept som idag utgör grunden för huvudprodukten C-One. Fram till sommaren 2015 användes den första versionen av produkten för tidiga piloter med syftet att pröva konceptet och verifiera säkerhetssystem­ets kravbild. Sommaren 2015 lanserades C-One 2.0 för fältförsök och därefter har ett stort antal fältförsök genomförts med kunder. Dessa har lett till ett antal releaser av C-One 2.0 med den funktionalitet som kunderna har efterfrågat.

 

Produkterna

Crowdsofts kommunikationssystem C-One, som har utvecklats i dialog med potentiella kunder utifrån deras behovsbild, syftar till att omforma och effektivisera operativt trygghets- och säker­hetsarbete i miljöer där ett stort antal människor vistas och betydande materiella värden skyddas. Det kan exempelvis vara personaltäta större arbetsplatser, sjukhus, flygplatser eller större köpcentra.  Systemets användare kan i realtid samla in och dela med sig av en aktuell lägesbild till andra användare och kan även kommunicera med andra med målsättningen att skydda eller leda deras arbete samt fatta välgrundade beslut. En specifik händelseutveckling kan kräva att berörda personer inom en eller flera organisationer både får en snabb och klar överblick av situationen samt information om vad som kan och bör göras. Det kan handla om slagsmål och borttappade barn, men också om extrema händelser som brand, rånförsök eller terroristattacker. C-One ska till­handahålla korrekt information till rätt personer så att dess användare kan öka tryggheten, minimera skade­verkningar och därmed sänka kostnaderna för så kallade ”plötsliga händelser”.

C-One är användarvänligt och bygger på smartphone- och serverteknologi i en molnbaserad driftsmiljö, vilket innebär att systemet kan erbjudas till ett stort antal användare till låg kostnad. C-Ones låga kostnader vad gäller leverans och användning av systemet ger kunder som inte tidigare har haft möjlighet att investera i dyra säkerhetssystem möjligheten att införskaffa ett säkerhetssystem.

C-One är inspirerad av sociala medier, där användare via smartphones en­kelt kan anslutas och ges behörighet till olika projekt. Systemet hanterar de allra flesta typer av media och dess uppbyggnad möjliggör att många användare kan bidra till att skaffa sig information om en upp­kommen händelse och flera kan engageras i det praktiska arbetet. Crowdsofts system är det första på marknaden som kombinerar situations­bild med app-kommunikation och har utvecklats för att möta ett framväxande behov av kommunikation, samverkan och situationsbild.

Produkten C-One innehåller dels en tjänstedel som består av tillhandahållande av förstudier, konfigurering och utbildning. Dessutom innehåller den själva driftsdelen som består av tillhandahållande av licens, drift, underhåll och uppgraderingar.

 

Affärsmodellen

Crowdsofts affärsmodell bygger på att kunderna tecknar ett produkt-abonne­mang över tid. Abonnemangsformen innebär återkommande intäkter för Crowdsoft samtidigt som det endast medför små investeringar för kunderna, vilket driver försäljning och säkrar en bra position på marknaden för Crowdsoft. Eftersom produkten inte kräver någon omfattande ny utrustning och kommer kunderna snabbt igång med användandet.

C-One levereras som en moln-tjänst och drift och uppgraderingar av driftsmiljön ingår i abonnemanget. Kunden tillhan­dahålls ett system och efter en konfig­urering lämnas systemet över till kunden varvid användare läggs in och ytterligare konfiguration kan genomföras.

 

Marknaden och kunderna

 

Crowdsoft verkar inom marknadssegmentet ”Situational Awareness Systems (SAS)”, som inkluderar centrala säkerhetssystem för t.ex. kameraöver­vakning som kombineras med olika kommunikations­system. Det är en växande marknad och enligt Research and Markets beräknas omsättnin­gen för marknaden uppgå till 17,41 miljarder USD år 2020, med en årlig tillväxt på 7,4 procent från år 2015.

Crowdsofts kundsegment består av både stora och mindre internationella och nationella företag samt myndigheter i olika segment. Gemen­samt för dessa segment är att verksamheterna förfogar över omfattande infrastruktur (t.ex. produktion av varor, elkraft och transporter), och/ eller har en stor exponeringsyta mot allmänhet (sjukhus, persontransport, hotell, köpcentra, mm) och/eller att verksamheten till stor del är mobil eller geografiskt spridd (facility management, bevakning, mm).

Bland annat kan följande drivkrafter observeras på marknaden där Crowdsoft verkar:

I en orolig omvärld med ökad terrorism och grövre brottslighet ökar behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor på ett mer effektivt sätt

 

En stor andel av befolkningen använder smart­phones vilket på kort tid har möjliggjort en ny infrastruktur för användarvänlig kommunikation

 

Utvecklingen av professionella IT-lösningar har inspirerats av nätverkstjänster från sociala medier som t.ex. WhatsApp and Twitter

 

Molntjänster som Cloud och SaaS medför att såväl kostnaden och den personal som behövs för att använda systemet är låg

 

Nätverk inom 3G/4G and Wi-Fi skapar tillförlitlighet, självständighet och mångfald som behövs för användn­ing av kommunikationsintensiva företagsapplikationer

 

Möjligheten för kunder att sänka kostnaden för fortsatt drift av verksamhetens säkerhet

 

      Möjligheten för kunder att minimera risken för lägre intäkter samt öka skyddet för sina tjänster

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet