Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,70%0,00 SEK0,1824 874

Bolagsbeskrivning

Orasolv är ett svenskt tandvårdsbolag som förvärvar, äger och driver moderna tandvårdskliniker i landets mest expansiva geografiska marknader, Sveriges storstadsområden. Orasolv äger i dagsläget nio kliniker, med målsättningen att erbjuda Sveriges bästa tandvård. På en alltmer konsoliderad marknad är Orasolv en av de tre största privata tandsvårdskedjorna, med noga utvalda kliniker som har en stark lokal förankring med uppskattade egna varumärken. Orasolv har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt genom operationell excellens och därtill 2-3 förvärv av högkvalitativa tandvårdskliniker per år.  Orasolv har en finansiell målsättning om minst 15 % EBITDA från respektive klinik och max 5 % overheadkostnader (av intäkter). Genom att aktivt arbeta med att optimera schemaläggning, patientrekrytering, kalibrera öppettider, ha tandläkare som  jobbar i skift och liknande åtgärder beräknar Orasolv att kapacitetsutnyttjandet för varje klinik kommer att öka vilket kommer att innebära en betydande intäktsökning och förbättrade marginaler. Nya VDn Mikael Lagerbäck som tillträder i januari 2017 är en nyckelrekrytering för framtida tillväxt. Första halvåret 2016 omsatte bolaget 53,2 MSEK med en EBITDA om 2,1 MSEK. Rullande tolv månader (proforma med genomförda förvärv) uppgick intäkterna till 114 MSEK och EBITDA till 5,4 MSEK. Fram tills att Lagerbäck tillträder tjänstgör Håkan Hallberg som VD och därefter återinträder han i rollen som styrelseordförande.

Bolaget

Orasolv är ett svenskt tandvårdsbolag som förvärvar, äger och driver tandvårdskliniker i landets mest expansiva geografiska marknader, storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Med målsättningen att erbjuda Sveriges bästa tandvård drivs Orasolvs kliniker på ett modernt och professionellt vis – ständigt med kunden i centrum. Orasolv har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt genom operationell excellens och därtill 2-3 förvärv av högkvalitativa tandvårdskliniker per år. Orasolv förutspår en genomgående konsolidering av tandvårdsmarknaden, som inom 5-10 år kommer att bestå av ett litet antal stora kedjor utöver den landstingsdrivna vården. Orasolv skall vara en av de tre största tandvårdskedjorna – och den bästa.

Orasolv äger i dagsläget nio kliniker i storstadsregionerna, och erbjuder sina kunder både specialisttandvård och mer konjuktur- och prisokänslig bastandvård. Orasolv har en målsättning om minst 15 % EBITDA från respektive klinik och max 5 % overheadkostnader (av intäkterna). Det kontinuerliga arbetet med förbättring av klinikernas marginaler innebär att kedjan aktivt samarbetar med sina klinikchefer för att optimera kapacitetsutnyttjandet på varje klinik. Som ett steg i processen att nå de finansiella och operationella målen har Orasolv rekryterat Mikael Lagerbäck, f.n. operativ chef på nordiska ögonkirurgikedjan Memira, som tillträder som ny VD på Orasolv i januari 2017. Hos Memira har Michael med stor framgång bidragit till att bygga upp en ledande nischad vårdaktör med ett tydligt kedjekoncept, en utveckling som korrelerar väl med Orasolvs framtida ambitioner.

 

Klinikerna

Orasolvs affärsidé är att förvärva och driva tandvårdskliniker i Sveriges storstadsregioner. Kedjans kliniker har tillsammans 53 behandlingsrum och klinikerna klassas med sina 4-7 behandlingsrum per klinik som medelstora. Förvärven görs av noga utvalda kliniker som har en stark lokal förankring med uppskattade egna varumärken. Med förvärvet av Gårdatandläkarna i Göteborg under sommaren 2016, fördubblades verksamheten i Göteborg.

Vissa synergieffekter uppnås genom förvärven i och med att klinikerna får samma system och rutiner, men mycket behålls som det var innan förvärvet, inklusive det lokala varumärket och ofta även de anställda och deras kunder. Även förtätningsförvärv genomförs vilket innebär förvärv av mindre kliniker som flyttar sin verksamhet till en av Orasolvs befintliga kliniker. Ett exempel är Norrmälarstrandskliniken som förvärvades hösten 2015 och som därefter flyttade sin verksamhet till närliggande M-Dental.

Profilen för Orasolvs kliniker är att de ska vara förtroendeingivande och inge en känsla av igenkänning i det lokala området. Genom att behålla det lokala varumärket lyckas Orasolv rekrytera rätt personal och bibehålla kunderna.

Orasolv lägger stort fokus på att optimera kapacitetsutnyttjandet på varje klinik med målsättningen att ha ca 3  MSEK i intäkt per år och behandlingsrum. Idag ligger intäkten i spannet 1,8 – 2,8 MSEK/år. Mer eller mindre samtliga kliniker i kedjan kan optimera sitt kapacitetsutnyttjande, och det relaterade optimeringsarbetet är omfattande. Orasolv arbetar kontinuerligt aktivt med sina klinikchefer med uppföljning av nyckeltal såsom antal kliniska timmar/tandläkare, intäkter/rum osv. Genom att aktivt arbeta med att optimera schemaläggning, kalibrera öppettider, vidareutbilda personal, ha tandläkare som  jobbar i skift och liknande åtgärder beräknar Orasolv att kapacitetsutnyttjandet skall öka vilket kommer att leda till en betydande intäktsökning. Parallellt med detta genomförs också arbete kring patientrekrytering och utveckling av befintliga patientregister.

Målsättningen är att ha en EBITDA per klinik om minst 15 % och i  dagsläget når de flesta av kedjans kliniker det uppsatta målet, med undantag för kliniken Engelbrekts tandvård, f. d. Wiismile, i Malmö. Orasolv var vid förvärvet av Wiismile medvetna om de problem som fanns med kliniken och dess organisation men såg samtidigt en möjlighet att förvärva en klinik i ett bra skick och i ett mycket bra läge. Efter en mindre lyckad rekrytering och åtgärder som inte vidtogs i tid har kliniken fortsättningsvis gått i förlust, men nu har vinden vänt i och med ett ambitiöst nytag från Orasolvs sida. Kliniken har bytt namn till Engelbrekts Tandvård och Orasolv har gjort en mycket god klinikchefsrekrytering av Bernt Schuss, som tidigare byggt upp andra mycket framgångsrika kliniker i Malmö. Orasolv har nu goda förhoppningar om att vända kliniken till lönsamhet inom överskådlig framtid.

 

Kunderna och marknaden

Sverige har en växande och åldrande befolkning med allt högre krav på tandhälsa och därmed även på tillgång till högkvalitativ tandvård. Hela 75 % av Sveriges vuxna besöker tandvården regelbundet. Den förbättrade tandhälsan är också en del av en positiv spiral för tandvården; ju bättre tandhälsa - ju fler tänder för vården att ta hand om. Tandvårdens kunder förväntar sig en serviceinriktad tandvårdsupplevelse till ett rimligt pris, samtidigt som nöjda tandvårdskunder generellt är mycket lojala och håller sig till samma tandläkare och klinik över tid.

Sveriges befolkning växer men antalet kliniker och tandläkare ökar inte i samma takt. En kontinuerligt god nykundstillströmning är därmed ett faktum för samtliga av Orasolvs kliniker. I och med ökad asylinvandring ökar dessutom trycket på den landstingsdrivna Folktandvården och som en följd av det har efterfrågan på privat tandvård ökat.

Marknaden för tandvård i Sverige omsätter cirka 23 miljarder per år. Marknaden har varit fri i över 40 år med en fri etableringsrätt och fri prissättning, och därmed även ett fritt val för patienten att välja var denne vill ha sin vård. Den landstingsdrivna Folktandvården står för 50% av marknadens omsättning, men utmanas av privata alternativ, främst Praktikertjänst men även större kedjor och övriga privata kliniker. Orasolv är en av de större kedjorna och med sina nio kliniker är kedjan en av de tre största i landet. 

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet