Integrum

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-2,22%-0,80 SEK35,30637 733

Bolagsbeskrivning

Integrum är ett världsledande medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums proteser ger en direkt och stabil koppling mellan skelett och protes, vilket leder till en rörligare och mer användarvänlig lösning som ersätter den traditionellt använda hylsprotesen. Bolagets innovativa OPRA Implantatsystem bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Integrum blev 2015 den första aktören i världen med ett FDA-godkännande och är idag det enda bolaget som erbjuder skelettförankrade proteser på den amerikanska marknaden. Bolaget tar nu klivet från ett forskningsfokus och fokuserar nu på att bli en internationell aktör på den kommersiella marknaden.

Bolaget

Integrum är ett världsledande medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Bolagets skelettförankrade proteser bygger på osseointegration, som innebär att benvävnad växer ihop med titanet som är en del av protesen. Traditionellt används fortsatt hylsproteser för att återge amputerade rörelseförmågan. Smärta, skav och begränsad rörlighet leder till att många väljer bort hylsprotesen, som träs på likt en socka, och det finns ett behov av ett bättre alternativ. Integrums skelettförankrade proteser som kallas OPRA Implant system ger den amputerade en mer användarvänlig och rörligare lösning som ger den amputerade möjligheten till ett aktivare liv.

Bolaget haft ett intensivt forskning -och utvecklingsfokus de senaste 20 åren. Nu är Integrum moget för att ta ett stort kliv mot den kommersiella marknaden och etablera sig som en större internationell aktör. Efter mångårigt arbete, blev Integrum skelettförankrade proteser under 2015 världens första godkända system av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Det är en viktig milstolpe för bolagets positionering på den amerikanska marknaden. Intresset för Integrums system är stort och samarbeten har redan etablerats med bland annat amerikanska försvarsdepartementet och universitetssjukhuset i University of California San Fransisco (UCSF) m.fl sjukhus. UCSF bygger i dagsläget upp ett nationellt center för skelettförankrade proteser och genom samarbetet ger det Integrum en unik möjlighet för stark etablering.

Produkterna

Integrum är ett bolag med tre produkter som har goda förutsättningarna att slå igenom på den internationella marknaden. Integrums omsättning är idag till 100% beroende av OPRA Implant system, samtidigt som tankestyrda proteser och teknik för behandling av fantomsmärta har en potential att bidra till ökade intäkter framgent. Exempelvis kan de patienter som idag har OPRA Implantatsystemet vilja uppgradera till en tankestyrd protes.

OPRA-Implantatsystem
Bolagets kärnprodukt består av OPRA-Implantatsystem som är tillgängligt för ben, armar och fingrar. Systemet är kliniskt bevisat och bygger på en skelettförankrad lösning som förbättrar livskvaliteten hos den amputerade. Fördelarna är många, bland annat får patienten ett komplett rörelseomfång med en användarvänlig protes som inte skaver och ger klåda. Vidare ger systemet en stabil infästning av protesen vilket gör att den kan dagligen användas komfortabelt och inget behov av hylsjustering behövs. OPRA-Implantatsystem är CE-certifierat och FDA-godkänt och Integrum säljer systemet till framstående sjukhus och kliniker världen över.

Tankestyrda proteser
Integrums skelettförankrade proteser i kombination med bolagets tankestyrda proteser, bygger på att elektroder inopereras direkt till musklerna och nervtrådarna inuti kroppen. Det innebär att patienten får en bättre signal och en naturlig kontroll mellan protesen och hjärnan, vilket leder till högre rörlighet och bättre precision än en traditionell lösning. Med dagens teknik appliceras elektroderna tillfälligt utanpå huden, där signalöverföringen mellan protesen och hjärnan kan påverkas negativt av faktorer som kyla, värme och svettningar. Exempelvis medför kyla att elektroderna slutar att fungera och svettningar gör att signalen avtar.   

Integrum har idag en världsledande position inom tankestyrda proteser. I januari 2013 genomförde Integrum världens första operation som har påvisat mycket goda resultat, där den svenske patienten nu har återgått till ett fullt aktivt liv.

Effektiv behandling av fantomsmärtor
Människor som förlorar lemmar drabbas ofta av fantomsmärtor. Fantomsmärtor är vanligast hos amputerade och 80% av dem drabbas. Kliniska studier, genomförda med hjälp av Augmented Reality och Virtial Reality tester, visar på att de amputerade upplever en 50% reducerad smärta redan efter 12 testtillfällen. Denna produkt är idag i utvecklingsfasen och kan i närtid vara ett bra komplement till företaget övriga produkter och bidra till värdetillväxt. Vidare visar studien på att det finns tydliga synergier med stroke-drabbade individer men i dagsläget fokuserar Integrum främst på kärnverksamheten.

 

Marknaden

Marknadsläget
Integrum har genomfört över 400 operationer i tolv länder och bolaget satsar främst på den amerikanska och europeiska marknaden, utöver länder som exempelvis Australien och Kina. En första etablering pågår just nu i Kina, där fem patienter kommer att behandlas. Parallellt med etableringen i Kina, pågår förhandlingar kring ett långsiktigt distributörsavtal samt marknadsgodkännande från det kinesiska läkemedelsverket CFDA.

Integrum verkar på marknader som är beroende av politiska beslut gällande nationella behandlingsriktlinjer, tillstånd, registreringar m.m. Det innebär att strukturerna ser olika ut i olika länder, exempelvis i Europa finansieras sjukvården i större utsträckning av staten medan i USA finansieras sjukvården via försäkringsbolag eller det amerikanska försvaret. Integrum vill öka marknadskännedomen I USA och främst hos patientorganisationerna och krigsveteraner för att sätta press på en mer automatiserad ersättningsmodell för behandling. Med dagens affärsmodell kan bolaget behandla cirka 500 patienter årligen med en målsättning att behandla 1000-tals i framtiden.

USA
Genom FDA-godkännandet, är Integrum det första bolaget i världen som kan erbjuda OPRA implantatsystem på den amerikanska marknaden. Integrums primära målgrupp i USA är de personer med en amputation orsakade av trauma eller cancer. Av cirka 1 miljon människor är det 20% av personerna som är aktuella för OPRA-implantatsystemet, till ett marknadsvärde runt 45 miljarder SEK.

Europa
Integrum arbetar idag med etablerade center i flera europeiska länder. Av dessa är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg det mest framträdande med över 200 genomförda operationer och står för majoriteten av den europeiska marknaden. Integrums ambition är nu att etablera en liknande struktur i övriga Europa och i synnerhet utgör Tyskland, Frankrike och Storbritannien som stora patientpopulationer. Den europeiska marknaden motsvarar cirka 50 miljarder SEK.

 

 

 

 

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet