Dedicare Group

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,36%1,60 SEK119,202 593 375

Bolagsbeskrivning

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag med huvudsaklig verksamhet inom uthyrning av läkare och sjuksköterskor. Företaget bedriver verksamhet i Sverige och Norge, med cirka 50st anställda inom administrations- och säljorganisationen. Företaget omsätter drygt 0,5 mdkr SEK, där Sverige svarar för 54 procent och utgör den viktigaste marknaden. Med nästan 20 års bolagshistorik har Dedicare utvecklats till ett marknadsledande företag inom vårdbemanning. Företaget karaktäriseras idag av de två verksamhetsområdena: vårdbemanning och omsorg.


Vårdbemanning 
Inom vårdbemanning hyr Dedicare ut läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare och annan personal inom vård och omsorg. Verksamheten bedrivs för närvarande i både Sverige och Norge. Företagets affärsmodell inom vårdbemanning handlar i huvudsak om två saker; att rekrytera personal och säkerställa att denna är kompetent och kvalificerad samt att identifiera behovet hos vårdgivare.

Marknadsöversikt och utveckling 
Den svenska vårdbemanningsmarknaden uppgick under 2014 till cirka 1,6 miljarder kronor, beräknat på de företag som är medlemmar i branschorganisationen Bemanningsföretagen. Marknaden har, enligt Bemanningsföretagen, mellan 2004 och 2014 haft en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 20 procent. Marknadens storlek underskattas dock på grund av att ett antal större bolag är verksamma på marknaden utan att vara medlemmar i Bemanningsföretagen. Företaget estimerar att den aggregerade svenska marknaden uppgick till cirka 3 miljarder kronor under 2014.  
 
Dedicares marknadsandel på den svenska marknaden för vårdbemanning var under 2014 cirka 18 procent, beräknat utifrån de företag som är medlemmar i Bemanningsföretagen. Marknadsandelen överskattas dock då ett antal större bolag som är verksamma på marknaden står utanför Bemanningsföretagen. Baserat på Bolagets bedömning om en marknadsomsättning på 3 miljarder kronor uppgick, under 2014, Dedicares marknadsandel på den svenska marknaden till cirka 10 procent. På den Norska vårdbemanningsmarknaden uppskattas marknadsandelen till cirka 14 procent, vilket är ett resultat av stark tillväxt. Den totala omsättningen för vårdbemanning under 2014 beräknas ha uppgått till cirka 1,5 mdkr Norska kronor och har mellan 2011-2014 haft en årlig tillväxttakt om 5-10 procent. 


Omsorg
Affärsområdet Dedicare Omsorg startades i november 2010 i Sverige och i januari 2012 i Norge. Under sommaren 2014 avyttrade Dedicare den svenska omsorgsverksamheten och bedriver sedan dess endast omsorgsverksamhet i Norge. Dedicare erbjuder snabb, trygg säker service till personer med olika funktionsnedsättningar. Inom Omsorgsverksamheten utgörs kunden av en person som är i behov av assistans.  

Marknadsöversikt och utveckling 
I Norge är Dedicare idag verksam inom området personlig assistans. Marknaden för personlig assistans präglas av många anbud och många så kallade tjänstekoncessioner. En tjänstekoncession innebär att alla bolag som uppfyller ett minimumkrav tilldelas koncession det vill säga rätt att leverera tjänsten, men ingen garanterad andel att leverera. Det är då kommunen som dikterar pris och leveransvillkor. Idag utgörs cirka 35-40% av marknaden för personlig assistans av privata aktörer.

Norska kommuner uppskattas spendera cirka 70 miljarder NOK på omsorgstjänster. Den nya Norska regeringen har signalerat en satsning på privat drift av vård och omsorgstjänster och den privata delen av omsorgsmarknaden förväntas därmed att växa under de kommande åren. Från den 1 januari 2015 är det lagbestämt i Norge att den som har personlig assistans i mer än 30 timmar per vecka ska ha rätt att själv välja sin personliga assistent. Som en följd av denna lagändring är det troligt att den privata andelen av omsorgsmarknaden kommer fortsätta att växa framöver. 

Kunder
Dedicares kunder består av företag och organisationer som tillhandahåller sjukvård-och omsorgstjänster. I Sverige utgörs dessa av kommuner och landsting samt privata-vård- och omsorgsgivare. Under 2014 svarade landstingen för 66 procent av Dedicares intäkter, de privata vård- och omsorgsföretagen för 34 procent. I Norge utgörs kunderna av Helseregioner genom den gemensamma inköpsorganisationen, HINAS. Helseregionerna svarade under 2014 för cirka 48 procent av intäkterna medan kommunerna svarade för resterande
52 procent.      
 

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet

(5)
1 juni 2015