Atrium Ljungberg

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,00%0,00 SEK135,601 730 293

Strategi & Mål

Strategi

Fokus på handels och kontorsverksamhet
Atrium Ljungberg strategi fokuserar på att utveckla miljöer för handels- och kontorsverksamheter, med möjligheten till att komplettera med boende, service, utbildning och kontor. Med denna blandning ökar flödet av människor på företagets fastighetskluster och som skapar synergier för alla aktörer, därmed ges större möjligheter att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet.

Utveckling och förädling av fastigheter och byggrätter
Genom en gedigen projektportfölj skapar företaget värdetillväxt genom en aktiv förvaltning och hög vinst i företagets utvecklingsprojekt.

Etablering i starka delmarknader i storstäder
Företaget fokuserar på delmarknader i storstadsregioner, där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt. Det skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både företaget men också dess kunder.

Egen spetskompetens
Atrium Ljungberg leder och driver hela affärsprocessen i egen regi och kompetens. Att driva hela affärsprocessen inklusive projektutvecklingen på egen hand innebär att företaget har kontroll genom hela processen och kan därmed också ha ett starkt fokus på deras kunder över tid.

Integrerat hållbarhetsarbete med engagerade medarbetare och mångfald
En viktig del i affärsstrategin är företagets integrerade hållbarhetsstrategi. Att bygga hållbart för framtiden stärker Atrium Ljungbergs förtroende från omvärldens intressenter (ex. kunder, kommuner och leverantörer). 2021 ska 100% av Atrium Ljungbergs fastigheter vara certifierade enligt det globala miljöklassningssystemet Breeam. Vidare stärker företaget sitt varumärke genom att engagera dess medarbetare och förankra deras kärnvärderingar genom hela organisationen.

Finansiella mål

Lönsamhet och tillväxt
Nyckeln till Atrium Ljungbergs totalavkastning baseras på att årligen öka driftöverskottet i kombination med ökad värdetillväxt.

  • Driftöverskottet ska öka årligen med 10 procent.
  • Investeringar i egna projekt ska ske med 1 mdkr per år. För investeringsbeslut är företagets målsättning om en projektvist om 20 procent vid ny- och tillbyggnadsprojekt.
  • Utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt.

Långsiktig stabilitet
Med Atrium Ljungbergs starka kapitalbas, bidrar det till en långsiktig stabilitet som ska skapa förutsättningar för goda affärer.

  • Soliditeten ska lägst vara 30 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger.

 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet