Christian Berner Tech Trade

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,58%-0,10 SEK17,20224 481

Bolagsbeskrivning

Christian Berner Tech Trade är ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag med över 120 års erfarenhet av sin verksamhet. Bolaget marknadsför och säljer högkvalitativa komponenter, system och tjänster till industrier och offentlig sektor i hela Norden. Genom att agera mellanhand mellan leverantörer och slutkunder effektiviserar bolaget värdekedjan och adderar samtidigt mervärde i form av konsulting, teknisk rådgivning, behovsanalys, kundanpassning samt installation och service. Bolagets mål är att genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv. EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år över en konjunkturcykel. Christian Berner Tech Trade hade under Q3 2017 en omsättningstillväxt om 12,3 procent och en EBITA-tillväxt om 27,1 procent. Bolaget hade 133 anställda vid utgången av 2016.

 

Bolaget
Christian Berner Tech Trade är ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag och karaktäriseras av hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet. Bolaget, som grundades 1897, marknadsför och säljer högkvalitativa komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll från ledande internationella leverantörer till industrier och offentlig sektor i hela Norden. I sortimentet återfinns bland annat tekniska produkter inom miljöteknik såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning.
En marknad utan teknikhandelsföretag karaktäriseras av höga transaktionskostnader och resurskrävande säljprocesser. Christian Berner skapar därför värde genom att effektivisera och strukturera värdekedjan för både leverantörer och slutkunder. I sin roll som mellanhand mellan leverantörer och slutkunder tillhandahåller Christian Berner ett brett utbud av mervärdestjänster i form av konsulting, teknisk rådgivning, behovsanalys, kundanpassning samt installation och service. Christian Berner agerar på så sätt strategisk partner till sina kunder och gör dem mer konkurrenskraftiga samtidigt som deras vardag förenklas.


Produkterna
Christian Berner Tech Trade marknadsför och säljer tekniska komponenter från ledande leverantörer till industrikunder i Norden. Bolaget har två huvudsakliga affärsområden; Process och Miljö samt Materialteknik, där det förstnämnda står för drygt 60 procent av nettoomsättningen. Inom Materialteknik karaktäriseras produktområdena till stor del av förbrukningsvaror men även av produkter med investeringskaraktär, framförallt till infrastrukturprojekt. Inom Process och Miljö ingår främst produkter av investeringskaraktär.
Bolaget erbjuder dessutom kvalificerade mervärdestjänster inom konsultation, behovsanalys, installation, service och utveckling. Slutligen har bolaget även viss egen tillverkning samt vidareförädling av produkter, vilket bidrar till ytterligare ökat mervärde för kunderna.

Marknaden
Christian Berner Tech Trade har cirka 4 400 kunder inom framförallt pappers- och massaindustri, verkstadsindustri, byggindustri, livsmedelsindustri samt petrokemi och raffinaderi. Geografiskt sett kom mer än 60 procent av omsättningen ur den svenska marknaden under helåret 2016, och därefter ur Norge, Finland och slutligen Danmark i fallande ordning.

Marknaden för teknikhandelsföretag korrelerar väl med den generella konjunkturutvecklingen på respektive marknad. Högkonjunktur innebär mycket aktivitet i industriföretagen som därmed efterfrågar teknikhandelsföretagens produkter i högre utsträckning. Generella trender som kan urskiljas på marknaderna som bolaget agerar på är bland annat ett ökat fokus på kärnverksamheten hos slutkunden samt en målsättning att använda färre leverantörer. Detta innebär ett större behov av nära samarbete med ett fåtal leverantörer som har hög teknisk kompetens inom det aktuella området samt god kunskap om den specifika kundens behov. Dessutom kan urskiljas ett ökat behov av att använda externa resurser för service och underhåll. Christian Berner Tech Trade gynnas av samtliga dessa trender och i linje med detta agerar bolaget i allt större utsträckning som en strategisk partner till sina kunder.

Merparten av bolagets 150 leverantörer agerar på den europeiska marknaden och är ledande inom sina respektive nischer. Inköp av råvaror samt produktion sker även i övriga världen. Christian Berner strävar efter att använda leverantörer med produkter av bästa kvalitet, som ett sätt att differentiera sig mot konkurrenter. För leverantörerna agerar Christian Berner Tech Trade som en lokal säljorganisation med teknisk kompetens och väl upparbetade kundrelationer på marknader där leverantörerna själva inte är etablerade.