Fastator

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,76%-0,20 SEK26,20297 739

Bolagsbeskrivning

Fastator är Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Bolaget investerar i entreprenörsdrivna företag med koppling till fastighetsbranschen. Genom ett aktivt ägarskap, där Fastator bidrar med kapital, fastighetsexpertis och kompetens i frågor som rör finansiering, hjälper bolaget företag att nå sin fulla tillväxtpotential. Fastator investerar i både noterade och onoterade bolag med en ägarandel om i regel lägst 10 och högst 50 procent. I regel investerar bolaget minst 50 MSEK per investering. 


Kort om bolaget 

Grunden till Fastator lades 2011 av bygg- och fastighetsentreprenörerna Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg. Sedan dess har Fastator stegvist transformerats och är idag ett renodlat investmentbolag som börsnoterades genom ett omvänt förvärv på Nasdaq OMX First North i september 2015. Bolaget utövar ett aktivt ägande med en portfölj som sträcker sig över flera sektorer och geografiska områden. På så sätt Fastator har en hög flexibilitet avseende sektorer, geografi, storlek samt noterad/onoterat. 

I jämförelse med riskkapitalbolag och fonder har bolaget ingen uttalad exitstrategi för dess innehav. Till skillnad från många fonder har de dessutom möjlighet att gå in som delägare i nyare och mer småskaliga entreprenörsdrivna projekt. Fastator är därmed övertygade om en fortsatt stark tillväxt för fastighetssektorn över tid och kan fördela kapitalet till flera underliggande investeringar – allt från renodlade fastighetsbolag till nya, nischade digitala tjänsteföretag inom fastighetsbranschen.

Ägarandelen i Fastators innehav uppgår i regel till mellan 10 och 50 procent och till minst 50 MSEK per investering. I regel görs två typer av investeringar, aktiva investeringar och projektfinansieringar/joint ventures.

Aktivt ägande 

Fastator går in som långsiktig ägare i ett bolag och bidrar till investeringens värdeutveckling genom att tillföra kapital, kunskap om marknaden, kontakter i branschen och kompetens i frågor som rör finansiering. 

Projektfinansiering/joint venture

Fastator går in som finansiär av fastighetsprojekt. Här utgörs vår kompetens främst av att identifiera intressanta investeringar och hitta effektiva finansieringslösningar. Projektfinansieringar sker ihop med en partner, där denne står för den operativa driften och utvecklingen och Fastator bidrar med kompetens och kapital. I dagsläget har bolaget fem aktiva investeringar och ett projektfinansierat joint venture med Genova Property Group.

Innehaven 

Offentliga Hus
Fastators största innehav utgörs av Offentliga Hus som bolaget äger 50 procent av. Fastighetsbeståndet ingår 90 samhällsfastigheter på 37 orter med en total uthyrningsbar yta om drygt 181 000 kvadratmeter – med ett fastighetsvärde på 2,3 miljarder kronor. Fokus ligger på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning, vilket gör Offentliga Hus till en attraktiv samarbetspartner för kommuner och landsting i behov av effektiva samhällslokaler. Offentliga Hus har ett brett kontaktnät inom offentlig sektor genom dess kompetenta styrelse och lång erfarenhet av förvärv samt aktiv fastighetsförvaltning. I juni 2017 offentliggjorde Fastator att man förbereder Offentliga Hus för en börsnotering, vilket planeras att ske under 2019. 

Läs mer på: offentligahus.se

Portvakten industrifastigheter AB
Fastator äger 50% av fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB. Portvakten har idag sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm. Beståndets uthyrningsgrad uppgår till 91%. Portvakten är en stark aktör i Öresundsregionen, en del av Sverige som visar på kraftig tillväxt både när det gäller befolkning, företagsetableringar och investeringar. Innehavet ger Fastators aktieägare möjlighet att ta del både av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i en expansiv region och den tillväxtpotential som finns i bolaget.

Läs mer på: portvakten.se

Studium

Fastator äger 50% av Studium genom sin investering i Offentliga Hus. Portföljbolaget består av 725 studentlägenheter belägna i Blekinge, Småland, Skåne och Västra Götaland. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 25 000 kvm. Syftet med investeringen är att skapa en plattform för ytterligare investeringar i temporärboenden i framtiden. Majoriteten av fastigheterna ligger i attraktiva högskole- och universitetsstäder med ökande befolkning. Behovet av små och prisvärda lägenheter i dessa områden är stort, vilket borgar för låg uthyrningsrisk. 

Nordic PM

Fastator äger 70% av Nordic PM som bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.Nordic PM förvaltar idag 125 fastigheter från Luleå till Malmö med en sammanlagd yta om 1 100 000 kvm. Bolaget har en bred kundportfölj av ledande fastighetsbolag, bland annat Offentliga Hus som är ett av portföljbolagen. Genom Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk förvaltningstjänst till alla portföljbolag.

Läs mer på: nordicpm.se

Liveable

Fastator äger 25% av Liveable som är en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster. Liveable erbjuder ett modernt alternativ till deposition, samt digitala hyresavtal med BankID. Tjänsten lanserades under 2017 med Fastator som finansiell och strategisk partner. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. Liveables ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

Läs mer på: liveable.se

GenovaFastator Holding AB

Bolaget är ett jointventure mellan Genova Property Group och Fastator med ett 50 procentigt ägande vardera. Genom Joint Venture-avtalet med Genova har Fastator rätt att vid en avyttring och innan utdelning till övriga aktieägare erhålla 140 mkr plus ränta ut bolagets tillgångar. Resterande del av avkastningen från projektet delas sedan lika mellan aktieägarna. Innehavet utgörs av en handelsfastighet i Nacka som i sig genererar ett överskott och i dagsläget pågår planarbete för att tillsammans med Genova Property Group utveckla fastigheten till ett levande bostadskvarter med närhet till Stockholm city.

Fastators allokering i portföljbolagen

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet