Emissionsbloggen
Likes
10
Antal inlägg
3
Följare
6
Medaljer
0
Om användaren
Här postas information om emissioner.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 januari

Företrädesemission Minesto AB

 

Bolaget

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar teknologi för att producera förnybar el ur havsströmmar. Den ursprungliga idéen bakom teknologin, som går under namnet Deep Green, kommer ursprungligen från försvars- och flygteknikkoncernen Saab. Konceptet togs vidare till Chalmers Tekniska Högskola, där Minesto sedermera grundades 2007. Sedan dess har Minesto framgångsrikt vidareutvecklat Deep Green-teknologin och idag har bolaget cirka 55 medarbetare med verksamhet i fyra länder. Minesto är listat på Nasdaq First North och huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.  

 

Produkten - Deep Green 

Med den helägda och väl patenterade Deep Green-teknologin möjliggör Minesto exploatering av en hittills outnyttjad, förnybar naturresurs. Deep Green är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan generera grön elektricitet ur långsamma havsströmmar. 

Deep Green producerar el med en princip som kan liknas vid att flyga drake under vattnet. Kraftverket utgörs av en vinge som är fäst i havsbotten via en förankringslina. Undertill vingen sitter en turbin. På samma sätt som en drake utnyttjar vindens lyftkraft utnyttjar Minestos vinge havsströmmens lyftkraft för att förflytta kraftverket fram och tillbaka under vattnet i en åttaformad bana.

Så fungerar Deep Green

Genom att flyga i havsströmmen utsätts turbinen för ett vattenflöde som är flera gånger snabbare än själva havsströmmen. Därmed lägger Minesto till ett steg av energikonvertering jämfört med andra teknologier. Detta gör att Minestos kraftverk kan byggas mindre och med helt andra förutsättningar kring installation, service och underhåll. 

Med Deep Green har Minesto potential att förvandla marin energi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen. 

Tekniken är välskyddad med en av branschens starkaste patentportföljer. För närvarande har Minesto över 30 patent på 16 nyckelmarknader.

 

Marknaden

Investeringar i energisektorn från idag fram till år 2040 beräknas uppgå till motsvarande 85 500 miljarder SEK, varav 62 000 miljarder SEK kommer investeras i förnybar energi. För att tvågradersmålet ska kunna uppnås bedömer Bloomberg i sin årliga energirapport att ytterligare 45 00 miljarder SEK behöver investeras i koldioxidneutral teknik. 

Behovet av fler förnybara energislag ökar i takt med den globala energiomställningen. Ojämna energislag som sol- och vindkraft behöver kompletteras med förutsägbar och pålitlig energi från energikällor som havsströmmar. 

Energi från havsströmmar har flera fördelar vilket gör energislaget till viktigt komplement för en effektiv och balanserad förnybar energimix:
- Förutsägbar och tillförlitlig produktion
- "Förnybar baskraft" vid utnyttjande av kontinuerligt flödande oceanströmmar som Golfströmmen
- Global, energität naturresurs
- Ingen visuell påverkan
- Begränsad miljömässig påverkan

Konventionella teknologier dras med utmaningen att de behöver mycket starka strömförhållanden för att vara kostnadsmässigt konkurrenskraftiga. Genom att låsa upp den verkligt stora havsströmsresursen - långsamma tidvattenströmmar och oceanströmmar - mångfaldigar Minesto marknadspotentialen. Enligt Minestos analys uppgår bolagets marknad till över 600 GW installerad kapacitet, vilket motsvarar en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet. 

Geografiska marknader där Minestos teknologi är applicerbar.

 

Kommersialisering

Som ett första steg mot att realisera produktens potential avser Minesto att utveckla och komplettera bolagets produktutbud samtidigt som marknadsbearbetningen intensifieras och breddas.

Under 2018 kommer Minesto testa och demonstrera Deep Green-teknologin i kommersiell skala vid bolagets site Holyhead Deep, Wales. För att komplettera detta större (500 kW) kraftverk ska ett mindre system på upp till 100 kW tas fram. Detta ger Minesto ett kommersiellt verktyg för att initiera fler kund- och partnerfinansierade anläggningar och därmed kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter - i Asien såväl som på andra kontinenter.

Minesto har valt att prioritera tre instegsmarknader för kommersiellt genombrott: Wales, EU:s atlantkust och Taiwan. Utöver dessa tre marknader finns en rad geografiska marknader världen över där energibehov, politiskt klimat och förutsättningar kring Minestos Depp Green-teknologi till ett attraktivt inslag i den framtida energimixen. 

 

Sammanfattning

 • Aktieslag som erbjuds företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.
 • Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 • Teckningskurs per unit 11,20 SEK, vilket motsvarar 2,80 SEK per aktie.
  Storlek företrädesemission 103,5 MSEK och vid nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 64,7 MSEK före emissionskostnader.
  Teckningsförbindelser och garantiåtagande innan emissionen Motsvarande 70%

 

Preliminär tidsplan

 • Anmälnings/-teckningsperiod: 30 januari – 16 februari 2018 (teckning genom betalning)
 • Handel med BTU och uniträtter: 31 januari – 14 februari 2018

 

Prospekt, anmälningssedel, mm.

 • Prospekt teaser: Ladda ner
 • Prospekt: Ladda ner
 • Anmälningssedel - Tecknings med företrädesrätt: Ladda ner
 • Anmälningssedel – Teckning utan företrädesrätt: Ladda ner 
 • Till teckningssidan på Stockholm Corporate: Klicka här

 

 

Taggar (blogg): 
17 maj 2017

Nyintroduktion - Quartiers Properties: "Bygger fastigheter i Spanien och ett bolag på börsen"

Erbjudande om att teckna stamaktier i Quartiers Properties i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North.

 

Innehållsförteckning

 1. Övergripande bolagspresentation
 2. Marknad
 3. Strategi & Mål
 4. Sammanfattning emission
 5. Preliminär tidsplan
 6. Prospekt, anmälningssedel, mm.
   

Övergripande bolagspresentation

Quartiers Properties AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på fastighetsutveckling på den spanska solkusten. Bolaget utvecklar, säljer och förvaltar fastigheter och befinner sig i en expansiv period med fokus på förvärv och utveckling av Bolagets projektfastigheter. 

Quartiers Properties är positionerat mellan den stora investeringsfonden och den lokala byggaren. Den traditionella investeringsfonden köper generellt mark och fastigheter i regionen och väntar på att marknaden ska utvecklas. Den lokala byggaren är aktiv på plats i regionen och skapar värde genom förädling och utveckling. Quartiers Properties är positionerat mellan dessa typaktörer. Med lokal närvaro i regionen och tillgång till den nordiska kapitalmarknaden skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

Med goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser och finansieringsvillkor avser Bolaget genom den aktuella emissionen att utöka sin projektportfölj. Fastigheterna avses att exploateras i takt med att priserna i regionen ökar. 

 

Marknad

Efter kraschen 2008 gjordes mängder av bankåtertag och de spanska bankerna sitter med fastigheter för miljarder i sina portföljer. Marknaden har nu börjat röra på sig och bolaget drar nytta av denna utveckling genom att huvudsakligen köpa attraktiva objekt direkt från spanska banker, som dessutom kan tillhandahålla attraktiva finansieringsvillkor.

Efter år med trög utveckling har nu tillväxten börjat ta fart. Spansk BNP växte under 2016 med 3,2 procent och husprisindex steg med 4,5 procent. Trots återhämtningen ligger fastighetspriserna fortfarande cirka 30 procent under de nivåer som gällde innan finanskrisen. Det är bland annat just det som Quartiers Properties ämnar att dra nytta av. 

Det märks tydligt att marknaden tar fart och att tron på marknadsutvecklingen stärks. Det bekräftas inte minst av att internationella hotell- och restaurangkedjor såsom W Hotel, Four Seasons och Nobu etablerar sig.

 

Strategi & Mål

Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional aktör. Quartiers Properties ska långsiktigt uppnå hög lönsamhet samt ständigt driva en bred projektportfölj.

Quartiers befinner sig i en expansionsfas med fokus på förvärv av mark och utvecklingsfastigheter. Det finns för närvarande goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser med goda finansieringsvillkor direkt från flertalet spanska banker, på samma sätt som bolaget tidigare har gjort.

Quartiers avser att de kommande åren bygga upp en projektportfölj som avses exploateras i takt med att priserna i regionen ökar. Sammantaget bedöms strategin möjliggöra flertalet välavkastande projekt de kommande åren. Quartiers Properties långsiktiga strategi bygger en tydligt inriktning på utveckling av semesterfastigheter och av andraboenden.

 

Sammanfattning

 • Aktieslag som erbjuds Stamaktier
 • Teckningskurs per aktie 15 SEK
 • Pre-moneyvärdering 459,9 MSEK
 • Storlek företrädesemission 91,4 MSEK
 • Storlek övertilldelningsemission 60,0 MSEK
 • Teckningsåtaganden som ingåtts innan emissionen 91,4 MSEK
   

Preliminär tidsplan

 • Anmälnings/-teckningsperiod 12-30 maj 2017
 • Offentliggörande av utfall i emissionen 1 juni 2017
 • Likviddag 8 juni 2017
 • Listning på Nasdaq First North 21 juni 2017
   

Prospekt, anmälningssedel, mm.

 • Teaser: Ladda ner
 • Prospekt upprättat med anledning av planerad listning på Nasdaq First North: Ladda ner
 • Anmälningssedel - Tecknings utan företrädesrätt: Ladda ner
 • Särskild anmälningssedel: Ladda ner
 • Till teckningssidan på Mangold Fondkommision: Klicka här

 

Taggar (blogg): 
16 maj 2017

Företrädesemission - A1M Pharma

A1M Pharma AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningsperioden löper från 24 mars till 7 april 2017.

 

Innehållsförteckning

1. Övergripande bolagspresentation

2. Strategi & Mål

3. Videointervju med Martin Austin, Styrelseordförande

4. Sammanfattning av emission

5. Prospekt & anmälninssedel

 

Övergripande bolagspresentation

A1M Pharma är ett bioteknikbolag som sedan 2008 bedriver forskning på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). A1M har en avgörande roll i kroppens försvar mot reaktiva syreradikaler, så kallad oxidativ stress. Läkemedelskandidaten ROSGard™ är en modifierad form av A1M, och bolaget har två huvudområden: njurskydd vid strålningsbehandling av neuroendokrina cancertumörer samt behandling av havandeskapsförgiftning hos gravida kvinnor, som också drabbar njurarna i stor utsträckning. Båda områdena är potentiella miljardmarknader utan läkemedel på marknaden i dagsläget. A1M Pharma genomför i mars/april en emission i syfte att inleda Fas I/II-studier inom njurskydd vid strålningsbehandling i början av 2018. Målsättningen är att presentera preliminära resultat redan i slutet av 2018 för att kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag. Mer information om bolaget och den aktuella emissionen finns på www.investerarbrevet.se/A1M

Bolaget

Bioteknikbolaget A1M Pharma bildades av forskare vid Lunds universitet och bedriver forskning på proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M) sedan 2008. A1M är ett kraftfullt, kroppseget protein som skyddar njurarna mot oxidativ stress, och bolaget har utvecklat läkemedelskandidaten ROSGard™ som består av en modifierad version av A1M. Bolaget har två huvudområden för ROSGard™; njurskydd vid strålningsbehandling av neuroendokrina cancertumörer samt behandling av havandeskapsförgiftning hos gravida, som också påverkar njurarna i hög utsträckning.

I nyligen utförda prekliniska studier har bolaget observerat att behandling med ROSGard™ i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer ger ett ökat njurskydd, ett område med stor kommersiell potential. De prekliniska resultaten möjliggör klinisk utveckling av läkemedelskandidaten i syfte att visa kliniskt ”proof of concept”. Mot bakgrund av detta är bolagets prioritet i nuläget njurskydd vid strålbehandling, och Fas I/II-studier är planerade att inledas i början av 2018. Målsättningen är att presentera preliminära resultat i slutet av 2018 för att kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

Data från Fas I/II-studierna kommer även att lägga grunden till bolagets kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning, vilket innebär synergifördelar mellan de båda fokusområdena.

 

A1M Pharma har ett namnkunnigt vetenskapligt råd med gedigen erfarenhet inom havandeskapsförgiftning, oxidativ stress och läkemedelsutveckling. Rådet stöttar bolaget i dess arbete och deltar i den långsiktiga strategiutvecklingen. Styrelseordförande Martin Austin har över 35 års erfarenhet av ledande positioner inom läkemedelsindustrin.

Produkten

ROSGard™ är en modifierad form av det endogena proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) som bildas i alla celler i kroppen hos människor och djur. Proteinet har en antioxidativ verkningsmekanism där reaktiva syreradikaler, så kallade ROS, kan fångas in och neutraliseras, vilket är grundläggande för ett allmänt gott hälsotillstånd med fungerande njurfunktion. Det faktum att A1M är kroppseget minskar risken för biverkningar hos ROSGard™ påtagligt.

A1M har egenskaper som motverkar de specifika njurskador som uppstår av akut förgiftning i samband med målsökande strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, så kallad Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT), samt vid havandeskapsförgiftning. Dessa egenskaper inkluderar rensning av vävnader från oxiderande ämnen så som reaktiva syreradikaler samt reparation av redan skadad vävnad genom återskapande av vävnadskomponenter. Dessutom kan proteinet A1M binda in fritt hemoglobin som annars läcker ut vid havandeskapsförgiftning och som ger upphov till oxidativ stress.

Njurskadorna som uppstår till följd av målsökande strålbehandling av neuroendokrina tumörer med PRRT begränsar behandlingens omfattning och därmed prognosen för patienterna. Njurskyddet som erbjuds via ROSGard™ bedöms förbättra effektiviteten av strålbehandlingen i och med möjliggörande av ökad stråldos och frekvens.

A1M Pharma har lämnat in en ansökan om substanspatent utöver redan existerande patentfamiljer för medicinsk användning av A1M.

Affärsmodellen

A1M Pharmas målsättning är att efter presentation av preliminära data från Fas I/II-studier under 2018 slutföra förhandling om ett strategiskt licensavtal med ett större läkemedelsföretag som har de resurser som krävs för att ta projektet vidare till marknaden. I förlängningen kan denna partner ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkten. En sådan licensaffär kan generera dels engångsbetalningar och milstolps-betalningar, men även framtida royalty vid försäljning till slutkunder.  

A1M Pharma har som ambition att självt skall förfoga över tillverkningsprocessen av ROSGard™. Därmed kan A1M Pharma komma att äga en oberoende och skalbar tillverkningsprocess vilket skulle minska risken för potentiella utvecklingspartners. En egen tillverkningsanläggning skulle dessutom ge A1M Pharma möjlighet att producera och leverera ROSGard™ till sina partners under utvecklings- och marknadsföringsprocessen av licensierade produkter, vilket kan generera löpande intäkter. Under 2016 färdigställde bolaget den industriella tillverkningsprocessen i samarbete med en europeisk kontraktstillverkare av biologiska läkemedel.

Marknaden

Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 foster avlider i sjukdomen. Marknaden för njurskydd i USA har ett värde av 56 miljarder SEK och marknaden för njurskador i samband med havandeskapsförgiftning bedöms överstiga 150 miljarder SEK.

Strategi och mål

Den initiala målsättningen med A1M Pharmas forskning var att bli först med att utveckla en behandling och en diagnostisk metod för havandeskapsförgiftning baserat på A1M. I nyligen utförda prekliniska studier har A1M Pharma observerat att behandling med läkemedelskandidaten ROSGard™ i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer ger ett ökat njurskydd. Mot bakgrund av detta har A1M Pharma beslutat att gå vidare med klinisk utveckling av läkemedelskandidaten i en utvald grupp patienter och på så sätt uppnå kliniskt ”proof of concept”.

Bolagets prioritet i nuläget njurskydd vid strålbehandling eftersom det ger möjlighet att ta ROSGard™ till marknaden på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. A1M Pharma har ett tydligt kommersiellt fokus och planerar att inleda en Fas I/II-studier i början av 2018 för att därefter kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

De kliniska studierna uppskattas av A1M Pharma vara relativt okomplicerade och inleds med en säkerhetsstudie i friska frivilliga. Därefter genomförs en adaptiv Fas I/II-studie som går ut på att addera ROSGard™ till nuvarande strålbehandling med syfte att skydda njurarna under strålningsbehandlingen. Samtidigt förväntas behandlingen av de livshotande tumörerna därmed kunna bli mer effektiv eftersom ökad dos och frekvens av strålningsbehandlingen möjliggörs. En adaptiv studie innebär möjlighet att löpande justera studien baserat på erhållna resultat, vilket kan påskynda och effektivisera processen. De kliniska studierna bedöms även gynna utvecklingen av andra indikationer för ROSGard™, inklusive den tidigare huvudinriktningen med fokus på nedsatt njurfunktion till följd av havandeskapsförgiftning.

A1M Pharmas mål är att skapa värde för patienter och samhälle genom att utveckla och marknadsföra nya effektiva behandlingar för njursjukdomar med bas i det kroppsegna proteinet A1M. Det primära affärsmålet är att framgångsrikt utveckla ROSGard™ fram till tidig klinisk fas.

Videointervju med Martin Austin, Styrelseordförande

 

Sammanfattning

Verksamhet: A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Teckningstid

24 mars - 7 april 2017

Erbjudandet

(1) Unit, består av tre (3) nyemitterade aktier  och en (1) vederlagsfri  teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK,  motsvarande 0,75 SEK per nyemitterad aktie.

Emissionsvolym

122,9 MSEK (plus 41,0 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner)

Garantier

Emissionen är garanterad till 80,0 MSEK.

Planerad notering på First North

Juni 2017

 

Prospekt & anmälningssedel

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/?inramad=http://www.investerarbrevet.se/default_bilaga.aspx?a=MjM2OA==-JQ+6CI5vrkw=

Taggar (blogg):