Emissionsbloggen
Likes
10
Antal inlägg
3
Följare
6
Medaljer
0
Om användaren
Här postas information om emissioner.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Företrädesemission Minesto AB

 

Bolaget

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar teknologi för att producera förnybar el ur havsströmmar. Den ursprungliga idéen bakom teknologin, som går under namnet Deep Green, kommer ursprungligen från försvars- och flygteknikkoncernen Saab. Konceptet togs vidare till Chalmers Tekniska Högskola, där Minesto sedermera grundades 2007. Sedan dess har Minesto framgångsrikt vidareutvecklat Deep Green-teknologin och idag har bolaget cirka 55 medarbetare med verksamhet i fyra länder. Minesto är listat på Nasdaq First North och huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.  

 

Produkten - Deep Green 

Med den helägda och väl patenterade Deep Green-teknologin möjliggör Minesto exploatering av en hittills outnyttjad, förnybar naturresurs. Deep Green är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan generera grön elektricitet ur långsamma havsströmmar. 

Deep Green producerar el med en princip som kan liknas vid att flyga drake under vattnet. Kraftverket utgörs av en vinge som är fäst i havsbotten via en förankringslina. Undertill vingen sitter en turbin. På samma sätt som en drake utnyttjar vindens lyftkraft utnyttjar Minestos vinge havsströmmens lyftkraft för att förflytta kraftverket fram och tillbaka under vattnet i en åttaformad bana.

Så fungerar Deep Green

Genom att flyga i havsströmmen utsätts turbinen för ett vattenflöde som är flera gånger snabbare än själva havsströmmen. Därmed lägger Minesto till ett steg av energikonvertering jämfört med andra teknologier. Detta gör att Minestos kraftverk kan byggas mindre och med helt andra förutsättningar kring installation, service och underhåll. 

Med Deep Green har Minesto potential att förvandla marin energi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen. 

Tekniken är välskyddad med en av branschens starkaste patentportföljer. För närvarande har Minesto över 30 patent på 16 nyckelmarknader.

 

Marknaden

Investeringar i energisektorn från idag fram till år 2040 beräknas uppgå till motsvarande 85 500 miljarder SEK, varav 62 000 miljarder SEK kommer investeras i förnybar energi. För att tvågradersmålet ska kunna uppnås bedömer Bloomberg i sin årliga energirapport att ytterligare 45 00 miljarder SEK behöver investeras i koldioxidneutral teknik. 

Behovet av fler förnybara energislag ökar i takt med den globala energiomställningen. Ojämna energislag som sol- och vindkraft behöver kompletteras med förutsägbar och pålitlig energi från energikällor som havsströmmar. 

Energi från havsströmmar har flera fördelar vilket gör energislaget till viktigt komplement för en effektiv och balanserad förnybar energimix:
- Förutsägbar och tillförlitlig produktion
- "Förnybar baskraft" vid utnyttjande av kontinuerligt flödande oceanströmmar som Golfströmmen
- Global, energität naturresurs
- Ingen visuell påverkan
- Begränsad miljömässig påverkan

Konventionella teknologier dras med utmaningen att de behöver mycket starka strömförhållanden för att vara kostnadsmässigt konkurrenskraftiga. Genom att låsa upp den verkligt stora havsströmsresursen - långsamma tidvattenströmmar och oceanströmmar - mångfaldigar Minesto marknadspotentialen. Enligt Minestos analys uppgår bolagets marknad till över 600 GW installerad kapacitet, vilket motsvarar en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet. 

Geografiska marknader där Minestos teknologi är applicerbar.

 

Kommersialisering

Som ett första steg mot att realisera produktens potential avser Minesto att utveckla och komplettera bolagets produktutbud samtidigt som marknadsbearbetningen intensifieras och breddas.

Under 2018 kommer Minesto testa och demonstrera Deep Green-teknologin i kommersiell skala vid bolagets site Holyhead Deep, Wales. För att komplettera detta större (500 kW) kraftverk ska ett mindre system på upp till 100 kW tas fram. Detta ger Minesto ett kommersiellt verktyg för att initiera fler kund- och partnerfinansierade anläggningar och därmed kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter - i Asien såväl som på andra kontinenter.

Minesto har valt att prioritera tre instegsmarknader för kommersiellt genombrott: Wales, EU:s atlantkust och Taiwan. Utöver dessa tre marknader finns en rad geografiska marknader världen över där energibehov, politiskt klimat och förutsättningar kring Minestos Depp Green-teknologi till ett attraktivt inslag i den framtida energimixen. 

 

Sammanfattning

 • Aktieslag som erbjuds företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.
 • Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 • Teckningskurs per unit 11,20 SEK, vilket motsvarar 2,80 SEK per aktie.
  Storlek företrädesemission 103,5 MSEK och vid nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 64,7 MSEK före emissionskostnader.
  Teckningsförbindelser och garantiåtagande innan emissionen Motsvarande 70%

 

Preliminär tidsplan

 • Anmälnings/-teckningsperiod: 30 januari – 16 februari 2018 (teckning genom betalning)
 • Handel med BTU och uniträtter: 31 januari – 14 februari 2018

 

Prospekt, anmälningssedel, mm.

 • Prospekt teaser: Ladda ner
 • Prospekt: Ladda ner
 • Anmälningssedel - Tecknings med företrädesrätt: Ladda ner
 • Anmälningssedel – Teckning utan företrädesrätt: Ladda ner 
 • Till teckningssidan på Stockholm Corporate: Klicka här

 

 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.