Emissionsbloggen
Likes
10
Antal inlägg
3
Följare
6
Medaljer
0
Om användaren
Här postas information om emissioner.
Kontakt email

RSS

RSS feed
16 maj 2017

Företrädesemission - A1M Pharma

A1M Pharma AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningsperioden löper från 24 mars till 7 april 2017.

 

Innehållsförteckning

1. Övergripande bolagspresentation

2. Strategi & Mål

3. Videointervju med Martin Austin, Styrelseordförande

4. Sammanfattning av emission

5. Prospekt & anmälninssedel

 

Övergripande bolagspresentation

A1M Pharma är ett bioteknikbolag som sedan 2008 bedriver forskning på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). A1M har en avgörande roll i kroppens försvar mot reaktiva syreradikaler, så kallad oxidativ stress. Läkemedelskandidaten ROSGard™ är en modifierad form av A1M, och bolaget har två huvudområden: njurskydd vid strålningsbehandling av neuroendokrina cancertumörer samt behandling av havandeskapsförgiftning hos gravida kvinnor, som också drabbar njurarna i stor utsträckning. Båda områdena är potentiella miljardmarknader utan läkemedel på marknaden i dagsläget. A1M Pharma genomför i mars/april en emission i syfte att inleda Fas I/II-studier inom njurskydd vid strålningsbehandling i början av 2018. Målsättningen är att presentera preliminära resultat redan i slutet av 2018 för att kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag. Mer information om bolaget och den aktuella emissionen finns på www.investerarbrevet.se/A1M

Bolaget

Bioteknikbolaget A1M Pharma bildades av forskare vid Lunds universitet och bedriver forskning på proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M) sedan 2008. A1M är ett kraftfullt, kroppseget protein som skyddar njurarna mot oxidativ stress, och bolaget har utvecklat läkemedelskandidaten ROSGard™ som består av en modifierad version av A1M. Bolaget har två huvudområden för ROSGard™; njurskydd vid strålningsbehandling av neuroendokrina cancertumörer samt behandling av havandeskapsförgiftning hos gravida, som också påverkar njurarna i hög utsträckning.

I nyligen utförda prekliniska studier har bolaget observerat att behandling med ROSGard™ i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer ger ett ökat njurskydd, ett område med stor kommersiell potential. De prekliniska resultaten möjliggör klinisk utveckling av läkemedelskandidaten i syfte att visa kliniskt ”proof of concept”. Mot bakgrund av detta är bolagets prioritet i nuläget njurskydd vid strålbehandling, och Fas I/II-studier är planerade att inledas i början av 2018. Målsättningen är att presentera preliminära resultat i slutet av 2018 för att kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

Data från Fas I/II-studierna kommer även att lägga grunden till bolagets kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning, vilket innebär synergifördelar mellan de båda fokusområdena.

 

A1M Pharma har ett namnkunnigt vetenskapligt råd med gedigen erfarenhet inom havandeskapsförgiftning, oxidativ stress och läkemedelsutveckling. Rådet stöttar bolaget i dess arbete och deltar i den långsiktiga strategiutvecklingen. Styrelseordförande Martin Austin har över 35 års erfarenhet av ledande positioner inom läkemedelsindustrin.

Produkten

ROSGard™ är en modifierad form av det endogena proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) som bildas i alla celler i kroppen hos människor och djur. Proteinet har en antioxidativ verkningsmekanism där reaktiva syreradikaler, så kallade ROS, kan fångas in och neutraliseras, vilket är grundläggande för ett allmänt gott hälsotillstånd med fungerande njurfunktion. Det faktum att A1M är kroppseget minskar risken för biverkningar hos ROSGard™ påtagligt.

A1M har egenskaper som motverkar de specifika njurskador som uppstår av akut förgiftning i samband med målsökande strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, så kallad Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT), samt vid havandeskapsförgiftning. Dessa egenskaper inkluderar rensning av vävnader från oxiderande ämnen så som reaktiva syreradikaler samt reparation av redan skadad vävnad genom återskapande av vävnadskomponenter. Dessutom kan proteinet A1M binda in fritt hemoglobin som annars läcker ut vid havandeskapsförgiftning och som ger upphov till oxidativ stress.

Njurskadorna som uppstår till följd av målsökande strålbehandling av neuroendokrina tumörer med PRRT begränsar behandlingens omfattning och därmed prognosen för patienterna. Njurskyddet som erbjuds via ROSGard™ bedöms förbättra effektiviteten av strålbehandlingen i och med möjliggörande av ökad stråldos och frekvens.

A1M Pharma har lämnat in en ansökan om substanspatent utöver redan existerande patentfamiljer för medicinsk användning av A1M.

Affärsmodellen

A1M Pharmas målsättning är att efter presentation av preliminära data från Fas I/II-studier under 2018 slutföra förhandling om ett strategiskt licensavtal med ett större läkemedelsföretag som har de resurser som krävs för att ta projektet vidare till marknaden. I förlängningen kan denna partner ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkten. En sådan licensaffär kan generera dels engångsbetalningar och milstolps-betalningar, men även framtida royalty vid försäljning till slutkunder.  

A1M Pharma har som ambition att självt skall förfoga över tillverkningsprocessen av ROSGard™. Därmed kan A1M Pharma komma att äga en oberoende och skalbar tillverkningsprocess vilket skulle minska risken för potentiella utvecklingspartners. En egen tillverkningsanläggning skulle dessutom ge A1M Pharma möjlighet att producera och leverera ROSGard™ till sina partners under utvecklings- och marknadsföringsprocessen av licensierade produkter, vilket kan generera löpande intäkter. Under 2016 färdigställde bolaget den industriella tillverkningsprocessen i samarbete med en europeisk kontraktstillverkare av biologiska läkemedel.

Marknaden

Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 foster avlider i sjukdomen. Marknaden för njurskydd i USA har ett värde av 56 miljarder SEK och marknaden för njurskador i samband med havandeskapsförgiftning bedöms överstiga 150 miljarder SEK.

Strategi och mål

Den initiala målsättningen med A1M Pharmas forskning var att bli först med att utveckla en behandling och en diagnostisk metod för havandeskapsförgiftning baserat på A1M. I nyligen utförda prekliniska studier har A1M Pharma observerat att behandling med läkemedelskandidaten ROSGard™ i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer ger ett ökat njurskydd. Mot bakgrund av detta har A1M Pharma beslutat att gå vidare med klinisk utveckling av läkemedelskandidaten i en utvald grupp patienter och på så sätt uppnå kliniskt ”proof of concept”.

Bolagets prioritet i nuläget njurskydd vid strålbehandling eftersom det ger möjlighet att ta ROSGard™ till marknaden på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. A1M Pharma har ett tydligt kommersiellt fokus och planerar att inleda en Fas I/II-studier i början av 2018 för att därefter kunna slutföra förhandlingar om ett licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

De kliniska studierna uppskattas av A1M Pharma vara relativt okomplicerade och inleds med en säkerhetsstudie i friska frivilliga. Därefter genomförs en adaptiv Fas I/II-studie som går ut på att addera ROSGard™ till nuvarande strålbehandling med syfte att skydda njurarna under strålningsbehandlingen. Samtidigt förväntas behandlingen av de livshotande tumörerna därmed kunna bli mer effektiv eftersom ökad dos och frekvens av strålningsbehandlingen möjliggörs. En adaptiv studie innebär möjlighet att löpande justera studien baserat på erhållna resultat, vilket kan påskynda och effektivisera processen. De kliniska studierna bedöms även gynna utvecklingen av andra indikationer för ROSGard™, inklusive den tidigare huvudinriktningen med fokus på nedsatt njurfunktion till följd av havandeskapsförgiftning.

A1M Pharmas mål är att skapa värde för patienter och samhälle genom att utveckla och marknadsföra nya effektiva behandlingar för njursjukdomar med bas i det kroppsegna proteinet A1M. Det primära affärsmålet är att framgångsrikt utveckla ROSGard™ fram till tidig klinisk fas.

Videointervju med Martin Austin, Styrelseordförande

 

Sammanfattning

Verksamhet: A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Teckningstid

24 mars - 7 april 2017

Erbjudandet

(1) Unit, består av tre (3) nyemitterade aktier  och en (1) vederlagsfri  teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK,  motsvarande 0,75 SEK per nyemitterad aktie.

Emissionsvolym

122,9 MSEK (plus 41,0 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner)

Garantier

Emissionen är garanterad till 80,0 MSEK.

Planerad notering på First North

Juni 2017

 

Prospekt & anmälningssedel

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/?inramad=http://www.investerarbrevet.se/default_bilaga.aspx?a=MjM2OA==-JQ+6CI5vrkw=

Taggar (blogg):