Henrik Tjernberg

Född år 1960 och styrelseleda­mot i Bolaget sedan år 2015. Styrelseord­förande i Micro Systemation AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Har studerat Teknisk Fysik vid KTH och tidigare arbetat som IR-rådgivare. Är även styrelseordförande i Tjernkraft AB samt sty­relsesuppleant i Spinn-Y AB. Äger 2 410 714 aktier och inga optioner i Bolaget.