Mats W Lundberg

Född 1974. Styrelsesuppleant sedan 2015 (arbetstagarrepresentant).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civil­ingenjör och teknologie doktor kemiteknik. Specialist FoU, AB Sandvik Materials Technology sedan 2010. Forskare och postdoc på Risø DTU, Danmark 2007-2010. Teknisk specialist Spectral Solutions AB 2005-2007.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 30 juni 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.