2016-07-29 09:00:51

Delårsrapport, Q2 2016


Finansiell information           

April - juni, 2016                        

-          Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 11,6 MSEK (10,6).                         

-          Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,9).         

-          Resultat per aktie uppgick till 0,17 öre (0,34).            

Januari - juni, 2016                   

-          Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 17,5 MSEK (22,3).                         

-          Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (5,0).       

-          Resultat per aktie uppgick till -0,26 öre (0,89).          

Verksamhet

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på AktieTorget under tickerkod CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget är ett värdepappersbolag som innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kapitalförvaltning

Consensus erbjuder rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till samtliga målgrupper. Bolaget har även ett heltäckande koncept för stiftelsehantering.

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Bolaget erbjuder även företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Målet med den rådgivande förvaltningen är att genom ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika placeringsalternativ. Genom  kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service som även inkluderar pensions- och försäkringsrådgivning.

Consensus bedriver traditionell diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser med utgångspunkt från kundens riskprofil, avkastningskrav och placeringshorisont. Förvaltningen bygger på indata från bolagets samarbetspartners som sammanställs och därefter utmynnar i bolagets syn på marknadsläget. Consensus erbjuder allt från indexnära förvaltning till aktivt förvaltade portföljer.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov av allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag mycket välrenommerade stiftelser. Consensus är även arrangör av strukturerade produkter samt bedriver diskretionär förvaltning av aktier i mindre bolag. Vidare bedriver Consensus diskretionär förvaltning i fonden Consensus Lighthouse Asset, en specialfond med mandat att investera i aktier, räntor och alternativa tillgångsslag.

Försäkringar

Consensus försäkringsavdelning distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Försäkringsavdelningens målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare samt övriga kunder med stora pensionsavsättningar. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av flertalet olika faktorer och Consensus kunskap hjälper kunden att hitta en passande lösning. Consensus försäkringsavdelning har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Försäkringsavdelningen kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner i samarbete med Consensus kapitalförvaltningsenhet.

Corporate Finance

Consensus hanterar börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt de företag där ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden, exempelvis genom en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk. Bolaget är även CA (Certified Adviser) till nio bolag listade på Nasdaq First North.

VDs kommentar

Omsättningen för Q2 uppgick till 11,6 MSEK (10,6) och för första halvåret till 17,5 MSEK (22,3).

Resultatet för Q2 uppgick efter skatt till 1,1 MSEK (1,9) och för första halvåret till -1,7 MSEK (5,0).

Bolaget uppvisar under Q2 ett starkt kvartal med hög aktivitet inom samtliga affärsområden. Omsättningen uppgick till 11,6 MSEK vilket kan jämföras med 5,8 MSEK i Q1 och 10,6 MSEK i Q2 2015. Resultatet för Q2 är positivt men halvårsresultatet belastas av uppstartskostnader hänförliga till Consensus Stiftelsetjänst och fonden Consensus Lighthouse Asset.

Consensus har under kvartalet fått godkännande från Finansinspektionen att starta fonden Consensus Lighthouse Asset via fondhotellet SFM Stockholm. Consensus Lighthouse Asset är en specialfond med fokus på aktiv allokering mellan tillgångsklasserna aktier, räntor och alternativa investeringar. Fonden öppnades för insättningar den 30 juni 2016 och handlas nu månadsvis. Vår förhoppning är att fonden ska skapa värde för ett stort antal investerare. På så vis flyttar vi fram vår marknadsposition.

För att stärka bolagets kapitalbas bestämde bolagsstämman den 8 juni att erbjuda Consensus konvertibelinnehavare förtida konvertering. Nära 90 % av förlagslånet konverterades, vilket ökade bolagets aktiekapital med ca 9,9 MSEK. Konverteringen har ingen påverkan på bolagets likviditet men stärker kapitalbasen.

Kapitalförvaltning

Affärsvolymen under kvartalet har varit god med ett relativt sett stort antal strukturerade affärer samt hög volymtillväxt inom diskretionär förvaltning för stiftelser och förmögna privatpersoner. Consensus Småbolagsförvaltning hade under april och maj månad mycket bra utveckling. Under Q1 lanserades den nya heltäckande Stiftelsetjänsten. Starten för denna har varit mycket god och det finns stort intresse för de tjänster vi kan erbjuda. Under Q2 har vi fått in nya prestigeuppdrag i konkurrens med andra förvaltare.

Försäkringar

Consensus försäkringsavdelning fortsätter att generera stabila intäkter och har ett inflöde av kapital och kunder till både tjänstepensions- och kapitalförsäkringsaffärerna. Området pensioner upplevs av många kunder som svårt och komplicerat. I en relation med kunden är det därför viktigt att fortsatt kunna erbjuda en seriös och bra pensionsrådgivning.

Redovisningsprinciper

Bolaget upprättar finansiella rapporter enligt Lag (1995:1559) om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens redovisningsföreskrift FFFS 2008:25. Så kallad lagbegränsad IFRS, innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de godkänts av EU, är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av RFR2 Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2008:25. Bolaget lämnar ingen koncernredovisning då de helägda dotterbolagen Consensus Insurance AB och Thenberg Invest AB från och med den 1 januari 2016 bedriver verksamhet av begränsad omfattning och är att betrakta som vilande. För ytterligare beskrivning avseende redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2015.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF