2017-04-28 08:00:00

Delårsrapport Q1, 2017

Finansiell information                                                                                                                                                                                             

Januari - mars                                                                                                                                                                                   

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 9,6 MSEK (5,8).                                                          

- Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (-3,3).

- Resultat per aktie uppgick till 0,14 öre (-0,60).


Verksamhet

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, mötesplats i Borås samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet.                                                                            

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på AktieTorget under tickerkod CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget är ett värdepappersbolag som innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.                                                                                                      

Kapitalförvaltning

Consensus erbjuder rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till samtliga målgrupper. Bolaget har även ett heltäckande koncept för stiftelsehantering. Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Bolaget erbjuder även företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Målet med den rådgivande förvaltningen är att genom ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika placeringsalternativ.

Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål.

Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service som även inkluderar pensions- och försäkringsrådgivning.

Consensus bedriver traditionell diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser med utgångspunkt från kundens riskprofil, avkastningskrav och placeringshorisont. Förvaltningen bygger på input från bolagets samarbetspartners som sammanställs och därefter utmynnar i bolagets egen syn på marknadsläget.

Consensus erbjuder allt från indexnära förvaltning till aktivt förvaltade portföljer.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov av allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus är även arrangör av strukturerade produkter. De strukturerade produkterna anpassas mot respektive kundgrupp och till skillnad från många konkurrenter marknadsförs produkterna enbart av egen personal.                                                                            

Consensus har två fonder under egen förvaltning, Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad specialfond med mandat att investera i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Fondens investeringsstrategi är flexibel och ska ta positioner enligt förvaltarens marknadssyn. Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i bolag på de mindre börslistorna som normalt inte följs av de större analysfirmorna. Bolagen ska vara noterade på nordisk börslista.

Försäkringar

Consensus försäkringsavdelning distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

Försäkringsavdelningens målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare samt övriga kunder med stora pensionsavsättningar. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta den rätta individuella lösningen. Consensus försäkringsavdelning har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Försäkringsavdelningen kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.

Corporate Finance

Consensus hanterar börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i, genom exempelvis en börslistning.

Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

VDs kommentar

2017 har börjat bra med en god omsättningsökning och bra lönsamhet för kvartalet. En stabil börs har haft en positiv effekt på transaktionsaktiviteten som varit fortsatt hög inom området kapitalförvaltning. Consensus förvaltar ett allt större kapital vilket resulterat i ökade intäkter inom både aktiehandel och förvaltning.

Även förvaltningsresultatet för våra egna fonder har varit positivt vilket genererat rörliga intäkter och har bidragit ytterligare till det positiva resultatet för kvartalet. Consensus Lighthouse Asset har haft positiv avkastning samtliga månader sedan starten i juli 2016. Även Consensus Småbolag har sedan starten i september 2016 haft positiv avkastning samtliga månader förutom mars månad 2017.

Per den 31 mars har Consensus upphört med att hålla i andrahandsmarknaden för Svenska Bostadsfonden. En mindre ersättning har erhållits för detta arbete, så effekten av att avtalet upphört kommer endast ha marginell inverkan på Consensus framtida intäkter.

Kostnaderna under kvartalet var även de något lägre jämfört med första kvartalet föregående år då vi hade uppstarts- och rekryteringskostnader inom affärsområdet Stiftelsetjänst. Min bedömning gällande kostnaderna för resterande del av året är att de kommer att ligga något högre då vi har nyanställningar till vårt nya kontor i Värnamo som öppnar under april månad.

Styrelsen lämnar ingen prognos för resterande del av verksamhetsåret 2017.

Ekonomisk översikt

+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Belopp i TSEK | 2017-01-01| 2016-01-01| 2016-01-01|
| | 2017-03-31| 2016-03-31| 2016-12-31|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Rörelseintäkter | 9 581| 5 849| 33 701|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Resultat före skatt | 1 514| - 3 340| - 2 181|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Resultat efter skatt | 1 060| - 3 340| - 2 219|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Balansomslutning | 37 405| 36 307| 36 832|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Justerat eget kapital | 32 218| 18 840| 31 158|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Kapitalbas | 16 129| 10 164| 15 708|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Medeltalet anställda | 17| 18| 17|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Soliditet | 86 %| 52 %| 85 %|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Resultat per genomsnittligt| 0,14| - 0,60| - 0,34|
|antal aktier (öre) | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Genomsnittligt antal aktier|754 237 629|555 827 914|655 032 772|
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Resultat per totalt antal | 0,14| - 0,60| - 0,29|
|aktier vid periodens utgång| | | |
|(öre) | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Totalt antal aktier vid |754 237 629|555 827 914|754 237 629|
|periodens utgång | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2, 2017                                                          17 augusti 2017

Delårsrapport Q3, 2017                                                          31 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017                                                       28 februari 2018

Delårsrapport Q1, 2018                                                          27 april 2018     

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bolagets verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget kan tänkas stå inför.

Mölndal 2017-04-28
Patrik Soko
Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Patrik Soko
Verkställande direktör
Telefon: 031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se
www.consensusam.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF