Analys
20 Jan, 2022
bonzun analys företrädesemission

Bonzun analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Bonzun är ett internationellt SaaS-bolag som är verksamma inom gränssnittet mellan HealthTech- och FemTech-sektorn. Bolagets övergripande affärsidé bygger på att samla och kanalisera evidensbaserad forskning för att förebygga ohälsa vilket konkretiseras i tjänsteportföljen Bonzun ivf, Bonzun evolve samt Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema).

  • Bonzun ivf - applikation som fungerar som komplement till IVF-behandlingar för att öka sannolikheten för en positiv utgång
  • Bonzun evolve - digital tjänst för stresshantering, självledarskap och individuell utveckling
  • Kou Dai Yun Yu - digital barnmorska för gravida på den kinesiska marknaden

Bonzun ivf och evolve riktar in sig i första hand till B2B (IVF-kliniker och företag) och i andra hand till D2C (direkt till slutkonsumenten). Tjänsterna varierar något i sina affärsmodeller beroende på respektive marknadssegmentet men bägge har digitala skalfördelar med utgångspunkten att addera tilläggstjänster för att uppnå en god marginalutveckling. WHO-backade och prisvinnande Kou Dai Yun Yu beskrivs av Bonzun som en “goodwillapplikation” och kommer inte erhålla några resurser under kommande verksamhetsår. I stället är den internationellt erkända digitala barnmorskan tänkt att ge Bonzun en kunskapsbank samt skapa förutsättningar till synergier med övriga tjänster. I synnerhet vid ett förväntat marknadsinträde på den kinesiska marknaden.

IVF-marknaden växer för närvarande globalt med uppskattningsvis 6-7%. Mot bakgrund av den allt mer utbredda negativa fertilitetutvecklingen är det ett område som har förutsättningar att växa än snabbare i framtiden. Att stressprevention håller på att växa fram som en av de viktigaste frågorna inom sjukvården framgår om inte annat av sjukskrivningstalen inom detta område. Självledarskap och individuell utveckling är områden som också blir allt viktigare för att hantera.

Vi bedömer att Bonzun har en god position med det tidigare upparbetade varumärket Kou Dai Yun Yu vars konkurrensfördelar och upparbetade expertis nu kan användas på Papillys tidigare verksamhet evolve men framförallt Bonzun ivf.

Bonzun Aktie: Motiv och bakgrund till föreslagen nyemission

I oktober 2021 noterades Bonzun på First North Growth Market efter det omvända förvärvet av det noterade Papilly AB. Fusionen grundades på en värdering om 110 MSEK av Bonzun och 60 MSEK av Papilly. Bonzun inledde sin verksamhet år 2012. Företaget är mest uppmärksammat för den populära gravidappen Kou Dai Yun Yu och IVF-appen med nedladdningar i 95 länder - en tjänsteportfölj vilket nu även innefattar evolve från tidigare Papilly. För att stärka sin globala marknadsställning via bland annat ökade säljaktiviteter, fortsatta produktutvecklingen och öka rörelsekapitalet avser Bonzun nu in nytt kapital om ca 14,1 MSEK samt via teckningsoptioner vid en positiv kursutveckling ha möjlighet att ta in ytterligare medel.

Bonzun har haft en tuff inledning på börsen och tappat en substantiell mängd av börsvärdet i jämförelse med värderingen som uppskattades i samband med förvärvet samt det sammanslagna börsvärde om 90 MSEK som noterades vid stängning av Bonzun-aktiens första handelsdag. Den utbredda pessimismen från kapitalmarknaden är inte alltför ovanlig för förhoppningsbolag med bakgrund mot osäkerheten vid prognostiseringsarbetet även om vi är anser att börsnedgången varit lite väl i överkant sett till bolagets meriter samt den lilla tid den nya strukturen fått att bevisa sig. Bonzuns nuvarande värdering (pre-money) uppgår till ca 25 MSEK, vilket bygger på en aktiekurs om 1,48 SEK och utestående aktier om ca 16,9 miljoner.

Teckningskursen för en unit uppgår till 2,50 SEK. Denna unit ger rätt till två nyemitterade aktier samt en vidhängande teckningsoption som kan aktiveras under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 - 27 mars 2023. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie till ett inlösenpris om antingen (1) 70% av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioderna 24 augusti – 7 september 2022 och 22 februari - 8 mars 2023, eller (2) ett max- och minimumpris om 4,50 SEK och 2,50 SEK per aktie respektive.

Vid fulltecknad emission ökar antalet aktier med ca 11,2 miljoner till ca 28,2 miljoner och likvida medel med ca 11,2 efter emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier ytterligare med maximalt 5,6 miljoner till 33,4 miljoner, vilket skulle motsvara en tillförsel av likvida medel om maximalt 25,4 MSEK.

Bonzun har erhållit emissionsgarantier om ca 14,1 MSEK, primärt från Dividend Sweden, BGL Management och Erik Penser Bank. Vidare finns det utestående teckningsförbindelser om ca 1,9 MSEK från VD Bonnie Roupé och Erik Mitteregger (via bolag) vilket innebär att 100% av emissionen är säkerställd.

Värderingen av framgångsrika företag inom digital hälsa är mycket höga och drar till sig mycket kapital från både svenska och internationella placerare. Det är bara att peka på nätläkaren Kry som i sin senaste finansieringsrunda tog in 2,65 MdSEK på en värdering av 17 MdSEK. När bolaget tog in kapital I början av 2020 låg värderingen på 9 MdSEK. Även andra företag som Doctrin och Doktor.se har varit mycket framgångsrika på mycket höga värderingar med omsättningar och resultat om ca [31,1 : - 61,8] och [547,5 : - 89,4] MSEK respektive för verksamhetsåret 2020.

Bonzun är fortfarande i vad som får betraktas som ett uppstartsskede men har genom Kou Dai Yun Yu redan fått internationell publicitet och lockat erfarna investerare till sig. Bonzun har med inriktingen mot IVF-behandlingar och stresshantering kommit in på två mycket starkt växande områden inom digital hälsa. Med ett börsvärde på enbart 25 MSEK och en stor kassa borde förutsättningarna vara mycket goda för att på ett par års sikt nå en helt annan värdering.  

Integration och expansion står för dörren

Bonzun befinner sig i en expansiv fas med den nyligen genomförda börsintroduktionen bakom sig. De stora vinsterna från samgåendet mellan Bonzun och Papilly kommer under 2022 förhoppningsvis att komma fram. Det gemensamma bolaget har kommunicerat ut en tung marknadssatsning med målsättningen att uppnå aggressiv tillväxt. I bakgrunden av den globala expansionen fortsätter omvandlingsarbetet av Papillys verksamhetsgren som drar fördel av såväl marknadsföring som integrering och IT-kompetenser inhouse.

Efter en framgångsrik emission har Bonzun resurser (likvida medel kommer uppgå till ca 13 MSEK) att på allvar vara med i det mycket expansiva området för digital rådgivning inom hälsa. Ett område som i spåren av pandemin fått sitt stora genombrott. Bonzuns portfölj av tjänster har möjlighet att lösa många av dagens utmaningar för en ny generation av människor uppvuxna i en digital tidsålder. Med Bonzuns skalbara affärsplaner för internationell expansion inom sina nischområden med värdeadderande tilläggstjänster finns förutsättningar att skapa ett mycket lönsamt bolag. Än så länge är Bonzuns omsättning förhållandevis liten (ca 600 TSEK under de tre första kvartalen förra året) men utvecklingen under framförallt det tredje kvartalet visar på en mycket snabb ökning av försäljningen. Stora utvecklingskostnader tynger också för närvarande bolagets verksamhet. Förlusten under de första nio månaderna förra året uppgick till ca 6,8 MSEK.

Bonzun VD och grundare Bonnie Roupé har varit avgörande för skapandet av bolaget och etablerande av dess marknadsställning. Hennes egna erfarenheter efter att ha drabbats av havandeskapsförgiftning ledde till en applikation som har hjälpt miljontals gravida på den kinesiska marknaden. Trots Bonzuns än så länge begränsade storlek har det ändå lett till att företaget har uppmärksammats av bland annat WHO, UNICEF, SIDA samt ett flertal affärstidningar. Bolaget backas upp av välkända affärsänglar såsom Fredrik Wester, Hellen Wohlin Lidgard och Erik Mitteregger.

företrädesemisison bonzun

Värderingen av framgångsrika företag inom digital hälsa är mycket höga och drar till sig mycket kapital från både svenska och internationella placerare. Det är bara att peka på nätläkaren Kry som i sin senaste finansieringsrunda tog in 2,65 MdSEK på en värdering av 17 MdSEK. När bolaget tog in kapital I början av 2020 låg värderingen på 9 MdSEK. Även andra företag som Doctrin och Doktor.se har varit mycket framgångsrika på mycket höga värderingar med omsättningar och resultat om ca [31,1 : - 61,8] och [547,5 : - 89,4] MSEK respektive för verksamhetsåret 2020.

Bonzun är fortfarande i vad som får betraktas som ett uppstartsskede men har genom Kou Dai Yun Yu redan fått internationell publicitet och lockat erfarna investerare till sig. Bonzun har med inriktingen mot IVF-behandlingar och stresshantering kommit in på två mycket starkt växande områden inom digital hälsa. Med ett börsvärde på enbart 25 MSEK och en stor kassa borde förutsättningarna vara mycket goda för att på ett par års sikt nå en helt annan värdering.  

Sammanfattning av Bonzuns företrädesemission:

Teckningsperiod: 17 - 31 januari
Teckningskurs: 2,50 SEK per unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie.
Aktieägare i Bonzun erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 januari 2022.
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1
Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 januari 2022

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.