Analys
3 Mar, 2021

Concejo rapportkommentar Q4 2020: "Den nya strukturen börjar komma på plats"

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element här)

- Kraftig försämring för Safety Enginering igen
- Den nya strukturen börjar komma på plats
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar
Kraftig försämring för Safety Enginering igen. Under Q3 skedde en klar förbättring av verksamheten inom det kvarvarande verksamhetsområdet Safety Engineering. Under årets sista kvartal försämrades emellertid både omsättning och resultat kraftigt. Med en omsättning på enbart 32 MSEK, vilket kan jämföras med 86 MSEK i föregående kvartal och 46 MSEK motsvarande kvartal förra året blev förlusten hela 42 MSEK. Verksamheten inom området bedrivs främst inom norska Firenor, med brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Trots att Firenor under hösten fått ett antal viktiga order och det högre oljepriset borde ha ökat investeringsbenägenheten försämrades resultatet avsevärt. Enligt företagsledningen beror det på att pandemin haft en ”accelererande negativ påverkan på omsättning och resultat”. Detta gäller framförallt för verksamheterna i Mellanöstern och Indien. Dessutom har det förändringsarbete som inletts i flera av bolagen i dessa länder inte kunnat slutföras till följd av brist på fysisk närvaro. Koncernen fortsatte under kvartalet att ha osedvanligt höga koncerngemensamma kostnader. Dessa uppgick till 14 MSEK (8) och har enligt företagsledningen påverkats av kostnader i samband med förvärvet av SBF Management (se nedan).
 
Den nya strukturen börjar komma på plats. Utvecklingen mot att bli ett blandat investmentbolag med hel- och delägda dotterbolag, intressebolag och mindre placeringar kombinerat med en mer traditionell kapitalförvaltning fortsätter. Med en nettolikvid på 2,5 MdSEK från försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety vid årsskiftet 2019/2020, som efter lösen av lån med mera resulterade i en nettokassa om ca 1,4 MdSEK har styrelse och företagsledning en unik möjlighet att stöpa om bolaget. Under 2020 har ett flertal transaktioner skett såsom att öka ägarandelen i det norska utvecklingsbolaget Optronics Technology till 64%, förvärva ca 25% i cleantechbolaget Envigas som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas och i ett tyskt cybersäkerhetsföretag Myra Security (4,4% ägarandel). Efter kvartalets utgång har det största förvärvet hittills annonserats i form av en förvaltare av fastighetsfonder SBF Management (SBM). Via ett antal fonder har SBM för närvarande 3 MdSEK under förvaltning i form av 2700 lägenheter. SBM väntas tillföra en omsättning om ca 50 MSEK med en god lönsamhet och konsolideras från månadsskiftet mars/april. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning uppgår köpeskillingen netto till preliminärt 64 MSEK. Dessutom fortsätter återköp av tidigare utgiven hybridobligation till ett ursprungligt belopp om 200 MSEK. För närvarande har 75 MSEK återköpts, som minskar likvida medel och det egna kapitalet men också den potentiella utspädningen. Vid utgången av året uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till drygt 1 MdSEK. Av detta var då ca 30% placerat i aktier, vilket efter årsskiftet förändrats till en mer offensiv placeringsstrategi och andelen utgör i februari ca 75%. Under början av året förvärvades drygt 10% i noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT)  – en investering motsvarande ca 65 MSEK.
 
Mer svåranalyserat. I och med att Consilium fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom flera av innehaven vare sig kommer att redovisas som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Att bevaka såväl resultaträkningens som substansvärdets utveckling kommer att i framtiden bli lika viktiga att följa. Företagsledningen varnar för att en vändning i Firenor International kan ta tid och vi räknar med fortsatta men klart avtagande förluster under året. På den positiva sidan kommer Optronics (som ingår i Safety Engineering) att under året börja leverera sin nya optiska gasdetektor för olika industriapplikationer, som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen. Efter att under förra året ha delat ut 17 SEK föreslår styrelsen en utdelning om 15 SEK. Därmed kommer ca 375 MSEK av likviden för Safety Engineering ha återbördats till aktieägarna. Marknaden åsätter såväl de gamla som de under förra året och i år inköpta bolagen och aktierna ett negativt värde. Enligt vår beräkning motsvaras enbart de likvida medlen och placeringarna (även efter återköp av resterande hybridobligationslån och betalning av aktierna i SBM) det aktuella börsvärdet om ca 800 MSEK. Marknaden sätter således ett mycket litet värde på Concejos nuvarande innehav. Vid en positiv utveckling i något eller några av ovanstående innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.
 
 
----------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------
 
Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
 
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.
 
TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.
 
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
 
Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
 
Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.