Analys
28 Apr, 2021

Electra Gruppen rapportkommentar Q1 2021: "Mycket stark början på året"

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Mycket stark början på året
- Vändning i Euronics
- Något höjda prognoser
 
Rapportkommentar
Mycket stark början på året.  Kvartalets omsättning steg med drygt 12% till 472 MSEK (420), vilket var betydligt mer än vi hade räknat med under detta traditionellt svaga kvartal. Det innebär att den starka utvecklingen från förra året består. Rörelseresultatet steg till 3,8 MSEK (1,9), där bägge affärsområden bidrog och intressebolaget Euronics i Danmark vände till vinst. Inom det största segmentet Electra Retail, som främst ansvarar för varuförsörjningen till anslutna butiker och e-handelsaktörer ökade omsättningen under kvartalet med 7% till 312 MSEK (292).  Trenden sedan pandemin började med en stor efterfrågan på elektronikutrustning för hemarbetsplatser består samtidigt som framför allt frivilligkedjan Elon Ljud & Bild verkar utvecklas mycket väl på denna marknad. Under perioden tillkom två anslutna butiker och gruppens e-handel växer mycket snabbt om än från en låg nivå.  Frivilligkedjan Em Home utvecklas också väl men satsningen på att etablera möbellogistik över eget lager fortsätter att belasta resultatet. I kvartalet krympte dock förlusten till 1,2 MSEK (2,5) och vidtagna åtgärder börjar äntligen få effekt. Rörelseresultatet för Electra Retail uppgick till 1,1 MSEK (-0,9) men är då belastat med ovanstående förluster. Inom det andra mindre segmentet Electra Logistik & IT, som främst verkar inom tredjepartslogistik, var utvecklingen i kvartalet mycket stark.  Speciellt inom området mobiltelefoni och omsättningen steg för affärsområdet totalt med nästan 25% till 160 MSEK (128). Rörelseresultatet var dock i stort sett oförändrat om 2,7 MSEK (2,8) till följd av ett stort tjänsteinnehåll under föregående kvartal. Trots den kraftiga omsättningsökningen både under förra året och i år har rörelsekapitalet kunnat behållas på i stort sett oförändrad nivå mot motsvarande tidpunkt förra året. Den traditionella Q1 effekten med ett minskande rörelsekapitalbehov under Q1 uteblev dock till följd av en exceptionellt låg nivå under slutet av året. Nettoskulden har under kvartalet krympt ytterligare och uppgår enbart till 37 MSEK (93) och soliditeten uppgick till 39% (35).
 
Vändning i Euronics. Bland de positiva nyheterna i rapporten ingår resultatvändningen i det danska intressebolaget Euronics (ägarandel 45%). Vitvarukedjan har under flera år visat förlust och belastat Electragruppens resultat. Förutom vitvaror säljer även butikerna hemelektronik och belysning. Det senare varuområdet har på senare tid utvecklats mycket väl. Även hemelektronik har haft en positiv utveckling, vilket gjort att inköpen från Electra successivt ökat. Under Q1 uppgick Electras försäljningen till intressebolaget till 16 MSEK, vilken sker på marknadsmässiga villkor. Kunde Resultatandelen uppgick till 1,0 MSEK (-0,7) under kvartalet och en utdelning om 3,4 MSEK för 2020 utbetalades till Electra under perioden. Till följd av vändningen i Euronics och att avskrivningar på innehavet inte längre behöver göras, har vi höjt vår prognos avseende resultatandelar i intressebolag.
 
Något höjda prognoser.  Electra har visat en anmärkningsvärd förmåga att anpassa sig till de stora förändringar som sker inom logistik och detaljhandel. Den positiva utvecklingen under pandemin förstärker detta intryck. Vi bedömer att detta gör att företaget är beredd att gå vidare och bredda till exempel kedjeverksamheten. Avtagande problem inom EM-Home och en mycket stark finansiell ställning talar också för det. Trots den starka starten på året prognostiserar vi en lugnare omsättningsutveckling i spåren av att pandemins effekter ebbar ut. Jämförelsesiffrorna blir också mer utmanande. Vår prognos för året bygger på en omsättningsökning om drygt 6% och att rörelsemarginalen fortsätter förbättras. Efter en kursuppgång under året med ca 50% i år handlas aktien fortfarande i ett P/E-tal om enbart 12x årets vinst.
 

Kort om Electra Gruppen
Ordförande: Peter Elving
VD: Anneli Sjöstedt 
CFO: Johan Jaensson 
Lista: Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.