Stockholm 12:58
0,00% Idag
-31,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Intervju: Lennart Eberleh VD Rottneros

12/13/2019 - 16:01

Se ställda frågor nedan: 

Massapriset har efter flera år av uppgång minskat 25 % under 2019. Vad är din bedömning av rådande situation på massamarknaden?

Kan du berätta om hur prisskillnaden mellan lång- och kortfibrig massa utvecklats och hur det påverkar er?

Finns det några tecken på att mindre effektiva massaproducenter börjar ställa kapacitet?

Beror pressen på virkespriser på granbarkborren eller nuvarande svaga massapriser?

Tidigare i år avslutade ni ert investeringsprogram Agenda 500 där ca 900 MSEK investerats under fyra års tid. Förutom den ökade produktionskapaciteten, vilka övriga fördelar upplever ni i form av kvalitet och minskade driftsavbrott?

Inom er investeringsram från nästa år om ca 100 MSEK finns det då bara utrymme för underhållsinvesteringar eller klarar ni av andra satsningar?

Under Q1 började Rottneros Packaging sin produktion av fibertråg. Berätta mer om hur denna satsning utvecklas och vad ni har för målsättning?

Skogsråvaror framstår allt mer som ett miljövänligt och hållbart alternativ till fossila råvaror. Förutom satsningen på Packaging har ni några andra planer att gå vidare i förädlingskedjan eller utnyttja era restprodukter?