Stockholm 09:12
0,00% Idag
+20,62% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-23 08:45:34

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)


PRESSINFORMATION
23 augusti 2018

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 september 2018, kl. 16.00 i Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 18 september 2018, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB (publ), Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal eller per e-post till info@integrum.se så att anmälan kommit Bolaget till handa senast tisdagen den 18 september 2018.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer, e-postadress, eventuella ombud och biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hem­sida www.integrum.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt får inte vara gällande längre än ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 september 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
11. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 I för anställda
14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 II för styrelseledamöter
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Aktieägaren Pericardium AB, som representerar 640 000 A-aktier och 4 660 000 B-aktier, sammanlagt 5 300 000 aktier, vilket motsvarar ca 75,19 procent av rösterna i Bolaget per dagen för denna kallelse, lämnar följande förslag till årsstämman (punkt 2, 9, 10, 11 och 14):

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att styrelsens ordförande Rickard Brånemark, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor. Förslag till antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter kommer att meddelas senast den 15 september 2018 via pressmeddelande på Bolagets hemsida.

Punkt 10 - Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Förslag till styrelsearvoden kommer att meddelas senast den 15 september 2018 via pressmeddelande på Bolagets hemsida.

Punkt 11 - Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor. Förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter kommer att meddelas senast den 15 september 2018 via pressmeddelande på Bolagets hemsida.

Punkt 14 - Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 II för styrelseledamöter
Det föreslås att årsstämman beslutar om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2018/2021 II för Bolagets styrelseledamöter, med undantag för Rickard Brånemark om omval sker, genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införlivande av incitamentsprogram 2018/2021 II är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är bedömningen att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 4 oktober 2018. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2021 II.

Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter (exklusive Rickard Brånemark om omval sker), där vardera vid årsstämman 2018 vald styrelseledamot (exklusive Rickard Brånemark om omval sker), har rätt att teckna högst
20 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med teckningen ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2021 II enligt ovan ska ske senast den 22 oktober 2018 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021 teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till 19 oktober 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av b.la. split, sammanläggning och företrädesemission.

Utspädning och kostnader m.m.
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma 14 februari 2017 att inrätta ett incitamentsprogram 2017/2020 riktat till Bolagets personal. Genom incitamentsprogrammet har det tecknats och emitterats totalt 234 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 234 000 aktier av serie B, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,0 procent av aktiekapital och 1,7 procent av per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 20 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 1 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 februari 2020 till och med den 30 april 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 16 380 SEK. Bolaget eller den Bolaget anvisar har rätt att återköpa teckningsoptionerna för det fall att anställningen upphör innan utnyttjande av teckningsoptionerna.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2018/2021 II för styrelseledamöter kan föranleda en utspädning om cirka 1,1 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 0,7 procent av nuvarande röster (respektive ca 1,0 procent av Bolagets aktiekapital och 0,7 procent av röster efter full utspädning (dock utan beaktande av omräkning i anledning av den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 12 på dagordningen för årsstämman) beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2017/2020 samt enligt av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda enligt punkt 13 nedan), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt förslagsställarens bedömning föranleder det föreslagna incitamentsprogrammet inga kostnader för Bolaget. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det förslagsställarens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av incitamentsprogram 2018/2021 II.

Förslagets beredning
Detta förslag har beretts av Rickard Brånemark, i egenskap av företrädare för Bolagets största aktieägare Pericardium AB, i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen lämnar följande förslag till årsstämman:

Punkt 8 b - Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med i förvaltningsberättelsen intaget dispositionsförslag och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 12 - Beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med emissionen, vilken är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, är att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt expansion enligt Bolagets tillväxtplan. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter, ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka 18 500 000 kronor, motsvarande cirka 73,7 procent av emissionen. Resterande del av emissionen omfattas av garantiåtagande till ett sammanlagt belopp om cirka 6 600 000 kronor, motsvarande cirka 26,3 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser, däremot utgår en garantiersättning om 8,0 procent. Styrelsen föreslår att nyemissionen sker på i huvudsak följande villkor.

Antal aktier och aktiekapitalets ökning
Företrädesemissionen ska omfatta högst 3 580 000 B-aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av samtliga aktier i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 250 600 kronor.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i företrädesemissionen ska vara den 2 oktober 2018.

Rätt att teckna aktier
Den som på avstämningsdagen den 2 oktober 2018 är registrerad som aktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier i företrädesemissionen.

Teckningskurs
Teckningskursen är 7 kronor per B-aktie.

Teckning och betalning
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 5 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 5 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tilldelning av aktier
För det fall inte samtliga nya B-aktier tecknats med företrädesrätt ska styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Rätt till utdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utspädning och kostnader m.m.
Nu föreslagen emission kan föranleda en ökning av aktiekapitalet med högst 250 600 kronor från 626 500 kronor till högst 877 100 kronor och antalet aktier ökar med högst 3 580 000 B-aktier från sammanlagt 8 950 000 aktier till högst 12 530 000 aktier, varav 640 000 A-aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer, vid full anslutning, att få sin ägarandel utspädd med cirka 29 procent av kapitalet och cirka 20 procent av rösterna.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen inga kostnader för Bolaget.

Övrigt
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 - Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 I för anställda
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2018/2021 I för Bolagets anställda genom emission av högst 246 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas
av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av incitamentsprogram 2018/2021 I är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för Bolaget att behålla och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 4 oktober 2018. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2018/2021 I.

Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda varvid (a) Bolagets VD inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner, övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2018 inte får erbjudas fler än totalt 96 000 teckningsoptioner och vardera 6 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med Bolaget som ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2018/2021 I enligt ovan ska ske senast den 22 oktober 2018 och ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021 teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till 19 oktober 2018. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av b.la. split, sammanläggning och företrädesemission.

Utspädning och kostnader m.m.
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma 14 februari 2017 att inrätta ett incitamentsprogram 2017/2020 riktat till Bolagets personal. För information om detta program hänvisas till redogörelsen under aktieägarens förslag till beslut i punkt 14 i denna kallelse.

Nu föreslaget incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda kan föranleda en utspädning om cirka 2,7 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,7 procent av nuvarande röster (respektive ca 2,6 procent av Bolagets aktiekapital och 1,6 procent av röster efter full utspädning (dock utan beaktande av omräkning i anledning av den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 12 på dagordningen för årsstämman) beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2017/2020 samt enligt av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 2018/2021 II för styrelseledamöter enligt punkt 14 ovan), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella position eller vinst.

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av incitamentsprogram 2018/2021 I.

Förslagets beredning
Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
till­fällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämman begära upp­lysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12, 13 och 15 samt aktieägarens Pericardium AB:s förslag till beslut enligt punkt 14 finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, wwww.integrum.se, från och med den 23 augusti 2018. Årsredovisningen med revisionsberättelsen och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2017-30 april 2018 finns tillgänglig på Bolagets hemsida från och med den 3 september 2018. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och upp­ger sin postadress.

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 8 950 000 aktier, varav 640 000 A-aktier och 8 310 000 B-aktier, motsvarande 14 710 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
_____________________
Integrum AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) - 20180823

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire