Stockholm 17:30
+0,72% Idag
-2,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 08:30:00

Bokslutskommuniké 2017

2017 - Ett intensivt år där basen för en offensiv marknadsexpansion byggts!


Fjärde kvartalet 2017
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,3) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -19,9 (-11,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,86 (-1,27) SEK. Under kvartalet har en avsättning gjorts om 2,3 MSEK relaterad till omleveranser till ett par av de första kommersiella projekten inom bolaget.
  • Likvida medel per 31 december uppgick till 38,5 MSEK.
  • Under kvartalet fakturerade och slutförde ChromoGenics leveranser av dynamiska glas till den andra av fyra delleveranser till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala.
  • Åsa Stroofe har tillträtt som marknadschef.
  • Stärkt organisationen med säljare och kundprojektledare för ökad säljkapacitet.
  • ChromoGenics har efter rapportperiodens slut tillförts finansiering för minst 12 månader genom en företrädesemission om cirka 33 MSEK brutto som avslutades i januari 2018.
  • Poul Erik Schou-Pedersen frånträdde styrelsen den 31 januari 2018 på egen begäran för att gå in i en operativ roll som CEO för ett danskt bolag och därmed inte längre kan avsätta tid.
  • Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning.

  2017 2016 2017 2016
MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 0,8 0,3 6,9 3,0
EBITDA -18,3 -9,0 -51,0 -42,2
Periodens resultat -19,9 -11,7 -57,2 -49,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,86 -1,27 -3,17 -7,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,86 -1,27 -3,17 -7,60
Likvida medel vid periodens slut 38,5 8,5 38,5 8,5

"Ett utmanande år då vi lärt oss mycket och fått bekräftat att marknaden efterfrågar våra dynamiska glas. Nu tar vi sats mot större volymer!"

VD ord

Under 2017 har vi installerat ett antal referensprojekt. ConverLight® finns nu driftsatt i nyproducerade kommersiella byggnader som kontor och hotell och även i samhällsfastigheter s som bibliotek och skolor. Under året har inkörningsutmaningar medfört ett antal omleveranser, vilket har resulterat i mycket höga kostnader. Vi går från att vara ett utvecklingsbolag till att bedriva fullt ut kommersiell verksamhet med produktion och leverans av högteknologiska produkter till kunder med höga krav. Utmaningar har löpande identifierats och åtgärdats. Vi tar med oss värdefulla erfarenheter från 2017 som ger oss underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete. Kostnaderna för levererade varor förväntas att normaliseras under 2018.

Vi hargenomgående fått positiv kundrespons. Kunderna är nöjda med den funktionalitet vår produkt har och vi kan visa att ConverLight® fyller sitt syfte och både spar energi och skapar en väsentligt bättre inomhuskomfort samt minskar underhållskostnader. Vi har under hösten stärkt organisationen, främst med säljare, men även med kundprojektledare för ökad säljkapacitet och vi har även tagit ett första steg in på den danska marknaden. Under året har vi ökat vår marknadsnärvaro och står betydligt bättre rustade inför 2018 för att öka försäljning och leveransvolymer.

Under kvartalet genomförde ChromoGenics den andra av fyra delleveranser av dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala. Projektet har hög miljöprofil och alla nybyggnader ska miljöcertifieras enligt BREEAM-standarden. Det är en viktig kundreferens för oss.

Med den genomförda företrädesemissionen har vi säkrat finansiering för att kunna ta oss an större projektleveranser med en stärkt organisation för ett bättre kundbemötande.

Energieffektivitet i byggnader är ett område med högsta politiska prioritet eftersom byggnader står för en tredjedel av slutförbrukningen av all energi och de globala koldioxidutsläppen. Om energieffektivitet skulle dras till sin spets, borde byggnader varken ha fönster, glasfasader eller glasade tak men design och arkitektur utvecklas i motsatt riktning. Användningen av glas i byggnader ökar då människor behöver dagsljus och visuell kontakt med omgivningen för att må bra. Det är här vår hållbara teknologi gör skillnad.

Vi har under året lagt plattformen för framtiden. Bolaget satsar nu på en kraftig uppskalning av såväl försäljning som produktion för att på fem års sikt uppnå årliga leveranser av ConverLight® över 100 000 kvm!

Thomas Almesjö, VD

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics 
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF