Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-10 16:13:33

Analysguiden: Nytt år med nya mål

TEO har fallit på börsen med finansieringsproblem och tillväxt under förväntan. Det fjärde kvartalet är dock säsongsmässigt starkt. Bolaget har också stuvat om strategin med ökat fokus på den nya plattformen, SpectrumOne. 2019 kan bara bli ett bättre år.


Bolagets verktyg för multikanalsdistribution av marknads­förings­­material har inte levererat i linje med vad vi förväntat oss. Det gångna tredje kvar­talet 2018 levde inte heller upp till våra prognoser rörande både in­täkter och lönsamhet. Men med en ny plattform, SpectrumOne, på plats har strategin stuvats om. Bolaget har också tagit fram nya finansiella mål för helåret 2019: Nettointäkter om 60 miljoner kronor till en bruttomarginal om 50 procent.

SpectrumOne möjliggör för användaren att analysera stora mängder extern marknads- liksom kunddata. Baserat på dessa analyser kan användaren skapa utskickslistor som ökar sannolikheten för att kampanjen blir lyckad. Multikanals­verktyget är integrerat i samma plattform vilket underlättar användarens arbets­processer. Med ett starkt erbjudande riktat mot större företag är potentialen hög. Med viss tröghet i marknaden tror vi att potentialen kan realiseras till intäkter redan under tredje och fjärde kvartalet 2019.

Dock tror vi att positiva säsongsvariationer kan bidra till ett starkt fjärde kvartal 2018, med shopping-eventet Black Friday som utgör startpunkten för julhandeln. Dessa typer av event har historiskt ökat aktiviteten hos bolagets kunder, vilket i sin tur leder till ökade intäkter med bra marginal. Givet den tilltagande användarbasen tror vi att fjärde kvartalet kan visa både positiv kvartalsvis tillväxt, liksom sekventiell (då relativt det föregående kvartalet).

I basscenariot prognostiserar vi nettointäkter för helåret 2018 om 22 miljoner kronor. För helåret 2019 modellerar vi med nettointäkter om 40 miljoner kronor. I bull-scenariot är vi dock mer optimistiska och modellerar med nettointäkter för 2019 i linje med bolagets mål om 60 miljoner kronor. Efter vissa justeringar i prognoserna beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,7 (2,7) kronor för de kommande tolv månaderna.

Läs hela analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-teo-nytt-ar-med-nya-mal).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).
Attached html: HTML