Stockholm 17:30
+0,17% Idag
+6,39% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-15 07:45:00

Fortsatt tillväxt och ökad snittintäkt

I dagens halvårsrapport redovisar Actic en tillväxt om 14 procent till 443 (390) Mkr, vilken framför allt drevs av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 4 procentenheter, och förklaras av ett intensifierat fokus på tilläggstjänster samt nyetableringar. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 13 procent till 344 (305) kr per månad, tack vare en stark utveckling för PT-verksamheten. Under året har fyra nya anläggningar öppnats samt förvärv av tre anläggningar genomförts, vilket ger totalt 170 (162) anläggningar vid periodens slut.


"Marginalutvecklingen under andra kvartalet var inte tillfredsställande, även om en högre etableringstakt förklarar viss del av nedgången. Som vi tidigare kommunicerat har den norska verksamheten utvecklats svagare än förväntat under året, och vi arbetar med att öka inflödet av nya medlemmar och utveckla PT-verksamheten där. Vi har också haft lägre badintäkter under andra kvartalet jämfört med årets första kvartal", säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 71 Mkr under det första halvåret. Det ger en marginal om 16,1 (19,3) procent, att relateras till målet på medellång sikt om 20 procent. Marginalen har påverkats av investeringar i centrala och lokala supportfunktioner.

Investeringarna syftar till att säkra fortsatt expansion samt tillhandahålla ett konkurrenskraftigt erbjudande till medlemmarna. Det belastar rörelsemarginalen kortsiktigt men är av vikt för att nå rätt effektivitet och skalbarhet framöver, vilket ska leda till att de finansiella målen nås på medellång sikt.

"Även om vi i det korta perspektivet prioriterar operationell effektivitet och att på bästa sätt ta tillvara möjligheterna till medlemsinflöde i samband med övergången till höstens högre aktivitet, kommer vi att fortsätta arbeta efter lagd strategi", säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se,070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se,070-824 40 88

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdagen den 15 augusti klockan 07:45.

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där koncernchef Christer Zaar och finanschef Gustav Vadenbring kommenterar halvårsrapporten.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med koden 275710#.
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.comActic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 170 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF