Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 06:30:00

Kraftig ökning av EBITDA under tredje kvartalet


TREDJE kvartalet NOVEMBER-DECEMBER
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 146 783 (138 135) KSEK.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive läkemedelshandel uppgick till 120 022 (88 265) KSEK, en tillväxt om drygt 36 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 11 643 (2 554) KSEK, en ökning med 356 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 7,9 (1,8) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8 590 (-2 754) KSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till -0,7 (-0,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 544 (29 565) KSEK.
 • I samband med bolagets strategiska översyn har all goodwill relaterat till segmentet Läkemedelshandel motsvarande 13 MSEK skrivits ner.
HELÅRET MAJ - DECEMBER
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 533 296 (598 364) KSEK.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive läkemedelshandel uppgick till 411 210 (340 720) KSEK, en tillväxt om drygt 21 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 42 178 (18 437) KSEK en ökning med 129 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 7,9 (3,1) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 401 (-3 366) KSEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,2 (-0,3) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 825 (43 890) KSEK.
 • Den 4 september 2017 beslutade MedCaps årsstämma att ändra räkenskapsåret till att omfatta kalenderår vilket innebär att räkenskapsåret har löpt mellan 1 maj till och med 31 december 2017.

Tredje Helåret Helår
kvartalet (maj 2016/201
(nov-dec) -dec) 7
2017 2016 Ändring 2017 2016 Ändring
Nettoomsättning 146 783 138 135 8 648 533 296 598 -65 068 851 668
(KSEK) 364
Rörelseresultat 11 643 2 554 9 089 42 178 18 23 741 30 308
före av- 437
och
nedskrivningar
(KSEK)
Rörelsemarginal 7,9% 1,8% 6,1% 7,9% 3,1% 4,8% 3,6%
före av-
och
nedskrivningar
Vinst per aktie -0,7 -0,2 -0,5 0,2 -0,3 0,5 -0,2
(SEK)

Det är mycket glädjande att konstatera att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 356 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och med 129 procent sammantaget under de tre första kvartalen under det förkortade räkenskapsåret den 1 maj till och med 31 december 2017. Resultatet efter skatt påverkades negativt av, under januari kommunicerad, nedskrivning av goodwill relaterad till segment läkemedelshandel. 

Den positiva resultatutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte med förbättrad vinstmarginal. Utvecklingen drivs framförallt av försäljningstillväxten på de nordiska marknaderna i kombination med lägre kostnader i förhållande till omsättningen. Inpac har under kvartalet fullt ut integrerat Scandinavian Nutrients produktion i enheten i Lund och vi förväntar oss en fortsatt resultatförstärkning i och med det. Under det tredje kvartalet skrevs avtal om att genomföra koncernens första förvärv i Tyskland, EKG bolaget Strässle Gmbh. Förvärvet är ett viktigt steg framåt i vår ambition att bygga ett europeiskt EKG-bolag med Cardiolex Medical som plattform. Strässle har en stark marknadsposition i Centraleuropa med bas i Tyskland. Tillträde skedde den 11 januari 2018.

Inom affärsområdet Specialistläkemedel ser vi nu resultatet av de senaste två årens målmedvetna satsningar. Tillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prisgodkännandet i Sverige av Cresemba och Espranor som vi erhöll under kvartalet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vidare blev Unimedics läkemedel Oxibutynin godkänt i Sverige under kvartalet vilket är ett viktigt tillskott i behandlingen av patienter med nedsatt muskelfunktion i urinblåsan. Oxibutynin är det tredje läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till godkänt läkemedel efter Fenylefrin och Prednisolon klysma. Godkännandet är ett viktigt första steg i att utveckla produkten inte bara till Svenska patienter utan även ett första steg inför kommande expansion till övriga nordiska länder och i förlängningen även utanför Norden. Vi ser nu tydligt att tidigare investeringar börjar ge resultat och att lönsamheten har goda förutsättningar att förbättras successivt under kommande verksamhetsår.

Under tredje kvartalet fortsatte en planenlig koncentration av produktportföljen mot de mest lönsamma produkterna, vilket medfört lägre omsättning och rörelsekapitalbindning. I takt med den minskade omfattningen i verksamheten har organisationen successivt anpassats.

Efter en strategisk översyn har vi beslutat att fokusera på segmenten Medicinteknik och Specialistläkemedel då vi bedömer att dessa segment har mycket goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt. Detta kommer att innebära en fortsatt minskad omsättning och rörelsekapitalbindning inom segmentet Läkemedelshandel.

Sammantaget är resultatet för koncernen under tredje kvartalet glädjande och den starka utvecklingen visar att vårt fokus på medicinteknik och specialistläkemedel har god potential. Tillsammans med det fortsatta arbetet kring verksamheternas omkostnader, samt möjligheterna i våra nylanserade produkter inom Specialistläkemedel har vi anledning att se positivt på kommande verksamhetsår.

Karl Tobieson, VD

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 06.30 CET.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF