Stockholm 15:09
0,00% Idag
+27,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-18 08:30:00

Delårsrapport januari-september 2020


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020
Fortsatt omsättningstillväxt och stark resultatförbättring

 • 8 procent omsättningstillväxt både i kvartalet och de första nio månaderna
 • Kraftigt förbättrad marginal i retailsegmentet
 • Mycket starkt kassaflöde i perioden och hittills i år
 • Rörelseresultatet ökar med 41 procent i kvartalet jämfört med förra året
 • Em Home-projektet ger fortsatta utmaningar och påverkar resultatet negativt

JULI - SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 484,4 (450,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 (6,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 (4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,40 (0,88) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,9 (38,1) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,00 (37,24) SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 347,3 (1 252,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,3 (11,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,8 (8,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,09 (1,61) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,0 (38,3) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,00 (37,24) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 15 oktober meddelades att Electra kallar till en extra bolagstämma. Bolagsstämman hölls den 11 november
i Electras lokaler i Kalmar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en aktieutdelning
på 2,25 SEK per aktie.

FINANSIELLQ3Q31/1-30/91/1-30/91/10-2019Helår
UTVECKLING (MSK)202020192020201930/9-20202019
       
Nettoomsättning484,4450,31 347,31 252,41 916,51 821,6
Rörelseresultat8,96,315,311,127,923,7
Resultat efter finansiella poster9,26,614,311,826,824,3
Resultat efter skatt7,34,610,88,420,017,6
Rörelsemarginal (%)1,81,41,10,91,51,3
Soliditet (%)35,533,535,533,535,531,8
Eget kapital per aktie (SEK)41,0037,2441,0037,2441,0038,84
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)1,400,882,091,613,863,38
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)1,400,882,091,613,863,38
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2015 2685 2015 2685 2015 268


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 18 november 2020 kl. 08.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga