Stockholm 12:40
+0,40% Idag
+6,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-16 09:00:04

Bokslutskommuniké för helåret 2016

Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)

Andra halvåret (Juli - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till - 3,2 (-21, 1) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -0,6 (-0,7) mkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,15 (-0,98) kr
 • Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 3, 7 (-21,7) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -1,1(1,3)mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17 (-1,01) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,39 (1,56) kr


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2016

Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)

Andra halvåret (Juli - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till - 3,2 (-21, 1) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -0,6 (-0,7) mkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,15 (-0,98) kr
 • Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 3, 7 (-21,7) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -1,1(1,3)mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17 (-1,01) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,39 (1,56) kr

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Den 5 juli startade vad vi kan bedöma en "robothandel". Den pågick under fyra dagar och ca.30 miljoner aktier eller ca 1½ gång antalet utgivna aktier i bolaget omsattes med en transaktionshastighet av en transaktion var 12:e sekund. I samband med den stora förändringen har bolaget fått flera nya aktieägare, flera med större innehav. Styrelsen avser att göra sitt yttersta för att deras investering ska komma att bli lönsam.
 • Bolagets ledning hade möte med Kommunal- och Moderniseringsdepartementet i Oslo beträffande fråga om klassificering av mark i "kommuneplan" för Nordreisa kommun i Troms fylke samt bolagets situation i Kautokeino.
 • Under augusti månad sände bolaget en uppsummering av de punkter som i mars månad diskuterades med statssekreterare från Näringsdepartementet och Kommunal- och Moderniseringsdepartementet. Målet är att fortsätta dialogen både på statlig och kommunal nivå.
 • Styrelsen beslöt av likviditetsskäl att avstå från inmutningen Häbbersholm 3 i Västerbotten. Detta har medfört en nedskrivning under perioden med 2,5 mkr.
 • Bolaget uppvaktas av många bolag, som vill gå samman eller samarbeta med oss för att få utnyttja vår börsplats och våra förlustavdrag. Styrelsen analyserar erbjudanden men har ännu inte funnit något som uppfyller våra krav.
 • I syfte att ha likviditet för ett år framåt har Bolaget upptagit ett ytterligare lån om 1mkr från Novatelligence AB.
 • Styrelsen har tagit beslutet att aktivt analysera samarbetsalternativ under tiden Kautokeino kommun avvaktar med ett godkännande av planprogrammet. Målet är att finna intressanta partners att tillsammans utveckla vårt kunnande och kompetens till nytta för aktieägarna.

Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar bolaget endast halv- och helår.

Årsstämman skall hållas tisdagen den 23 maj 2017. Årsredovisningen för år 2016 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen den 9 maj 2017.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2017 lämnas torsdagen den 24 augusti 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 16 februari 2017

Claes Levin
Ordförande

Hanne Markussen Eek
Vice ordförande

Krister Söderholm
Ledamot

Tord Cederlund 
Ledamot och Verkställande direktör

Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 .

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, VD, Arctic Gold AB
Telefon: 073-6200 997
E-post: tc@arcticgold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arctic Gold Bokslutskommunike 2016.pdf

Arctic Gold koncernen i korthet
Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har hitintills haft två verksamhetsområden, dotterbolaget Arctic Gold Operations AB med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Finnmark Nordnorge samt moderbolaget Arctic Gold AB med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i Norge i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsrätter om totalt 4,9 km2.

I Sverige har moderbolaget under hösten 2016 av likviditetsskäl återlämnat det undersökningstillstånd om totalt 1,2 km², benämnt Häbbersholm 3 i Skelleftefältet.

Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Partner Fondkommission AB. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML