Stockholm 10:06
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-07 08:00:00

Irisity AB (publ) levererar ett första kvartal med ökad omsättning och förbättrade marginaler.


VD kommenterar första kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11,3 MSEK (9,8) och aktiverat arbete till 4 MSEK (3,1). EBITDA uppgick till -0,5 MSEK (-0,8) och resultat efter skatt till -3,8 MSEK (-4,2). Bruttomarginalen var 72,8 procent (64,3). Kassalikviditeten vid periodens utgång var 56,1 MSEK (34,6).

Vi har haft en stark inledning av året med ökad nettoomsättning samt förbättrade marginaler. Den månatliga återkommande intäkten (MRR) ökade 27% på kvartalsbasis, EBITDA har belastats av kostnader för rekryteringar men följer tillsammans med kassalikviditeten fortsatt plan.

Tillsammans med G4S har vi under perioden lagt grunden för en bred utrullning av IRIS inom hela G4S EMEA. Vi bedömer att den pågående sammanslagningen mellan G4S och Alliance inte skall medföra några förseningar varför en volymökning förväntas under det andra kvartalet. Inledande projekteringar genomförs med kameratillverkarna Axis och Mobotix där volymtillväxt förväntas under andra halvåret. Pilot med det internationella säkerhetsbolaget GardaWorld i Canada har slutförts, nya piloter genomförs med flera globala säkerhetsbolag. Inom Enterprise segmentet möter framförallt spetsalgoritmerna IRIS Rail och Fall detection fortsatt starkt intresse.

Marcus Bäcklund

 

Sammanfattning av första kvartalet 2021:
  • Nettoomsättning 11,3 MSEK (9,8).
  • Aktiverat arbete 4 MSEK (3,1).
  • Bruttomarginal 72,8 procent (64,3).
  • Rörelseresultat (EBITDA) -0,5 MSEK (-0,8).
  • Resultat efter skatt -3,8 MSEK (-4,2).
  • Kassalikviditet vid periodens utgång 56,1 (34,6).
  • MRR vid utgången av kvartalet 1,9 MSEK (1,5) Q/Q.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 den 7 maj 2021.About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 · certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF