Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-30 09:00:00

Auriant Mining AB (publ.) delårsrapport for perioden 1 januari – 30 september 2017


Auriant Mining AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Auriant Mining AB (publ.) delårsrapport for perioden 1 januari – 30 september
2017

Viktiga händelser:

· Auriant Mining har genomfört en företrädesemission om cirka 178 MSEK
(”Företrädesemission”). Sammanlagt inkom teckningar av aktier med stöd av
teckningsrätter och anmälningar om teckningar av aktier utan stöd av
företrädesrätt uppgående till cirka 142,4 MSEK, motsvarande 80 procent av
företrädesemission.

· I augusti 2017 inledde Företaget designen av CIL-anläggningen vid
Tardan. Efter idrifttagningen av anläggningen förväntar vi oss att
återhämtningen når 90–92%. Bolaget planerar att idrifttaga CIL-anläggningen i
januari 2019 med malm som levereras från Pravoberezhny-fyndigheten som ligger i
Större Tardanområdet.

· Auriant Mining refinansierat framgångsrikt 37,5 MUSD lån med VTB.
Bolagets tidigare lånleverantör, PSB, har återbetalats i sin helhet. Det nya
lånet löper över i 5 år med ett reducerat huvudbetalningsplan för de första 2
åren. Räntan är 8,32%, vilket är en minskning med 1,7%; detta kommer att ge ett
årligt sparande på 0,6 MUSD. VTB är den tredje största banken i Ryska
federationen, som opererar rikstäckande inom såväl detaljhandel som
företagssektorer.

· Under tredje kvartalet 2017 tillfälligt avbröts gruvverksamheten och
volymerna var lägre än planerade. Detta var som ett resultat av
icke-säsongsbetingad höga nederbörd, lägre malmkvalitet och minskad
genomströmning av gravitationsanläggningen samt problem med utrustning. Totalt
guldproduktionen under 9 månader minskade därför med 21% till 620,4 kg (19 948
oz), jämfört med 786,5 kg (25 285 oz) i 2016.

· Alluvialproduktion vid Solcocon återupptogs i 2017. Produktionen för
9 månader har varit 41,2 kg (1 324 oz) och årets prognos är 48 kg (1 543 oz)
guld.

· Guldhalten vid Tardan var 2,61 g/t under 9 månader 2017, vilket i
linje med den tidigare prognostiserade guldhalten i minplanen 2017 (jämfört med
4,17 g/t i 2016).

· I augusti 2017 återupptogs prospekteringsprogrammet på Solcocon
fyndigheten, syftar till att öka malmbaserade guldresurser lämpliga för
CIL-bearbetning. Prospekteringen kommer att omfatta 5 000 meter kärnborrning
och 64 000 kubikmeter grävningar. Bolaget räknar med att lägga till upp till 2
ton guld till Solcoconreserverna som ett resultat av 2017
prospekteringsinsatser.

· Koncernens intäkter uppgick till 223,3 MSEK (25,9 MUSD) (9 månader
2016 - 284,9 MSEK (33,8 MUSD)).

· Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (1,2 MUSD) under 9 månader
2017 jämfört med 106,9 MSEK (12,6 MUSD) under 9 månader 2016.

· EBITDA var positiv, men minskade till 49,8 MSEK (5,8 MUSD) jämfört
med 147,3 MSEK (17,4 MUSD) under 9 månader 2016.

· Nettoförlust efter skatt under 9 månader 2017 uppgick till -17,6 MSEK
(-2,0 MUSD) jämfört med en nettoinkomst på 29,7 MSEK (3,5 MUSD) under 9 månader
2016.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas på torsdag den 30 november av en interaktiv webcast för
analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexander
Buchnev som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för 9 månader 2017
samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl 11:00 CET (11:00 Stockholm, 13:00 Moskva, 10:00 London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig genom att klicka här eller
genom att öppna följande länk

https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=e7f161b1f68588f3fc9c4955
6a84681ecFör mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.comFöretagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09:00 CET den 30 november 2017.Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF