Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-25 16:10:00

Årsstämma Electra Gruppen AB (publ)


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
Pressmeddelande 2018-04-25


Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 25 april hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 4,25 kronor
per aktie för verksamhetsåret 2017.  Avstämningsdag för utdelning är fredag den 27 april 2018.
Utdelningen kommer då att utsändas från Euroclear den 3 maj 2018.  

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med valberedningens
förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger,
Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Ledamoten Mikael Aru har avböjt omval. Årsstämman utsåg
Peter Elving till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet
av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 700 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till envar av de övriga
ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget
arvode.  

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och
koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59


                                                         
Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska
vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.  

Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen.
Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC)
är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga