Stockholm 17:30
-1,59% Idag
+12,13% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-16 14:06:02

BOTNIA EXPLORATION: SENARELÄGGER MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKANSTOCKHOLM (Direkt) Botnia Exploration, som handlas på Aktietorget, senarelägger med anledning av det omfattande och tidskrävande arbetet med miljötillståndsansökan tidpunkten för inlämnande av ansökan till år 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Botnia Exploration jobbar nu med målsättningen att inlämnandet ska ske innan det första kvartalets utgång 2018. Detta datum är preliminärt och kan behöva justeras ytterligare om så krävs", uppger bolaget.

"Denna ändring av tidplanen är väl motiverad utifrån de betydande mervärden som skapas för projektet, samt att de miljöfördelar som uppnås bör inverka positivt på handläggningstiden för prövningen i Mark- och miljödomstolen", säger vd Thomas Ljung.

Bolaget uppger vidare att deponier ovan jord kommer att kunna minskas kraftigt genom att erhållet gråberg används för återfyllnad av brytningsrummen.

"Detta innebär förutom väsentliga kostnadsbesparingar även minskat markanspråk, ledande både till minskad miljöpåverkan och väsentligt lägre kostnad för efterbehandling. Detta kan i sin tur leda till minskat krav på finansiell säkerhet", heter det.

Dessa förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen ingående i ansökan till Mark- och miljödomstolen.