Stockholm 16:58
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-23 20:30:00

Årsstämman i LifeAir AB (publ)

Vid årsstämman i LifeAir AB (publ) i Stockholm den 23 maj 2017 fattades följande beslut:


Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse och revisorer

Nyval skedde av Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing. Omval skedde av styrelseledamöterna Göran Wikström och Peter Holmberg. Rolf Börjesson, Sören Gyll och Bengt Holmqvist hade avböjt omval.

Paul Fischbein valdes som styrelseordförande.

Tommy Mårtensson valdes som revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 550 000 SEK, varav ordföranden skall erhålla 150 000 SEK och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 100 000 SEK.

Revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen erhöll bemyndigande till att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev.

Styrelsens konstituerande möte

Den av årsstämman valda styrelsen har hållit ett konstituerande styrelsemöte. 


För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 20:30 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF