Stockholm 17:30
-0,05% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-13 15:45:11

TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.


TARGETEVERYONE AVSER ATT GENOMFÖRA SPRIDNINGSEMISSION INFÖR EN PLANERAD PARALLELLNOTERING PÅ OSLO MERKUR MARKET

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.

Avsikten är att tillföra Bolaget upp till 50 miljoner norska kronor (NOK), före avdrag för emissionskostnader, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 30 miljoner norska kronor (NOK) vid stort investerarintresse. Den tilltänkta teckningskursen är 2,25 norska kronor (NOK) per aktie som baseras på volymbaserad genomsnittskurs för Bolagets aktie den senaste månaden som uppgår till 2,27 kronor (SEK). I anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 2 svenska kronor (SEK) samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och spridningsemissionen.

Bolaget har alltsedan förvärvet av det norska bolaget TargetEveryOne AS fått en alltmer norsk profil då bl.a. teknikutvecklingen av Bolagets tjänster styrs från Norge och även större delen av bolagsledningen sitter där. Dessutom har Bolaget sina största kunder i Norge och det viktiga partnerskapet med Telenor sköts därifrån. Vidare har Bolaget fått allt fler norska aktieägare och en parallellnotering i Oslo bedöms öka intresset för aktien ytterligare i Norge.

En spridning av ägandet i Norge skapar förutsättningar för bättre likviditet i aktien och tillskottet av ytterligare kapital genom spridningsemissionen ger möjlighet för fortsatt stark tillväxt i Bolaget. Det är därför styrelsens bedömning att spridningsemissionen och parallellnoteringen kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Inför föreliggande spridningsemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 30 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 60 procent.

Spridningsemissionen i sammandrag:

  • Erbjudandet föreslås omfatta upp till 22,2 miljoner nya aktier, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 13,3 miljoner nya aktier, riktat till den norska allmänheten och institutionella investerare, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för ett ökat investerarintresse och en förbättrad likviditet i aktien samt stärka Bolagets finansiella ställning.
  • Teckningskursen föreslås vara 2,25 norska kronor (NOK) per aktie.
  • Minsta investeringsbelopp uppgår till 10 000 norska kronor (NOK).
  • Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva en god och ändamålsenlig spridning samt premiera tidiga teckningsanmälningar. 
  • Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt med anledning av spridningsemissionen.

Preliminär tidsplan:

  • Extra bolagsstämma: 28 mars 2018
  • Prospekt offentliggörs: I början av april 2018
  • Anmälningsperiod: Två veckor under mitten av april 2018
  • Likviddag: I slutet av april 2018
  • Utfallet i emissionen offentliggörs: I slutet av april 2018

Rådgivare:

Sparebank 1 Markets agerar finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med transaktionen.

Stockholm 2018-02-13

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-02-13.pdf

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 15:45.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML