Stockholm 16:56
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-28 11:00:49

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Sammanfattning av MVV-koncernen för helåret 2016 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättning för koncernen har minskat med 17% till 52,7 (63,6) Mkr
 • Rörelseresultat uppgick till -2,5 (0,2) Mkr
 • Rörelsemarginal -4,7% (0,3%)
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -4,8 (-0,1) Mkr
MVV International AB
 • Nettoomsättning 50,1 (62,0) Mkr
 • Rörelseresultat 0,7 (0,01) Mkr
 • Rörelsemarginal 1,4% (0,02%)
 • Resultat före skatt 0,0 Mkr (-0,4 Mkr)
MVV Information Technology AB
 • Nettoomsättning 2,3 (3,1) Mkr
 • Rörelseresultat -1,3 (0,5) Mkr
 • Rörelsemarginal -57,6 % (16,4%)
 • Resultat före skatt -0,4 (0,0) Mkr
MVV Industry Lab AB (aug - sept)
 • Nettoomsättning 1,7 Mkr
 • Rörelseresultat 2,0 Mkr
 • Rörelsemarginal 119,0%
 • Resultat före skatt 2,0 Mkr
Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.
 • Nettoomsättning 2,0 (2,9) Mkr
 • Rörelseresultat 0,2 (0,2) Mkr
 • Rörelsemarginal 8,0% (7,1%)
 • Resultat före skatt 0,2 (0,2) Mkr

VD:s kommentarer

Som aviserades vid rapporttillfället 31 augusti 2016 så har samtliga bolag genomgått relativt stora förändringar som avsevärt påverkat resultatet i koncernen. Under hösten har utöver vad som aviserades tidigare ytterligare beslut fattats för att bolagen bättre skall kunna möta en förändrad marknadssituation och då inte minst med tanke på en internationalisering av plattformen Casat 4.0. Dessa åtgärder har temporärt påverkat koncern-resultatet. Sammanlagd påverkan på koncernresultatet uppgår till 3 750 kkr i engångskostnader fördelat på 1 840 kkr genom koncernmässig reaförlust avseende MVV Industry Lab AB i samband med att bolaget integrerades till 100% i koncernen, konsultkostnader för identifiering av tänkbara samarbetspartners inför en internationalisering av Casat 4.0 med 310 kkr samt beslut att senarelägga debiterbara utvecklingsprojekt i Casat NX till Casat 4.0 har i MVV Information Technology AB minskat beräknade intäkter under 2016 med ca 1 600 kkr.

MVV International AB

Bolagets verksamhet är att förse marknaden med kvalificerade ingenjörer. En hårt konkurrensutsatt marknad med många och stora aktörer. MVV International AB konstaterade redan 2010 att behovet av en aktör som bidrar till att dels exportera svenska ingenjörstjänster till andra marknader och dels importera ingenjörstjänster från andra marknader bör ha goda möjligheter i en ökande internationell marknad. Under åren 2010 till 2015 bekräftades detta genom en kraftig export av bolagets tjänster till i första hand norsk oljeindustri.

I dagsläget kan styrelsen och ledningen för bolaget notera ett tydligt behov av en ökad rörlighet av ingenjörstjänster över nationsgränserna. Dock är det viktigt att notera en viss tröghet i processen på så sätt att arbetstillstånd, boende och liknande kan försena och försvåra ett affärsavslut.

MVV Information Technology AB

Under hösten 2016 noterade ledningen att några av bolagets kunder kraftigt avsåg att öka integrationen av plattformen Casat NX i sin verksamhet. Dels genom att fatta beslutet att Casat NX skall utgöra global standard och dels genom ökad utrustningsintegration (iot).

Med anledning av ovanstående beslutades att utveckla en helt ny plattform, Casat 4.0. Casat 4.0 kommer att ge helt andra förutsättningar för hantering av globala värdekedjor. Casat 4.0 kommer att presenteras i oktober 2017. Den nya plattformen öppnar även helt nya möjligheter för anpassning till andra marknader utanför tillverkningsindustrin. Under 2017 planeras pilotprojekt inom utbildning (edtech) och sjukvård.

Som en parentes kan nämnas den uppmärksamhet MVV Information Technology AB:s presentationsvideo av Casat fått. You-Tubeklippet har under 9 månader visats över 110 000 gånger.

Vidare kan konstateras att bolagets utvecklingsteam etablerat på Sri Lanka levererar enligt plan.

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

Som aviserats vid rapporttillfället 2016-08-31 har styrelsen och ledningen övervägt att avveckla verksamheten i sin helhet. Detta som ett resultat av den minskande efterfrågan från kunder inom Olja & Gas. I samband med att finna samarbetspartners kring MVV Information Technology AB:s plattform Casat 4.0 kunde dock konstateras att bolaget mycket väl kunde fungera som plattform och samarbetspartner på den polska marknaden och bidra till internationaliseringen av Casat 4.0. Under 2017 kommer därför rekrytering av personal med inriktning mjukvara/mjukvaruförsäljning att påbörjas.

MVV Industry Lab AB

I samband med beslutet att utveckla en ny plattform för Casat beslutades att även utveckla en lokal plattform för styrning av maskinutrustning tillverkade av MVV Industry Lab AB. Detta innebär att utrustningar utvecklade och levererade av bolaget kommer att ha den absolut senaste tekniken avseende styrsystem och integrationsmöjligheter som standard.

Förväntad utveckling 2017

Samtliga bolag i koncernen är i en position där nya produkter och koncept implementeras under 2017. Detta kommer att ställa höga krav på såväl styrelse, ledning samt personal. De marknadsmässiga grundförutsättningarna för koncernens bolag är bra.
 • Ökad internationalisering för ingenjörstjänster ger goda förutsättningar för MVV International AB.
 • Global styrning och övervakning av industriprocesser (digitalisering) ger Casat-plattformen en i det närmaste unik position.
 • Ökad automation (Industri 4.0) bör generera en strukturrationalisering i branschen.

Utmaningen 2017 är att få de olika verksamheterna att positionera sig inom sitt respektive marknadsområde genom strategiskt tänkande och hårt arbete.

MVV Holding AB har haft som policy att vara försiktiga med prognoser kring de olika bolagen och kommer inte att frångå denna policy inför 2017 men vågar ändå påstå att bolagen i koncernen aldrig tidigare haft en bättre positionering vad gäller dess produkter och tjänster.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen. Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 64 och vid årets slut till 59, en minskning med 8 %.

Vara den 24 februari 2017

Sören Gustafsson

Verkställande direktör

Övrig information

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Inga avgörande händelser utöver de marknadstrender som beskrivs i inledningen har inträffat.

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt att delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Kommande rapporttillfälle

Halvårsrapport januari-juni lämnas 31 augusti 2017.

Årsstämma

Årsstämma för 2016 äger rum den 16 maj 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler i Vara.

Utdelning

Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2016.

För ytterligare information kontakta:

Sören Gustafsson, VD

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11, e-mail: soren.gustafsson@mvv.se

För fullständig rapport se bifogad fil.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF