Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-12 08:43:57

Crowdsoft offentliggör prospekt

Prospektet avseende den företrädesemission i Crowdsoft Technology AB (publ) som offentliggjordes den 20 november 2017 i samband med förvärvet av Flowscape AB har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.crowdsoft.com. Prospektet finns därutöver även tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se, på den finansiella rådgivarens G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se samt även på www.fi.se


Teckningstiden i företrädesmissionen löper den 15 - 30 januari 2018. De som på avstämningsdagen den 29 december 2017 var aktieägare i Crowdsoft erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en kurs om 0,11 kr per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Crowdsoft har erhållit garantiåtaganden motsvarande cirka 91% av emissionsvolymen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

Henrik Tjernberg, ordförande

Tel +46 70 582 13 04

Email: henrik.tjernberg@msab.com 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF