Stockholm 17:00
-0,86% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-29 11:19:23

Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.


Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 december 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 8 december 2017); och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 december 2017, under adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, med angivande av "extra bolagstämma", per telefon 010-33 00 288, via e-post till info@recyctec.seeller på Bolagets webbplats www.recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 december 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 23 821 435 aktier fördelade på 600 000 A-aktier och 23 221 435 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 29 221 435, varav 6 000 000 av rösterna representeras av A-aktier och 23 221 435 av rösterna representeras av B-aktier.

Förslag till dagordning

1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.          Upprättande och godkännande av röstlängd
3.          Val av en eller två justeringsmän
4.          Godkännande av dagordning
5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.          Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
7.          Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 november 2017 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 B-aktier enligt huvudsakligen följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,55 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erläggs innan den 6 december 2017 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0,50 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 december 2017 och betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 20 december 2017 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De båda teckningskurserna för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionsrabatten om 0,05 kronor per aktie vid tidig teckning föranleds av att Bolaget har ett behov av att skyndsamt få in kapital för att i tid kunna fullgöra Bolagets kommande betalningsförpliktelser. Den ordinarie teckningskursen, emissionsrabatten vid tidig teckning och övriga villkor för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga. 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera aktierna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 1 december 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Lund i november 2017

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF