Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-11 16:19:52

Kommuniké från årsstämman i Orasolv AB


Orasolv AB (publ) höll idag den 11 maj årsstämma i Stockholm.

VD:s anförande

I sitt anförande redogjorde VD Michael Lagerbäck för utvecklingen i Orasolv AB varvid följande noterades:
  •           Omsättningen för kvarvarande verksamheter har under 2016 ökat till 105,9 mkr (90,8) motsvarande en ökning om 16 % och resultatet före avskrivningar har minskat från 2,3 mkr till 1,2 mkr. Orsak till minskningen är ökade kostnader för marknadsföring, IT-integration, personal samt omstrukturering av Malmökliniken.

  •           Under 2016 genomförde Orasolv ett förvärv, Gårdatandläkarna i Göteborg.

  •           Under perioden januari-mars ökade intäkterna för den kvarvarande verksamheten till 30,1 mkr (24,4) och resultatet före avskrivningar ökade till 0,8 mkr (-0,2). Orsak till ökningen var främst förvärvet av Gårdatandläkarna men organiskt växte också verksamheten.

  •           I april genomfördes ett förtätningsförvärv för att öka kapacitetsutnyttjandet på kliniken i Malmö.

  •           Rekryteringar har gjorts för att kunna genomföra integrationen för ökad lönsamhet.

  •           Målet att på sikt nå en 15% EBITDA-marginal för tandvårdsverksamheten och OH-kostnader som inte överstiger 5% av intäkterna upprepades.

Stämmans beslut

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att förlustmedlen skulle balanseras i ny räkning enligt följande: Överkursfond 35 885 032 kr, balanserade förlustmedel -35 894 416 kr samt årets resultat om -1 238 128 kr. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till ordinarie styrelseledamöter Torbjörn Gunnarsson, Bertil Haglund, Håkan Hallberg och Marianne Westerlund. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Haglund. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 skall utgå med 500 000 kr, varav till styrelsens ordförande 200 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 100 000 kr. Revisionsbolaget, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB, med Jenny Nobrand som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning:

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, vid utgången av september. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Stämman beslutade vidare om emission av 2 200 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Orasolv Clinics AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                 Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                      CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                  Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF