Stockholm 12:16
-0,10% Today
+0,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-30 15:45:22

Nyhetsbrev den 30 juni 2017

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev kvartal 2


Ny VD

Inledningsvis vill jag ta tillfället i akt att introducera mig själv. Jag är civilingenjör med inriktning på industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Redan under tiden vid universitetet intresserade jag mig för IT- och informationsindustrin och har arbetat inom denna industri sedan dess, dvs i mer än 25 år. Jag har erfarenhet från och ledande befattningar i såväl start-ups som större internationella företag såsom IFS, Eniro, Kinnevik, G2 Solutions och Bisnode. Min profil är entreprenöriell med fokus på att komma till affärsavslut.

Alf Eriksson, tidigare VD, fortsätter sitt engagemang inom Crowdsoft med ansvar för strategiska partnerskap. Alf kommer fokusera på att bygga industriella allianser och samarbeten och rapporterar direkt till styrelsen.

Marknadsläge

Vi ser ett fortsatt stort behov av lösningar för kommunikation, samverkan och stöd till lägesbild i verksamhetskritiska situationer. Detta behov ser vi både i Sverige och på övriga marknader där vi har dialoger, så som övriga Norden, EU, Storbritannien och USA. För att möta behovet i Storbritannien har vi startat ett samarbete med en försäljningsagent. Vidare har vi utökat säljkapaciteten i Sverige med en dedikerad mötesbokningsresurs.

Det säljstödjande arbetet med vår webbplats fortsätter. Hemsidan skall vara tydlig och innehålla väsentlig information för att intresserade skall förstå nyttan med C-One som kommunikationslösning samt som en lösning för att öka effektiviteten i det dagliga arbetet. Vi jobbar även med att automatisera spridning av marknadsföringsmaterial via sociala medier, primärt LinkedIn och Twitter, med målsättning att öka kännedom om vår lösning och därigenom underlätta säljarbetet.

Aktiviteter det gångna kvartalet

Under april deltog vi på konferensen Krisberedskap 2017 i Helsingborg samt på 7-SÄKs vårkonferens, Svensk förening för Sjukvårdssäkerhet. Dessa aktiviteter gav oss fler kontakter inom sjukhussektorn och intresset för den lösning vi har sålt till Karolinska Universitetssjukhuset är ökande. Vidare har vi deltagit i en konferens om problem för medborgare vid värmebölja arrangerad av Resilient Regions - en organisation som arbetar för hållbarhet i samhället. Konferensen har breddat vårt kontaktnät i offentlig sektor i Skåne.

I samband med terrorattacken i Stockholm den 7 april utsattes olika kommunikationslösningar inom vården, såsom e-post, interntelefoni, mobiltelefoni och SMS, för kraftiga belastningar. Användarna av C-One kunde i samband med incidenten konstatera att kommunikation med stöd av C-One fungerade friktionsfritt. Meddelanden kom fram snabbt och till rätt grupper samt från betrodda avsändare. Vissa aktiviteter som var på väg att genomföras till följd av felaktig information kunde avbrytas och verksamheten kunde fokusera på verkliga åtgärder. Sammantaget stärker detta vår position som en robust, säker och nödvändig lösning för bland annat vårdsektorn.

Vi har i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset genomfört referensbesök för andra sjukhus vilka visat intresse för Karolinskas kommunikationslösning. Referensbesöken visade tydligt att behovet och intresset är stort för C-One inom sjukhussektorn. Detta har lett till att ett antal utvärderingar har startat.

Kundprocesser

Vi får fortsatt bra respons från de segment vi huvudsakligen fokuserar på; offentlig sektor (sjukhus), köpcentra och industri.  Vi har även hittat fler tillämpningsområden för event och trafikoperatörer/transporter där vi nu för kvalitativa diskussioner avseende möjliga lösningar.

Ironman Sweden avsåg att använda C-One som operativt kommunikationssystem för bland annat cykelloppet Velothon Stockholm. Ironman Sweden har genomfört organisatoriska förändringar och beslutade i samband med det att för närvarande inte gå vidare med kommunikationslösningen på grund av bristande interna resurser. För vår del har dock kontakterna med Ironman Sweden lett vidare till andra möjligheter att erbjuda cykeltävlingsarrangörer kommunikationslösningen C-One. Under våren har ett antal tester genomförts med positiva resultat vid cykeltävlingar tillsammans med bland annat Stockholm Cykelklubb. Ytterligare tester är planerade under sommaren vid andra idrottsevenemang.

Vi har tidigare meddelat att A-Train, vilka driver Arlanda Express, startade samarbete med Crowdsoft avseende kommunikationslösningen C-One. På grund av hög belastning från andra tidigare beslutade projekt inom A-Train är samarbetet tillsvidare vilande för att eventuellt tas upp under hösten igen.

Ett tydligt tecken av att vi är på rätt väg är att vi har fler pågående utvärderingar av C-One än tidigare och att antalet pågående kvalitativa dialoger med potentiella kunder är fler än tidigare. Under våren har vi träffat flera strategiskt viktiga företag och organisationer inom våra fokussegment och vi bedömer att flera av dessa kommer att titta närmare på C-One under hösten.

C-One Produktstatus 

En ny produktrelease har nyligen släppts, C-One 2.4. Den nya releasen innehåller ett antal nya funktioner vilka tagits fram efter feedback från ett antal kunddialoger. En funktion är "grupp i grupp" med vilken ansvarig administratör enklare och effektivare kan bygga en användarstruktur som avspeglar organisationen för större lösningar. Vidare pågår en översyn av designen av gränssnittet i appen med syfte att förenkla och förtydliga funktionalitet vilket förväntas underlätta säljprocessen och användarupplevelsen.

InterportPolice och Project Griffin International

INTERPORTPOLICE är en amerikansk organisation vilken arbetar med verksamhetsutvecklande operationella program för flyg-, hamn-, transport- och gränsmyndigheter internationellt. De är inriktade mot att utveckla säkerhetsarbete på platser där en stor mängd människor vistas och/eller stora värden finns. Efter utvärdering av ett antal säkerhetsincidenter i världen har INTERPORTPOLICE beslutat att ta till sig Project Griffin som ledande metodik att arbeta med före och under pågående incidenter. Project Griffin i sig är en metodik för hur användargrupper skall bete sig om en incident inträffar i de miljöer man är aktiv inom. Metodiken är framtagen inom polisväsendet i Storbritannien och används, bland annat, inom stora delar av Storbritannien.

INTERPORTPOLICE har samarbetat med Crowdsoft i över 3 år för att hjälpa till med utveckling av programvaran för att uppfylla säkerhets- och policykrav. C-One-systemet kommer nu att erbjudas som ett kommunikationsverktyg i Griffin programmet för Griffin-utbildad personal.

För mer information om Project Griffin se https://www.projectgriffin.net/ 

För mer information om InterportPolice se https://www.interportpolice.org/ 

Till slut

För oss anställda, agenter och styrelsen känns arbetet från det nu avslutade kvartalet bra. Vi har fortsatt med ökade aktiviteter såväl inom marknadsföring som inom försäljning. Den nya produktreleasen 2.4 innehåller förbättrad funktionalitet och vi har fler pågående trials/tester än tidigare.  De positiva kunddialogerna och det ökade intresset från potentiella kunder inom våra fokussegment gör att vi rustar oss för en intensiv höst med många spännande projekt.

Vi kommer, efter begränsad semester, fortsätta vårt säljfokuserade arbete och ser fram emot att teckna avtal med kunder under kommande kvartal!

Ha en skön sommar!

Anders Jönsson

VD, Crowdsoft Technology AB

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF