Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-09 08:29:11

NFO Drives: NFO DRIVES AB (Public.) Delårsrapport.

Kvartal 2 i korthet
Faktureringen för perioden uppgick till 8,6 MSEK (7,2MSEK), en ökning med ca 22%. Samtidigt förbättrades rörelseresultat efter avskrivningar till 0,5MSEK (0,3 MSEK).
Pandemin fortsätter att begränsa förutsättningarna att marknadsföra bolagets produkter men vi upplever trots det ett mycket positivt momentum i försäljningsarbetet.
Både brutto- och rörelsemarginal utvecklades i rätt riktning trots ökade kostnader för Tysklandssatsningen och för produktutveckling i form av mjukvara.
Tidigare bedömning om högre försäljning under andra halvåret kvarstår.


2021-01-01 - 2021-06-30

Händelser i kvartal 2
Efter en relativt trög start på det nya året kom kvartal 2 att utvecklas mycket positivt med en omsättningsökning på ca 22%. Detta innebär att bolagets omsättning under första halvåret steg med 8%. Vi upplever att intresset för bolagets teknik fortsätter få ökad acceptans med ett ökat antal återkommande kunder. I Schweiz, som är ett föregångsland för nya bestämmelser vad gäller lagstiftning som tvingar fram användning av lager i elmotorer med mindre rullmotstånd, vars negativa effekter i form av jordströmmar vår teknik kan avhjälpa, har vår agent Elektron AG kunnat notera en klar efterfrågeökning på våra produkter. Vår satsning på att etablera ett försäljningskontor i Tyskland under kvartalet har redan burit frukt i form av ett antal mindre order och ett stort antal förfrågningar. Vi fortsätter att hysa goda förhoppningar om att sluta avtal med en större potentiell OEM-kund under året efter att ha fortsatt leverera ytterligare ett antal frekvensomriktare till kundens kylmaskiner med fortsatt positiv respons som följd. Att få in fler OEM-kunder, som skapar en större stabilitet i försäljningen är ett uttalat mål för bolaget. Den internationella bristen på halvledare har inte påverkat vår försäljning men däremot lett till vissa kostnadsfördyringar. Dessa har motverkats av de prishöjningar som genomfördes i början av kvartalet och bruttomarginalen steg marginellt till 31% (30). Trots ökade kostnader för öppnandet av vårt Tysklandskontor och för produktutveckling i form av mjukvara (kostnader som i sin helhet tas via resultatet) kunde rörelseresultatet efter avskrivningar förbättras till 0,5 MSEK (0,3) och öka rörelsemarginalen till 5,7% (4,2). Till följd av omsättningsökningen och en ökning av kundfordringar samt varulager kom däremot kassaflödet att utvecklas negativt med 0,8 MSEK. Bolagets finansiella ställning fortsätter trots det att vara mycket betryggande med en kassa om 5,0 MSEK (5,2) och inga räntebärande skulder.

 

Utsikter
Vi fortsätter att bedöma att de nya EU-bestämmelserna som trädde i kraft vid halvårsskiftet, som liknar den lagstiftning enligt ovan som redan införts i Schweiz kommer att långsiktigt ha en mycket positiv påverkan på efterfrågan och intresset för bolagets produkter. Vi ser också en positiv trend i antalet lämnade offerter och där flera gamla etablerade kunder åter visar intresse när effekterna av pandemin minskar. De order vi hittills fått från vår schweiziska agent har beloppsmässigt inte varit speciellt stora men vi har förhoppningar om att några av deras kunder kommer att lägga betydligt större beställningar i framtiden efter att ha testat våra produkter. Med det stora antal förfrågningar vi har fått till följd av vår Tysklandssatsning är vi också övertygade om att åtminstone en större order kommer att läggas under kvartalet. Detta tillsammans med våra försäljningsansträngningar i Sverige - som nu förhoppningsvis kan intensifieras i och med att restriktionerna lättar - gör att vi bedömer att försäljningen under andra halvåret kommer att bli betydligt högre än under första halvåret och även motsvarande period förra året. Bristen på halvledare fortsätter att vara ett problem med ökade kostnader som följd men bolaget räknar med att fortsatt kunna hantera detta genom prishöjningar. Vid halvårsskiftet genomfördes ytterligare en prishöjning gentemot kund och skulle detta inte räcka, bedömer företagsledningen att det finns utrymme för ännu en höjning.
Händelser efter perioden
Bolaget har under de senaste åren utvecklats i rätt riktning med ökad försäljning, ett kontinuerligt antal nya kunder och ett årligt positivt kassaflöde. För att bland annat möta den förväntade efterfrågeökning, som den nya EU-lagstiftningen bedöms medföra, har styrelsen inför en extra bolagsstämma den 9 juli 2021 föreslagit bemyndigande om en riktad nyemission om ca 15 MSEK. Villkorat ett godkännande på den extra bolagstämman, får NFO Drives in medel för att utveckla nya produktionsverktyg, ny funktionalitet på bolagets produkter samt anställa ny personal i form av bland annat säljare. Denna emission skulle också medföra att Grenspecialisten Förvaltning AB kommer in som en av bolagets större aktieägare, vilket skulle öka bolagets trovärdighet i försäljningsarbetet och de finansiella möjligheterna att långsiktigt öka tillväxttakten.
I samband med förslaget om bemyndigande om en riktad nyemission har styrelsen meddelat en målsättning om att vid ett positivt beslut uppnå en omsättning om minst 100 MSEK år 2026 med en brutto- och rörelsemarginal om 40% respektive 20%.

 

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport, Rapport kvartal tre 2021, publiceras den 15 oktober 2021.


Johan Braun

VD
0454-370 29, 0765-270338
info@nfodrives.se

johan.braun@nfodrives.seAttached html: HTML
Attached pdf: PDF