Stockholm 17:30
+0,59% Idag
+11,99% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-22 07:50:45

Ökad omsättning och fortsatt positivt kassaflöde för Ecoclime i Q2 enligt Halvårsrapport 2019

Nettoomsättningen steg med 29 % till 36,4 MSEK (26,0). Totala omsättningen ökade till 44,2 MSEK (31,5). Det egna kapitalet ökade till 4,15 kr/aktie och soliditeten till 80 % (71 %).


Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: 

"Andra kvartalet fortsätter i positiv riktning, med ökad omsättning och ett positivt kassaflöde trots stora investeringar för vår fortsatta tillväxt. De repetitiva intäkterna fortsätter att öka, vilket ger oss en viktig intäktsbas. Affärssegmentet Automation fortsätter sin starka utveckling och har redan överträffat årets organiska tillväxtscenario med flertalet ordrar i diverse fastighetsprojekt. Vi ser en inbromsning på fastighetsmarknaden, med framskjutna beslut i många stora fastighetsprojekt, vilket lett till en tillfällig stagnation inom affärssegmenten Inomhusklimat och Cirkulär Energi. 

Styrelsen beslutade i maj att utvidga Ecoclimes tillväxtstrategi att även omfatta ägande eller partnerskap med bolag som erbjuder energilösningar för fastigheter där det finns synergier inom våra befintliga marknader. Det ger oss ytterligare riskspridning samtidigt som potentialen i verksamheten ökar. Ecoclimes finansiella ställning är mycket stabil och vi ser goda förutsättningar till fortsatt tillväxt. En tillväxt som sker organisk och via förvärv av väletablerade bolag och via partnerskap särskilt i unga bolag. Med tillväxt och  ökad andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter vi på den inslagna vägen, att vara ett nischat cleantechföretag i fastighets- och den cirkulära energimarknaden med god riskspridning och uthållig, lönsam tillväxt."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF