Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-07 09:00:00

PolyPlank AB: Delårsrapport för perioden Januari-September 2019


Vd har ordet

”Den goda trenden fortsätter”. 

Marknadsmässigt har vi under Q3 knutit ett antal högintressanta nya kontakter och samarbetsprojekt där vi bl.a diskuterar ett samarbetsavtal med en av Sveriges främsta klottersaneringsföretag, som förordar PolyPlanks profiler efter omfattande tester. Genom detta samarbete kommer vi i kontakt med flertalet ansvariga för renoveringar o nybyggnation i framför allt i Stor-Stockholms kommuner.

Vi har också knutit till oss 2 st ”rena provisionssäljföretag” varav ett jobbar med underhållsplaner för en stor mängd fastighetsägare i Stor-Stockholm vilket kommer att öppna en bred marknad för oss. Vi har länge önskat komma in i Stockholm men saknat dels resurser, dels rätt kontakter. Nu känner vi äntligen att vi har de rätta kontakterna för att verkligen satsa i Stor-Stockholm.

Samtidigt ser vi att intresset för vår aktie har ökat kraftigt och vi är fortsatt med i topp tre på Dagens industris lista över ”vinnare” på First Northlistan hittills i år med i skrivande stund en kursökning på 397 %.  Mycket glädjande är också att antalet aktieägare ökat kraftigt under året, med ca 500 och vi har nu drygt 2 100 aktieägare. Vi ser detta som ett bevis på att marknaden observerat vårt enträgna arbete att erbjuda konkurrenskraftiga cirkulära produkter och därmed åstadkomma mervärde för aktieägarna.

Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Vi på PolyPlank välkomnar detta beslut, då materialåtervinning måste prioriteras före att resurserna eldas upp. Vår satsning på återvinning av material kommer att fortsätta och är ett överlevnadsvillkor för vår planet. Vi har tillverkat produkter av återvunnen termoplast och träfiber under 25 år och sett till att materialresurserna får nytt liv om och om igen. Tack vare detta beslut förväntas tillgången på våra råvaror öka och därmed kan våra kostnader minska. Det kan också leda till intressanta samarbeten där vi kan ta hand om andra företags avfall eller återtag av produkter, likt det samarbete vi redan idag har avseende hylsplugg. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida https://www.polyplank.se/miljoarbete . 1994 när bolaget bildades kallades det kretslopp. Idag kallas det Cirkulär ekonomi.

Tack vare de stora investeringar vi gjort i Maskinparken och Ordning & Reda har vi höjt kapaciteten kraftigt. Vi har tack vare det också kunnat öka andelen ”egenmalt spill” kraftigt vilket minskar inköpsbehovet och därmed sänker kostnaden för våra produkter. Detta gör att vi blir ännu mera konkurrenskraftiga i jämförelse med träprodukter.  I en färsk  Livscykelkostnads analys från en Master Examen på Lunds universitet bevisas tydligt PolyPlanks fördel gentemot trä, se länk: https://polyplank.se/nyheter/108-polyplank-ekonomiskt-hallbart

Teckning av teckningsoptionsrätterna TO2 har påbörjats och redan nu är 65 % av volymen säkrad genom att styrelse, ledning och andra aktieägare förbundit sig att teckna. Teckningstiden pågår fram till 29 november 2019.


Nettoomsättningen för moderbolaget i Q3  har varit 16,8 % lägre än förra året men trots det är rörelseresultatet EBITDA positivt och 1,9 MSEK bättre än förra året. Det norska dotterbolaget ökar sin omsättning för perioden så koncernens nettoomsättning för perioden ökar med 0,2 MSEK.

Nettoomsättningen  för koncernen Q1-Q3 är 17,0 % bättre än förra året. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -0,6 MSEK för samma period, vilket är 2,9 MSEK bättre än motsvarande period 2018.

Orderingången är idag 24,4% bättre än förra året vid samma tidpunkt.

Resultatmässigt för koncernen har kvartal 2 & 3 genererat ett positivt rörelseresultat EBITDA (Före avskrivningar och finansiella kostnader) 2,6 MSEK bättre än förra året

Resultatmässigt för koncernen har kvartal 1,2 & 3 inte orkat till ett positivt EBITDA men 3,2 MSEK bättre än förra året

En del förväntade ordrar har tyvärr skjutits upp gång efter gång under hösten och nu skjuts de upp till efter nyår. Trots uppskjutna ordrar  räknar vi ändå med att göra ett betydligt bättre fjärde kvartal än 2018 och ett av PolyPlanks bästa helårsresultat på EBITDA nivå (före avskrivningar och finansiella kostnader).

Det har varit segt att göra Turn arounden men vi är definitivt på gång, det ”myllrar av nya potentiella möjligheter”, vi behöver bara en liten volymökning till så slår hävstångseffekten av alla besparingar och förbättringar igenom.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2019, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 7,6 MSEK (7,3).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,7 MSEK (-2,5).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,1 MSEK (-2,7).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,1).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-2,7).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,1). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (252 476 176).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

Tre kvartal 2019, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 22,3 MSEK (19,1).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,6 MSEK (-5,0).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,6 MSEK -5,6).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,1).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -3,6 MSEK (-5,6).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 252 476 176 (252 476 176).

Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1 juni 2017 som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor