Stockholm 13:58
0,00% Idag
+25,72% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-08-31 15:00:00

Halvårsrapport januari-juni 2021 för Concejo AB (publ)


Kvartal 2, 2021
 •    Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7).

 •    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,1 MSEK (-44,6).

 •    Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (-51,6).

 •    Periodens resultat uppgick till 22,5 MSEK (-97,6).

 •    Resultat per aktie[1)] uppgick till 1,92 SEK (-8,58).

 •    På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

 •    Concejo har förvärvat 16,5 procent av röster och kapital i Compodium International AB.

Kvartal 1-2, 2021
 •    Nettoomsättningen uppgick till 127,5 MSEK (137,5).

 •    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -60,2 MSEK (-68,1).

 •    Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 38,9 MSEK (-95,8).

 •    Periodens resultat uppgick till 39,6 MSEK (1 387,9).

 •    Resultat per aktie[1)] uppgick till 3,47 SEK (118,07).

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång
 •    Efter periodens utgång har styrelsen i Concejo via pressmeddelande den 31 augusti 2021 informerat om att man har för avsikt att den 1 november 2021 nyttja möjligheten att lösa in den resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som per 30 juni 2021 redovisas som en del i eget kapital. I samband med inlösen kommer därför eget kapital att minska med 120 MSEK.

 •    Efter periodens utgång har Concejo förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i ­Xenergic AB.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 15:00 CET
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF