Stockholm 15:04
-0,29% Idag
-0,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-27 08:06:07

Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I TARGETEVERYONE

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Bolagsordningsändringar
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att aktiekapitalet ska minskas med 92 492 398,987380 kronor (minskningsbeloppet), från 154 153 996,987380 kronor till 61 661 598 kronor genom täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet för Bolagets aktier att vara 2 kronor per aktie.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i Bolaget utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet ska endast få användas för den spridningsemission som avses genomföras i samband med Bolagets planerade notering på Merkur Market i Norge och får avse högst 35 500 000 miljoner nya aktier till en teckningskurs om 2,25 norska kronor (NOK) per aktie. Bemyndigandet ska inte påverka det bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 16 juni 2017.om företrädesemission av högst 240 457 630 aktier.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Stockholm 2018-03-27

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryone Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML