Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-19 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018


- Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som Atrium Ljungberg tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
- Vi levererar ett stabilt resultat, har en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad och en fantastisk snittränta på 1,4 procent. Vi har musklerna att förverkliga vår intressanta projektportfölj, avslutar Annica Ånäs.

 • Nettoomsättningen ökade till 1 968 mkr (1 890) varav hyresintäkter ökade till 1 799 mkr (1 786). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,6 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2018-01-01, 95), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen uppgick till 116 mkr (11) varav 83 mkr (41) avsåg projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 254 mkr (1 246). Överskottsgraden var oförändrad 70 procent (70).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 937 mkr (909).

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 390 mkr (1 688). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 27 mkr (136).

 • Periodens resultat uppgick till 2 151 mkr (2 162), vilket motsvarar 16,25 kr/aktie (16,23).

 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 176 mkr (1 171).

 • Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823).

 • Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-).

 • Prognosen för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värde­förändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 2 390 mkr, motsvararande 18,09 kr/aktie.

Nacka, 2018-10-19
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se (annica.anas@atriumljungberg.se)

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF