Stockholm 09:06
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-15 08:00:00

Styrelsen i Atrium Ljungberg AB har beslutat om förvärv av egna aktier

Styrelsen i Atrium Ljungberg har vid styrelsemötet den 14 oktober 2020 beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs vid årsstämman den 25 mars 2020.


Förvärv får endast ske, vid ett eller flera tillfällen, av aktier av serie B i Atrium Ljungberg, dock längst intill årsstämman 2021. Sammanlagt får Atrium Ljungberg förvärva så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Atrium Ljungberg innehar för närvarande 3 500 000 aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
Nacka, 2020-10-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 08:00 CET.


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 46 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 36 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF