Stockholm 17:30
-1,59% Idag
+12,13% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-29 17:10:04

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2018,
dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i årsstämman till bolaget senast den 21 juni 2018 via post till TargetEveryone AB (publ), Prästgatan 18 A, 111 29 Stockholm, eller via e-post till info@targeteveryone.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni 2018, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Föredragning av verkställande direktör, Björn Forslund.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.

14. Beslut om emissionsbemyndigande.

15. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade resultat, -87 989 560 kr, balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)
Fullständigt förslag kommer att meddelas senare.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)
Fullständigt förslag kommer att meddelas senare.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 5 315 410 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 10 %, efter det att bolagets pågående spridningsemission i samband med parallellnotering på Merkur Market har genomförts.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Prästgatan 18 A, Stockholm och på hemsidan, www.targeteveryone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Prästgatan 18 A, Stockholm och på hemsidan, www.targeteveryone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2018
TargetEveryone AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Björn Forslund, VD
+47 484 83 838
bjorn@targeteveryone.com

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2018 kl 17.10.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Kallelse till arsstamma.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML