Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-11 08:00:00

MSAB: Årsstämmokommuniké 2017


Micro Systemation AB
Kommuniké från årsstämma

MSAB: Årsstämmokommuniké 2017

Stockholm, 2017-05-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vid årsstämma i MSAB den
10 maj 2017 beslutades:

-- Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda
årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet.
-- Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,20 kr per
aktie.
MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 11 maj 2017.
Utbetalning av utdelning är den 17 maj 2017.
-- Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja
Katarina G Bonde, Jan-Olof Backman, Örjan Gatu, Carl Bildt och Robert
Ahldin till ordinarie ledamöter i styrelsen.
-- Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
-- Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 175 000kr till
ej anställda styrelseledamöter samt 475 000kr till styrelseordförande.
-- Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
-- Att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram
2017-2020, samt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt
långsiktigt incitamentsprogram 2017–2020.
-- Att godkänna styrelsens förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier.
-- Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till
ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för
valberedningen.VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets
verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.

Styrelsen i maj 2017Kontakt:

Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70,
henrik.tjernberg@msab.com eller

CFO Henrik Bergentoft, +46 8 739 02 70 , henrik.bergentoft@msab.comDenna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 klockan
08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika,
Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med
ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna
har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i
över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med
möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull.
MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF