Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-09 10:58:19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB


Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier39 922 940
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 992 294
Andel
 - aktier2,4225 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,12847 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,12847 % 39 922 940
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,21943 % 43 141 059
 
TOTALT2,3479 % 83 063 999
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 306 399
 - andel av rösträtter2,3479 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML