Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-16 08:30:00

NFO Drives: NFO DRIVES AB (Public.)

Delårsrapport

2021-01-01 - 2021-03-31


Kvartal 1 i korthet

Faktureringen för perioden uppgick till 7,5MSEK (7,8MSEK), en försämring med 0,3MSEK

Nettoresultat för perioden uppgick till 0,0MSEK (0,2 MSEK) en försämring med 0,2MSEK

Pandemin fortsätter att begränsa försäljningen.

Rörelseresultat svagt negativt till följd av ökade investeringar i mjukvara.

Stora förhoppningar kring potentiell ny OEM-kund.

Tidigare bedömning om högre försäljning under andra halvåret kvarstår.

Händelser i Kvartal 1 i korthet

I enlighet med vad vi prognostiserade i samband med bokslutskommunikén har pandemin fortsatt att ha en negativ effekt på försäljningen även under detta kvartal. Trots ett flertal nya kunder har det inte fullt ut kunnat kompensera för en lägre försäljning till några större befintliga kunder. Dessutom har införsäljningsarbetet hos nya kunder av naturliga skäl begränsats. Omsättningen i kvartal 1 sjönk med 4% i förhållande till motsvarande kvartal förra året till 7,5 MSEK (7,8). Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade till -0,1 (0,25), vilket nästan i sin helhet förklaras av ökade investeringar i mjukvara om 0,3 MSEK. Kostnader som NFO Drives i enlighet med sin nya redovisningspolitik inte aktiverar. Ett positivt finansnetto medförde att bolagets nettoresultat uppgick till 0,0 MSEK (0,25). Bolagets balansräkning fortsätter att vara mycket stark med en soliditet om 61% utan några balanserade utvecklingskostnader. En positiv utveckling av rörelsekapitalet gjorde att likvida medel vid kvartalsskiftet ökade till 5,9 MSEK, en ökning om 0,7 MSEK sedan årsskiftet. I likhet med tidigare har bolaget inga räntebärande lån.

Under kvartalet har vårt samarbete med den schweiziske distributören Elektron AG utvecklats mycket väl, vilket genererat flera order från nya kunder. Även om storleksordningen på dessa order sammantaget än så länge varit begränsad visar det på potentialen i detta samarbete och de positiva effekter på efterfrågan som nya myndighetskrav i landet har fått.  Att få in fler OEM-kunder, som skapar en större stabilitet i försäljningen och kan föra upp försäljningen till en högre nivå är ett uttalat mål för bolaget. Vi knyter därför stora förhoppningar kring den utvärdering i större skala som en större potentiell OEM-kund för närvarande genomför på sina kylmaskiner med NFO Drives frekvensomriktare. Kunden har under en längre tid stora haft problem med värmeutvecklingen i kylkompressorn, vilket lett till dyrbara lagerproblem. Initiala prov på de hittills åtta kylmaskiner som utrustats med NFO Drives produkt har givit mycket positiva resultat. Vi förväntar oss ett avgörande från denna kund under 2021.

Utsikter

Den positiva trend vi nu ser i antalet lämnade offerter och där flera gamla etablerade kunder åter visar intresse kommer enligt vår bedömning inte hinna få något genomslag under kvartal 2. NFO Drives har hittills under året inte haft problem med leveranser av komponenter såsom halvledare. Vi har fått indikationer om att detta kan bli fallet under maj månad. I avvaktan på mer information i frågan avstår vi därför att ge prognos för kvartal 2. Vi ser däremot fortsatt mycket ljust på efterfrågesituationen under andra halvåret. Under andra halvåret räknar vi emellertid, såsom vi kommunicerat tidigare, med en högre försäljning och återgång till tillväxt. Vår prognos baserar sig på den ökade offertaktiviteten enligt ovan, det nya säljkontoret i Ruhrområdet som öppnar nu i vår och nyintroducerade NFO Optimal. Till det kommer så förhoppningar om att kundbearbetningen av både nya och befintliga kunder kan återupptas under andra halvåret.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, Rapport kvartal två 2021, publiceras den 9 juli 2021.

Årsstämma kommer att hållas den 23 april 2021 i Karlshamn. Ingen utdelning kommer att föreslås.


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF